UVOD
Pred vama je baza podataka o usklađenosti zakonodavnog i strateškog okvira 6 država regiona – Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije, sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Podaci u ovoj bazi su organizovani u tri polja: Status – podaci o stanju (usklađenosti zakonskih i strateških dokumenata sa Konvencijom), koji se mogu sagledati za svaki od 51 odabranih članova Konvencije, prema godinama (počev od 2014) i u odnosu na svaku od država; Pored teksta, oni sadrže i ocjenu stanja na skali od 0-4, prikazanu u dva grafička priloga: u vremenskoj dimenziji i poredano po državama; Indikatori – podaci o implementaciji Konvencije u svakoj od država, koji će biti sukcesivno unošeni; Izvještaji – gde će biti dostupni zvanični državni izvještaji i „izvještaji u sjeni“ koje će pripremati ženske organizacije u vezi sa primjenom Konvencije.

Baza podataka je nastala s ciljem da se obezbijedi praćenje napretka država u ispunjavanju međunarodnih obaveza, uključujući i javni pritisak na donosioce odluka i institucije da se standardi Konvencije neposredno primjenjuju u praksi.

Izradu baze podataka finansijski je podržala Evropska unija kroz regionalni projekat "Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja".
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.