30/09/2013
Dopis

30/09/2013
Dopis
Autonomni ženski centar je poslao dopise članicama Ženske parlamentarne mreže i predsednicima poslaničkih grupa da snažno podrže Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

AŽC je podsetio narodne poslanike i poslanice da je nasilje prema ženama i nasilje u porodici svakodnevica srpskog društva. Sve su učestaliji medijski izveštaji o novim događajima, od kojih su neki posebno teški i završavaju se smrtnim ishodom. U Srbiji je tokom ove godine, prema medijskim izveštajima, ubijeno 37 žena. Policija primi više od 20.000 prijava nasilja u porodici godišnje. Programi prevencije nasilja prema ženama su sasvim sporadični. Žrtvama se ne garantuje zaštita i sveobuhvatna podrška. Mali broj učinilaca je procesuiran i još manji kažnjen, uglavnom blagnim kaznama.

Značaj Konvencije protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je u činjenici da je ona
najsveobuhvatniji međunarodni ugovor u ovoj oblasti. Njena usmerenost na sprečavanje nasilja čuva živote i smanjuje ljudsku parnju. Ona stremi ka promeni načina razmišljanja, pozivajući celo društvo na promenu stavova. Konvencija postavlja temelje za uvođenje novih krivičnih dela, za efikasniji odgovor države na nasilja, zaštitu žrtava i gonjenje učinilaca nasilja. Ona poziva na aktivno učešće svih relevantnih državnih ustanova i organizacija civilnog društva, kroz saradnju definisanu pravilima. Od država se traži da sistematski prate i izveštavaju o primeni svih odredbi Konvencije.

Glasanjem za Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije narodni poslanici će doprineti da ovaj značajni međunarodni ugovor što pre stupi na snagu. Imajući u vidu da je Vlada stavila rezervu na član Konvencije koji se odnose na naknadu štete i delove člana koji se odnosi na nadležnosti, apelovano je na narodne poslanike i poslanice da razmotre mogućnost predlaganja amandmana kojima bi se brisao ovaj član zakona.
Autonomni ženski centar je poslao dopise članicama Ženske parlamentarne mreže i predsednicima poslaničkih grupa da snažno podrže Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

AŽC je podsetio narodne poslanike i poslanice da je nasilje prema ženama i nasilje u porodici svakodnevica srpskog društva. Sve su učestaliji medijski izveštaji o novim događajima, od kojih su neki posebno teški i završavaju se smrtnim ishodom. U Srbiji je tokom ove godine, prema medijskim izveštajima, ubijeno 37 žena. Policija primi više od 20.000 prijava nasilja u porodici godišnje. Programi prevencije nasilja prema ženama su sasvim sporadični. Žrtvama se ne garantuje zaštita i sveobuhvatna podrška. Mali broj učinilaca je procesuiran i još manji kažnjen, uglavnom blagnim kaznama.

Značaj Konvencije protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je u činjenici da je ona najsveobuhvatniji međunarodni ugovor u ovoj oblasti. Njena usmerenost na sprečavanje nasilja čuva živote i smanjuje ljudsku parnju. Ona stremi ka promeni načina razmišljanja, pozivajući celo društvo na promenu stavova. Konvencija postavlja temelje za uvođenje novih krivičnih dela, za efikasniji odgovor države na nasilja, zaštitu žrtava i gonjenje učinilaca nasilja. Ona poziva na aktivno učešće svih relevantnih državnih ustanova i organizacija civilnog društva, kroz saradnju definisanu pravilima. Od država se traži da sistematski prate i izveštavaju o primeni svih odredbi Konvencije.

Glasanjem za Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije narodni poslanici će doprineti da ovaj značajni međunarodni ugovor što pre stupi na snagu. Imajući u vidu da je Vlada stavila rezervu na član Konvencije koji se odnose na naknadu štete i delove člana koji se odnosi na nadležnosti, apelovano je na narodne poslanike i poslanice da razmotre mogućnost predlaganja amandmana kojima bi se brisao ovaj član zakona.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.