Mi smo tolerantan narod samo kad je nasilje
prema ženama u pitanju
Mi smo tolerantan narod
samo kad je nasilje
prema ženama u pitanju
Potpiši!
   Ime i prezime
   e-mail
   komentar -
Broj komentara: 13513   
O projektu
(II faza realizacije projekta)
Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilја

Projekat finansira: Evropskа unijа u okviru IPA programa – Civil Society Facility Framework Partnership Agreements

Trajanje projekta: 24 meseca (2015/2016)

Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rešenja i politika za zaštitu žena od nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uslova za dostizanje demokratije, ispunjenje ljudskih prava, socijalno uključivanje i usklađivanje sa evropskim vrednostima.

Specifičan cilj projekta je jačanje kapaciteta ženskih organizacija i mreža u 4 zemlje Zapadnog Balkana za analizu, praćenje i zagovaranje u oblasti zaštite žena od nasilja, kroz dugoročnu regionalnu saradnju i učenje iz iskustva EU.

Okvir za projektne aktivnosti predstavlja Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Opširnije
Očekivani rezultati projekta

1. Uspostavljen dijalog između 6 ženskih organizacija/mreža i najmanje 70 ključnih donosilaca odluka o usklađivanju nacionalnih zakona i mera za zaštitu žrtava rodno zasnovanog nasilja sa Konvencijom Saveta Evrope.

2. Ojačani kapaciteti najmanje 23 loklane ženske organizacije za zastupanje prava žena i praćenje mera za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja i za socijalno uključivanje na lokalnom nivou.

3. Uspostavljen sistem za sveobuhvatno praćenje primene zakona i politika u vezi sa Konvencijom Saveta Evrope, od strane ženskih organizacija.

Osnovne grupe aktivnosti

1. Kampanja podizanja svesnosti javnosti o pravima žena na zaštitu od rodno zasnovanog nasilja.

2. Organizovanje konferencija, javnih diskusija i informisanje medija.

3. Javno zagovaranje za izmene i dopune zakona i usvajanje politika usklađenih sa standardima Konvencije (kreiranje predloga politika i zakonskih amandmana).

4. Zastupanje prava žena sa iskutvom rodno zasnovanog nasilja, podrška ženama u samozastupanju prava, praćenje primene lokalnih politika zaštite od nasilja i politike socijalnog uključivanja, predlaganje rešenja.

5. Kreiranje interaktivne baze podataka o stanju u oblasti rodno zasnovanog nasilja u odnosu na standard prava i zaštitu koje postavlja Konvencija.

6. Praćenje primene Konvencije i sastavljanje izveštaja za relevantna domaća i međunarodna tela.

O projektu
(I faza realizacije projekta)
Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilја

Projekat finansira: Evropskа unijа u okviru IPA programa – Civil Society Facility Framework Partnership Agreements

Podršku projektu u Srbiji pružaju: Institut za održive zajednice (ISC) i Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID).

Trajanje projekta: 24 meseca (2013/2014)

Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rešenja i politika za zaštitu žena od nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uslova za dostizanje demokratije, ispunjenje ljudskih prava, socijalno uključivanje i usklađivanje sa evropskim vrednostima.

Specifičan cilj projekta je jačanje kapaciteta ženskih organizacija i mreža u 4 zemlje Zapadnog Balkana za analizu, praćenje i zagovaranje u oblasti zaštite žena od nasilja, kroz dugoročnu regionalnu saradnju i učenje iz iskustva EU.

Okvir za projektne aktivnosti predstavlja Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Očekivani rezultati projekta

1. Razvijena znanja i veštine ženskih organizacija za aktivno učešće u javnom dijalogu i uticaj na donosioce odluka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja.

2. Uspostavljen dijalog između ženskih organizacija/mreža i donosilaca odluka o usklađivanju nacionalnih zakona i mera za zaštitu žrtava rodno zasnovanog nasilja sa Konvencijom Saveta Evrope.

3. Ojačani kapaciteti ženskih organizacija za zastupanje prava korisnica i praćenje mera za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja i socijalno uključivanje na lokalnom nivou.

4. Uspostavljen sistem za sveobuhvatno praćenje primene zakona i politika u vezi sa Konvencijom Saveta Evrope.

Osnovne grupe aktivnosti

1. Seminari, radionice i treninzi za članice ženskih organizacija i mreža o metodama prikupljanja podataka, praćenje primene zakona i politika, aktivnosti zagovaranja, razvoj komunikacijskih strategija, poznavanje nadležnosti i korišćenje mehanizama nezavisnih regulatornih tela (zaštitnik građana, poverenica za zaštitu od diskriminacije...).

2. Međunraodne konferencije o nasilja prema ženama i značaju Konvencije Saveta Evrope.

3. Aktivnosti javnog zagovaranja u vezi sa ratifikacijom i usklađivanje nacionalnih zakona i politika sa odredbama Konvencije Saveta Evrope. Izrada polazne studije i kreiranje preporuka za unapređenje zakona i politika.

4. Zastupanje prava korisnica, podrška ženama u samozastupanju prava, praćenje primene lokalnih politika zaštrte od nasilja i politike socijalnog uključivanja, predlaganje rešenja.

5. Praćenje i procena efekata primene odredbi Konvencije Saveta Evrope i priprema redovnih izveštaja.

Kontakt informacije
Kontakt osobe za projekat:
Tanja Ignjatović, koordinatorka projekta
Email: tanja@azc.org.rs
Danijela Pešić, asistentkinja na projektu
Email: danijelap@azc.org.rs

Autonomni ženski centar
Radno vreme od 9 do 16 sati svakog radnog dana
Adresa: Tiršova 5a, Beograd
Telefon/Fax: +381 11 2687 190
E-mail: dobre_prakse@azc.org.rs, azc@azc.org.rs
Web site: www.womenngo.org.rs
Izvršni rezime o realizaciji projekta Izvršni rezime o realizaciji projekta
Rezime evaluacionog izveštaja Rezime evaluacionog izveštaja
 
Aktivnosti
 
Publikacije i izveštaji
 
 
Regionalni i lokalni partneri
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.