Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
1) Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da sledeći vidovi namernog ponašanja budu inkriminisani:
a) vaginalna, analna ili oralna penetracija seksualne prirode na telu drugog lica bez njenog, odnosno njegovog pristanka, korišćenjem bilo kog dela tela, odnosno predmeta;
b) druge seksualne radnje sa licem bez njenog, odnosno njegovog pristanka;
c) navođenje drugog lica na pokušaj seksualnih radnji sa trećim licem bez njenog, odnosno njegovog pristanka.

2) Pristanak mora da bude dobrovoljan i nastao kao ishod slobodne volje lica procenjene u kontekstu datih okolnosti.

3) Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da se odredbe iz stava 1 ovog člana, takođe, primenjuju na dela počinjena nad bivšim, odnosno sadašnjim supružnicama ili partnerkama u skladu sa domaćim propisima.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom / politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i / ili primeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primeni
4 – pitanje je u državi rešeno iznad standarda Konvencije SE
Generalna procena čl. 36 Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Poređenje između država čl. 36 Seksualno nasilje, uključujući silovanje
PITANJA
 
a. Da li je seksualno nasilje kao što je definisano u članu 36 Konvencije priznato kao krivično delo? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne, izvore, i uporédite sa definicijom Konvencije. Molimo vas da date komentar ako postoje neke razlike.
Odgovor: Nije bilo izmena zakona u 2015. godini u vezi sa seksualnim nasiljem.
PLUS
a. Da li je seksualno nasilje kao što je definisano u članu 36 Konvencije priznato kao krivično delo? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne, izvore, i uporédite sa definicijom Konvencije. Molimo vas da date komentar ako postoje neke razlike.
Odgovor: Nije bilo izmena zakona u 2015. godini u vezi sa seksualnim nasiljem.

Iako Krivični zakonik1 navodi niz krivičnih dela protiv polne slobode, analiza pojedinačnih definicija – pre svega, radnje izvršenja i uslova pod kojima je ona izvršena – upućuje na zaključak da je na delu neusaglašenost pozitivnih krivičnopravnih odredbi sa zahtevima Konvencije (detaljnije o zakonskoj regulativi u Studiji 2014.).

Radnja izvršenja „obljuba ili sa njom izjednačen čin“, predviđena krivičnim delima silovanje (čl. 178) i delima obljube (čl. 179, čl. 180, čl. 181), ne obuhvata sve radnje predviđene Konvencijom. U članu 36, st. 1, Konvencije nabrajaju se oblici seksualnog nasilja, uključujući i silovanje, uz navođenje da se nasilje (penetracija) može izvršiti uz korišćenje predmeta ili drugih delova tela. U kontekstu navedenih odredbi Krivičnog zakonika, u slučaju penetracije korišćenjem predmeta ili drugog dela tela radilo bi se o nedozvoljenim polnim radnjama za koje je predviđena značajno niža kazna. Imajući u vidu da je suština seksualnog nasilja povreda ličnog/fizičkog/seksualnog integriteta, trebalo bi proširiti zaštitu i od ovih oblika seksualnog nasilja, koji na žrtvu mogu imati podjednako traumatične posledice kao i radnje definisane krivičnim delom silovanje ili delom obljuba nad detetom.

Istovremeno, seksualno nasilje, uključujući i silovanje, prema definiciji datoj u članu 35 Konvencije, postoji u svim slučajevima kada žrtva nije dala svoj pristanak. Neophodni uslov razdvajanja dobrovoljnog seksualnog odnosa od seksualnog nasilja predstavlja slobodno dat pristanak žrtve. Krivični zakonik postavlja bitno drugačiji standard kada su u pitanju krivično delo silovanje (čl. 179, st. 1) i delo nedozvoljene polne radnje (čl. 182, st. 1). Za postojanje dela neophodna je upotreba sile ili pretnje da će se napasti na život i telo žrtve ili njoj bliskog lica. Čini se da je zakonodavac stepen društvene opasnosti seksualnog nasilja gradirao prema radnji izvršenja, a ne posledicama koje na žrtvu može proizvesti.

Izvesna nedoslednost se može uočiti i kod osnovnog oblika krivičnog dela silovanje (čl. 178, st. 1), gde je predviđena kazna zatvora od tri do dvanaest godina, dok je za krivično delo obljuba nad nemoćnim licem (čl. 179, st. 1) određen niži minimum i maksimum kazne – od dve do deset godina zatvora. Čini se neprimerenom propisana novčana kazna za osnovni oblik dela nedozvoljene polne radnje (čl. 182, st. 1). Treba napomenuti da je odredbom o ublažavanju kazne Krivični zakonik isključio ovu mogućnost za krivična dela silovanje, obljuba nad nemoćnim licem i obljuba sa detetom, ali je ova mogućnost ostavljena prilikom odmeravanja kazne za lica koja su učinila krivičnog delo obljuba zloupotrebom položaja (čl. 181) i nedozvoljene polne radnje (čl. 182), što se takođe čini kao neadekvatno rešenje.

MINUS
b. Ako jeste krivično delo, koliko je bilo presuda u toku poslednje dve godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o učiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor: Kada je u pitanju kaznena politika za dela seksualnog nasilja u 2014. godini, prema izveštaju Republičkog zavoda za statistiku2, broj prijavljenih za krivično delo silovanje obuhvata 60 punoletnih lica (nema žena), odbačene su 22 prijave a obustavljeno 7 postupaka.  U istoj godini, za krivično delo silovanje optuženo je 109 lica (nema žena), proglašeno krivim 73 lica, a zatvorskom kaznom kažnjeno 70 lica. Za delo obljuba nad nemoćnim licem u 2014. godini prijavljeno je 10 osobu (nema žena), odložena i odbačena je po jedna prijava. U istoj godini za ovo krivično delo optuženo je 12 lica (nema žena), a proglašeno krivim 8 lica, od čega osuđeno na zatvorsku kaznu 7. Za delo obljuba sa detetom u 2014. godini prijavljeno je 24 punoletna lica, od kojih jedno ženskog pola, odbačene su 3, a obustavljen jedan postupak. U istoj godini za ovo delo optuženo je 45 punoletnih lica (nema žena), a proglašeno krivim 36 lica, od čega zatvorskom kaznom kažnjeno 29 lica. Za krivično delo nedozvoljene polne radnje prijavljeno je 119 punoletnih lica, od kog broja dve žene, odbačene su 53 prijave i obustavljen jedan postupak. U istoj godini za ovo delo je optuženo 117 punoletnih lica (nema žena), a proglašeno krivim 77 punoletna lica, od čega, zatvorskom kaznom su kažnjene 43 osobe.
 
b. Ako jeste krivično delo, koliko je bilo presuda u toku poslednje dve godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o učiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor: Kada je u pitanju kaznena politika za dela seksualnog nasilja u 2014. godini, prema izveštaju Republičkog zavoda za statistiku2, broj prijavljenih za krivično delo silovanje obuhvata 60 punoletnih lica (nema žena), odbačene su 22 prijave a obustavljeno 7 postupaka.  U istoj godini, za krivično delo silovanje optuženo je 109 lica (nema žena), proglašeno krivim 73 lica, a zatvorskom kaznom kažnjeno 70 lica. Za delo obljuba nad nemoćnim licem u 2014. godini prijavljeno je 10 osobu (nema žena), odložena i odbačena je po jedna prijava. U istoj godini za ovo krivično delo optuženo je 12 lica (nema žena), a proglašeno krivim 8 lica, od čega osuđeno na zatvorsku kaznu 7. Za delo obljuba sa detetom u 2014. godini prijavljeno je 24 punoletna lica, od kojih jedno ženskog pola, odbačene su 3, a obustavljen jedan postupak. U istoj godini za ovo delo optuženo je 45 punoletnih lica (nema žena), a proglašeno krivim 36 lica, od čega zatvorskom kaznom kažnjeno 29 lica. Za krivično delo nedozvoljene polne radnje prijavljeno je 119 punoletnih lica, od kog broja dve žene, odbačene su 53 prijave i obustavljen jedan postupak. U istoj godini za ovo delo je optuženo 117 punoletnih lica (nema žena), a proglašeno krivim 77 punoletna lica, od čega, zatvorskom kaznom su kažnjene 43 osobe.
 
MINUS
c. Ako jeste krivično delo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)? Da li činjenica da je žrtva supružnik ili partner (uključujući i bivšeg) povlači razliku u vezi sa tužbom ili u bilo kojoj drugoj fazi postupka?
Odgovor: Krivični zakonik predviđa da se gonjenje za krivično delo silovanje (čl. 178) i obljuba nad nemoćnim licem (čl. 179) ukoliko su učinjena prema bračnom drugu, preduzima po predlogu (žrtve). Istovremeno, za osnovni oblik dela nedozvoljene polne radnje (čl. 182, st. 1) Zakonik uslovljava gonjenje po predlogu. Za druga dela, gonjenje se preduzima po službenoj dužnosti. Zakonodavac se neopravdano opredelio da pravi razliku u postupku pravne zaštite od silovanja i obljube nad nemoćnim licem po osnovu bračnog statusa žrtve, tj. oštećene, čime je uskratio puno angažovanje i adekvatno sankcionisanje teških seksualnih delikata izvršenih između bračnih partnera. Imajući u vidu broj dela koja se kvalifikuju kao nedozvoljeno polno ponašanje i naročito broj maloletnih žrtava, razlikovanje u postupanju organa gonjenja nije u skladu sa Konvencijom.
PLUS
c. Ako jeste krivično delo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)? Da li činjenica da je žrtva supružnik ili partner (uključujući i bivšeg) povlači razliku u vezi sa tužbom ili u bilo kojoj drugoj fazi postupka?
Odgovor: Krivični zakonik predviđa da se gonjenje za krivično delo silovanje (čl. 178) i obljuba nad nemoćnim licem (čl. 179) ukoliko su učinjena prema bračnom drugu, preduzima po predlogu (žrtve). Istovremeno, za osnovni oblik dela nedozvoljene polne radnje (čl. 182, st. 1) Zakonik uslovljava gonjenje po predlogu. Za druga dela, gonjenje se preduzima po službenoj dužnosti. Zakonodavac se neopravdano opredelio da pravi razliku u postupku pravne zaštite od silovanja i obljube nad nemoćnim licem po osnovu bračnog statusa žrtve, tj. oštećene, čime je uskratio puno angažovanje i adekvatno sankcionisanje teških seksualnih delikata izvršenih između bračnih partnera. Imajući u vidu broj dela koja se kvalifikuju kao nedozvoljeno polno ponašanje i naročito broj maloletnih žrtava, razlikovanje u postupanju organa gonjenja nije u skladu sa Konvencijom.
 
Autonomni ženski centar dao je predloge za promenu zakonskih definicija krivičnih dela protiv polnih sloboda.3

Izmeniti definiciju krivičnog dela silovanje tako da čl. 178 sada glasi:

Ko učini obljubu ili sa njom izjednačen čin, bez obzira na oblik, način vršenja i prirodu tog čina, nad licem koje nije dalo svoj pristanak, kazniće se zatvorom od tri do dvanaest godina.
Ako je delo iz stava 1 učinjeno:
– prema članu porodice,

– prema žrtvi koja je posebno ranjiva zbog njenih godina, bolesti, zavisnosti, trudnoće, invaliditeta, teške telesne ili duševne smetnje,

– na osobito okrutan ili osobito ponižavajući način,
– iz mržnje,
– zajedno sa jednim ili više učinilaca, a pri tome je prema osobi izvršeno više obljuba ili sa njom izjednačenih činova,
– uz upotrebu oružja ili opasnog oruđa,

– na način da je silovana osoba teško povređena ili joj je zdravlje teško narušeno, ili je ostala trudna,
kazniće se kaznom zatvora od najmanje pet godina.

Ako je krivičnim delom prouzrokovana smrt silovane osobe, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od najmanje deset godina.

Treba izmeniti definiciju obljube i sa njom izjednačenog čina kod svih dela iz čl. 179, 180, 181 i 182 Krivičnog zakonika, onako kako je to predloženo u čl. 178:

Ko učini obljubu ili sa njom izjednačen čin, bez obzira na oblik, način vršenja i prirodu tog čina...

Predložena je izmena kaznene politike, s namerom da se izostavi novčana kazna za ova krivična dela.

Traženo je da se gonjenje za ova krivična dela učinjena prema bračnom partneru ne preduzimaju po predlogu, već po službenoj dužnosti.Podaci o izrečenim kaznama za dela seksualnog nasilja ukazuju da u izvesnoj meri postoji odstupanje od principa efikasne generalne i specijalne prevencije, pa one ne bi mogle zadovoljiti kriterijum „odvraćanja“ od činjenja krivičnog dela.
MINUS
[1] Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013.
[2] http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/97/00/SB_603_Pnoletni_ucinioci_KD_2014.pdf
[3] Predloge je u ime AŽC-a sastavila advokatica V. Macanović. Kompletno obrazloženje predloga videti u Prilogu br. 1.
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.