Potpiši!
   Ime i prezime
   e-mail
   komentar -
Broj komentara: 15731   
Prijavi svako nasilje prema ženama
Bosna i Hercegovina je u julu 2013. godine ratifikovala Konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Konvencija traži od države da osigura sveobuhvatnu podršku i pomoć ženama žrtvama nasilja, spriječi svako nasilje prema ženama i efikasno i dosljedno kazni počinioce. Podrži i ti primjenu Konvencije tako što ćeš prijaviti nasilje i tražiti pomoć.
SOS Telefoni FBiH 1265, RS 1264.
Policija 122.
Istanbulska konvencija: pogled aktivistkinja iz regiona
PRAĆENJE PRIMJENE KONVENCIJE SAVJETA EVROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI
Izrada lokalnog akcionog plana
Pristup pravdi i zaštiti za žene i djecu preživjele rodno zasnovano nasilje u BIH
Gradim mir, ne tolerišem nasilje prema ženama!
Jačanje aktivizma političarki
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
Ne tolerišem nasilje prema ženama!
Imenovanje BiH predstavnika/ce u GREVIO Komitet
Imenovanje BiH predstavnika/ce u GREVIO komitet
Programska platforma prioriteta saradnje
Integrisanje rodne ravnopravnosti u politike i propise
Krizni centri za žrtve silovanja
Trgovina ljudima
ULIČNA AKCIJA
Trgovina ljudima
Zaštita žena i djece žrtava nasilja u porodici na lokalnom nivou – od zakona do stvarne implementacije
Fond za žene koje su preživjele nasilje
Prijedlog za uspostavljanje kriznih centara za žrtve seksualnog nasilja uključujući i silovanje u Bosni i Hercegovini
Unapređenje saradnje subjekata zaštite i definisanja prijedloga za poboljšanje položaja žena žrtava nasilja
O projektu Udruženim naporima ka novim evropskim standardima
Prioriteti djelovanja žena iz vlasti i nevladinog sektora u BiH
Sjednica Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici Republike Srpske
Saradnja vladinih institucija i organizacija sa ženskim nevladinim organizacijama u cilju implementacije Konvencije
Radionica sa Klubom parlamentarki FBiH
Potpisivanje protokola u Istočnom Sarajevu
Osnivanje, rad i finansiranje sigurnih kuća u Federaciji BiH
Finansiranje i osnivanje sigurnih kuća u Federaciji BiH
OMBUDSMEN BiH
INICIJATIVA
OMBUDSMEN BiH
O kampanji Potpisujem u magazinu
Nada Golubović u emisiji kod direktorice Agencije za ravnopravnost spolova BiH
Sastanak sa Komisijom za ravnopravnost polova u Sarajevo
Održana sjednica Savjeta za suzvijanje nasilja u porodici u Republici Srpskoj
Osuda napada na predsjednicu Saveza sindikata RS
SPORAZUM SA AGENCIJOM ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA BiH
Radionica za studente i studentice - Kampanja 16 dana aktivizma
DRUGO DOPUNJENO IZDANJE
OSNOVNA STUDIJA
DRUGO DOPUNJENO IZDANJE
Dvodnevni seminar o bazi podataka
Kampanja 16 dana aktivizma
KONFERENCIJA ZA MEDIJE
Kampanja 16 dana aktivizma
Zaustavite nasilje, sa rijeći na djela!
Zaštitimo žene i djevojčice žrtve rodno zasnovanog nasilja!
Održan radni sastanak u Brčko Distriktu
Monitoring i implementacija Istanbulske konvencije – nove sinergije
Javna diskusija u Bijeljini
JAVNA DISKUSIJA
Javna diskusija u Bijeljini
Obraćanje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Dragana Čovića na sastanku globalnih lidera u New York
INFORMATIVNI LETCI O PRAVNIM PROCEDURAMA
Usvojena Okvirna strategija za implementaciju Konvencije o borbi protiv nasilja nad ženama u BiH za period 2015-2018.
Usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa Istanbulskom Konvencijom
Uloga civilnog društva u procesu pristupanja Evropskoj Uniji, strategije, politike i alati za zagovaranje za ženska prava
Sastanak evropske mreže žena protiv nasilja
Informisani ključni sudionici o važnosti pitanja podrške svjedocima/žrtvama
Sjednica Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici
Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka u emisiji „U Fokusu“ na javnom servisu RTRS
Ljudska sigurnost kroz prizmu rodne ravnopravnosti
Sastanak potpisnika Protokola Mreže podrške žrtvama/svjedocima sa područja Grada Banja Luka
U Domu zdravlja - pružanje zdravstvene zaštite klijenticama Sigurne kuće
Zalaganje za transparentan proces nominovanja članova/članica GREVIO iz BiH
Nicholas Hill, otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH u Fondaciji Udružene žene
Izgradnja kapaciteta kandidatkinja na Opštim izborima 2014.
Analiza implementacije zakona o zaštiti od nasilja u porodici na lokalnom nivou
Stupanje na snagu Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici
Primjena Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici
Analiza praćenja krivičnih postupaka u oblasti rodno zasnovanog nasilja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH
„Zaštita žena žrtava nasilja u porodici u svjetlu ratifikacije Konvencije Savjeta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“
„Implementacija međunarodnih standarda za sprečavanje i borbu protiv nasilja prema ženama u BiH“
Analiza usklađenosti zakonodavstva i javnih politika u BiH sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici
Osigurati efikаsan pristup zbrinjаvаnju žena i djece koji su preživjeli nasilje
Planiranje predizborne kampanje ženskih NVO za podršku kandidatkinjama na opštim izborima u BiH
Priprema prijedloga jedinstvene baze podataka o rodno zasnovanom nasilju
Posjeta Komisiji za ravnopravnost polova Prijedor
Prioriteti i akcije za unapređenje učešća žena u političkom odlučivanju u BiH
Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja u porodici
Prezentovana Analiza usklađenosti zakonodavstava i javnih politika u BiH
Obilježavanje V dana u Banjaluci
Prva potpredsjednica Komiteta za ravnopravnost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope
Morа se poštovаti Zаkon o zаštiti od nаsiljа u porodici i Prаvilnik o nаčinu dodjele sredstаvа sigurnim kućаmа
Niko ne smije da toleriše nasilje
Prezentacija Studije o rasprostranjenosti nasilja nad ženama u BIH
Strategija za provođenje Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u BiH
Bijeljina, Zenica, Modriča, Mostar, Banja Luka
Banja Luka
ULIČNA AKCIJA
Banja Luka
Mediacentar, Sarajevo
JAVNA DISKUSIJA
Mediacentar, Sarajevo
Predstoji borba za iznalaženje sistemskog rješenja kojim bi nasilnik bio udaljen od porodice
U BRČKO DISTRIKTU
JAVNA TRIBINA
U BRČKO DISTRIKTU
GERILA AKCIJA
AL JAZEERA BALKANS
GERILA AKCIJA
U fokusu povodom 16 dana aktivizma
Banja Luka, Sarajevo, Brčko
Billboard i City Light
Banja Luka, Sarajevo, Brčko
“Prava za sve” Sarajevo
ISTAMBULSKA KONVENCIJA
“Prava za sve” Sarajevo
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close