24/7/2015
OKVIRNA STRATEGIJA U BiH

24/7/2015
OKVIRNA STRATEGIJA U BiH

Vijeće ministara BiH na 16. sjednici održanoj 23.07.2015. godine, donijelo je Odluku o usvajanju Okvirne strategije za provedbu Konvencije Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za period 2015 – 2018. godine.

Usvajanje Okvirne strategije predložilo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice radi osiguranja dosljedne, kvalitetne i djelotvorne provedbe ove Konvencije Vijeća Evrope, a provodit će je nadležne entitetske institucije. Agencija za ravnopravnost spolova BiH je zadužena da izvještava Vijeće ministara BiH i nadležne komisije Parlamentarne skupštine BiH o provedbi Okvirne strategije, kako bi mogli vršiti nadzor nad njenom provedbom. Vijeće ministara BiH će, u skladu s obavezom izvještavanja Parlamentarne skupštine BiH, dostavljati izvještaje o provedbi Okvirne strategije nadležnim tijelima Parlamentarne skupštine BiH.

Zadužene su sve nadležne institucije BiH da se aktivno uključe u realizaciju planiranih aktivnosti iz Okvirne strategije.


Okvirna strategija predstavlja sveobuhvatan okvir kojim se definira način provedbe Konvencije u BiH i usklađivanja pravnog i institucionalnog okvira sa odredbama Konvencije, prioriteti u oblasti prevencije i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, odgovorne institucije, kao i okvir za praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi Strategije, a samim tim i Konvencije. Strategija sadrži set mjera koje će nadležni organi u BiH provesti do 2018. godine radi ostvarivanja četiri strateška cilja, i to: osiguranja sveobuhvatne, djelotvorne i inkluzivne prevencije nasilja nad ženama i u porodici; uspostavljanja multidisciplinarnog i koordiniranog sistema zaštite žrtava nasilja nad ženama i u porodici u skladu s Konvencijom Vijeća Evrope, unapređenja pretpostavke za kažnjavanje počinilaca nasilja nad ženama i nasilja u porodici i osiguranja pristupa pravdi žrtvama, kao i unapređenja okvira za kreiranje i praćenje provedbe integriranih i rodnoosjetljivih politika za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Vijeće ministara BiH na 16. sjednici održanoj 23.07.2015. godine, donijelo je Odluku o usvajanju Okvirne strategije za provedbu Konvencije Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za period 2015 – 2018. godine.

Usvajanje Okvirne strategije predložilo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice radi osiguranja dosljedne, kvalitetne i djelotvorne provedbe ove Konvencije Vijeća Evrope, a provodit će je nadležne entitetske institucije. Agencija za ravnopravnost spolova BiH je zadužena da izvještava Vijeće ministara BiH i nadležne komisije Parlamentarne skupštine BiH o provedbi Okvirne strategije, kako bi mogli vršiti nadzor nad njenom provedbom. Vijeće ministara BiH će, u skladu s obavezom izvještavanja Parlamentarne skupštine BiH, dostavljati izvještaje o provedbi Okvirne strategije nadležnim tijelima Parlamentarne skupštine BiH.

Zadužene su sve nadležne institucije BiH da se aktivno uključe u realizaciju planiranih aktivnosti iz Okvirne strategije.
Okvirna strategija predstavlja sveobuhvatan okvir kojim se definira način provedbe Konvencije u BiH i usklađivanja pravnog i institucionalnog okvira sa odredbama Konvencije, prioriteti u oblasti prevencije i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, odgovorne institucije, kao i okvir za praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi Strategije, a samim tim i Konvencije. Strategija sadrži set mjera koje će nadležni organi u BiH provesti do 2018. godine radi ostvarivanja četiri strateška cilja, i to: osiguranja sveobuhvatne, djelotvorne i inkluzivne prevencije nasilja nad ženama i u porodici; uspostavljanja multidisciplinarnog i koordiniranog sistema zaštite žrtava nasilja nad ženama i u porodici u skladu s Konvencijom Vijeća Evrope, unapređenja pretpostavke za kažnjavanje počinilaca nasilja nad ženama i nasilja u porodici i osiguranja pristupa pravdi žrtvama, kao i unapređenja okvira za kreiranje i praćenje provedbe integriranih i rodnoosjetljivih politika za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close