Sarajevo 11/5/2016
REGIONALNA KONFERENCIJA

Sarajevo 11/5/2016
REGIONALNA KONFERENCIJA

Regionalna konferencija „Saradnja vladinih institucija i organizacija sa ženskim nevladinim organizacijama u cilju implementacije Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“ održana je 11. maja 2016. godine u Sarajevu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Konferenciju je organizovala Fondacija “Udružene žene” u saradnji sa Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, Parlamentarne skupštine BiH i Agencijom za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

ZAKLJUČCI I PREPORUKE KONFERENCIJE:

Bosna i Hercegovina je djelomično uskladila zakonski okvir (stepen usklađenosti) iz oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici sa Konvencijom vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je ratifikovala 2013. godine. Bosna i Hercegovina je šesta zemlja koja je ratifikovla Konvenciju a još uvijek nema svoju/og predstavnika/cu u Vijeću Evrope koji/a će biti zadužen/a za regulisanje monitoringa primjene Konvencije.

Jak ženski nevladin sektor čuva ženska ljudska prava i ne smije se odustati od već stečenih prava koje su rezultat dugogodišnjeg zalaganja organizacija civilnog društva.


U Bosni i Hercegovini je potrebno je zalagati se za:

- Usvajanje Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Brčko Distriktu;

- Usklađivanje zakonskog okvira u Republici Srpskoj i Federaciji BiH sa Konvencijom kako bi se dostigli propisani standardi za žene žrtve nasilja. Poseban fokus, potrebno je uskladiti u Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH Člana 35. sa standardima Konvencije;

- Potrebno je da vladin i nevladin sektor zajednički preventivno djeluju kroz podizanje svijesti građana/ki, prikupljanje podataka o nasilju i obuku profesionalaca/ki;

- Nevladine organizacije treba da rade monitoring usklađenosti zakona sa Konvencijom i primjena zakona na lokanom nivou fokusirano na zaštitu žrtve;

- Potrebno je uraditi akademske kurikulume za sve nivoe obrazovanja, u svim djelovima Bosne i Hercegovine, kako bi se uvelo proučavanje rodno zasnovanog nasilja prema žena u skladu sa Istanbulskom Konvencijom.

Regionalna konferencija „Saradnja vladinih institucija i organizacija sa ženskim nevladinim organizacijama u cilju implementacije Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“ održana je 11. maja 2016. godine u Sarajevu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Konferenciju je organizovala Fondacija “Udružene žene” u saradnji sa Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, Parlamentarne skupštine BiH i Agencijom za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

ZAKLJUČCI I PREPORUKE KONFERENCIJE:

Bosna i Hercegovina je djelomično uskladila zakonski okvir (stepen usklađenosti) iz oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici sa Konvencijom vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je ratifikovala 2013. godine. Bosna i Hercegovina je šesta zemlja koja je ratifikovla Konvenciju a još uvijek nema svoju/og predstavnika/cu u Vijeću Evrope koji/a će biti zadužen/a za regulisanje monitoringa primjene Konvencije.

Jak ženski nevladin sektor čuva ženska ljudska prava i ne smije se odustati od već stečenih prava koje su rezultat dugogodišnjeg zalaganja organizacija civilnog društva.
U Bosni i Hercegovini je potrebno je zalagati se za:

- Usvajanje Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Brčko Distriktu;

- Usklađivanje zakonskog okvira u Republici Srpskoj i Federaciji BiH sa Konvencijom kako bi se dostigli propisani standardi za žene žrtve nasilja. Poseban fokus, potrebno je uskladiti u Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH Člana 35. sa standardima Konvencije;

- Potrebno je da vladin i nevladin sektor zajednički preventivno djeluju kroz podizanje svijesti građana/ki, prikupljanje podataka o nasilju i obuku profesionalaca/ki;

- Nevladine organizacije treba da rade monitoring usklađenosti zakona sa Konvencijom i primjena zakona na lokanom nivou fokusirano na zaštitu žrtve;

- Potrebno je uraditi akademske kurikulume za sve nivoe obrazovanja, u svim djelovima Bosne i Hercegovine, kako bi se uvelo proučavanje rodno zasnovanog nasilja prema žena u skladu sa Istanbulskom Konvencijom.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close