Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Stranke će poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da pravila povjerljivosti koja su unutarnjim pravom nametnuta određenim stručnim osobama ne predstavljaju zapreku za mogućnost prijavljivanja, pod odgovarajućim uvjetima, nadležnim organizacijama ili tijelima ako imaju opravdanog razloga vjerovati da je počinjeno teško djelo nasilja obuhvaćeno područjem primjene ove Konvencije i da se mogu očekivati daljnja teška djela nasilja.
 
0 - pitanje nije regulirano zakonom / politikom ili je postojeća regulativa vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija ali nije postignut standard Konvencije (u rješenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili je rješenje sasvim blizu standardu
3 - postignut standard Konvencije ili su rješenje i primjena sasvim blizu standardu
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije VE
Opća procjena čl. 28 Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Usporedba između država čl. 28 Prijavljivanje od strane stručnih osoba
PITANJA
 
a. Postoje li slučajevi kada su profesionalci u obavezi prijaviti nasilje prema ženama/u obitelji (medicinski stručnjaci, terapeuti/ispovjednici, policija, centar za socijalnu skrb itd.). Navedite slučajeve, relevantne propise, potrebne uvjete koje treba ispuniti, kome se prijavljuje. Mogu li se pozvati na profesionalni kodeks o povjerljivosti, kako ne bi prijavili nasilje prema ženama/u obitelji? Ukoliko ne postoji obaveza profesionalaca da prijave nasilje prema ženama/u obitelji, mogu li ga prijaviti, odričući se pravila povjerljivosti? Ako je odgovor potvrdan, navedite neophodne uvjete, ako ih ima, da bi se slučajevi prijavili (ozbiljnost samog čina, vjerovatnost da se čin ponovi, pristanak žrtve itd.).
Odgovor: Iz osnovnih odredaba Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji osobito se naglašava obveza prijavljivanja nasilja u obitelji te da su zdravstveni radnici, stručni radnici u djelatnosti socijalne skrbi, obiteljske prevencije i zaštite, odgoja i obrazovanja te stručni radnici zaposleni u vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama, organizacijama civilnog društva u djelokrugu djece i obitelji obvezni prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su doznali u obavljanju svojih poslova. Osobe koje ne postupaju u skladu sa zadanim obvezama čine prekršaj.
PLUS
a. Postoje li slučajevi kada su profesionalci u obavezi prijaviti nasilje prema ženama/u obitelji (medicinski stručnjaci, terapeuti/ispovjednici, policija, centar za socijalnu skrb itd.). Navedite slučajeve, relevantne propise, potrebne uvjete koje treba ispuniti, kome se prijavljuje. Mogu li se pozvati na profesionalni kodeks o povjerljivosti, kako ne bi prijavili nasilje prema ženama/u obitelji? Ukoliko ne postoji obaveza profesionalaca da prijave nasilje prema ženama/u obitelji, mogu li ga prijaviti, odričući se pravila povjerljivosti? Ako je odgovor potvrdan, navedite neophodne uvjete, ako ih ima, da bi se slučajevi prijavili (ozbiljnost samog čina, vjerovatnost da se čin ponovi, pristanak žrtve itd.).
Odgovor: Iz osnovnih odredaba Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji osobito se naglašava obveza prijavljivanja nasilja u obitelji te da su zdravstveni radnici, stručni radnici u djelatnosti socijalne skrbi, obiteljske prevencije i zaštite, odgoja i obrazovanja te stručni radnici zaposleni u vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama, organizacijama civilnog društva u djelokrugu djece i obitelji obvezni prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su doznali u obavljanju svojih poslova. Osobe koje ne postupaju u skladu sa zadanim obvezama čine prekršaj.

Oba protokola, o postupanju u slučaju nasilja u obitelji kao i seksualnog nasilja, sadrže obveze svih osoba iz državnih institucija, tijela i organizacija civilnog društva koje rade na problemu nasilja, s mogućnostima, pravima i obvezama svakog od relevantnih čimbenika u procesu prijave i procesuiranja nasilja te skrbi za žrtve nasilja.

Nadalje, valja istaknuti da iako neovlašteno otkrivanje profesionalne tajne prema čl. 145. Kaznenog zakona predstavlja kazneno djelo, prema st. 2. istog članka nema kaznenog djela ako je otkrivanje povjerenog podatka počinjeno u javnom interesu, kakav je, primjerice, interes kaznenog progona ili u interesu druge osobe koji je pretežniji od čuvanja tajne.


Člankom  7. Nacrta Prijedloga Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji propisano je:

 

(1) Zdravstveni radnici, djelatnici u ustanovama socijalne skrbi, osobe zaposlene u odgojno

obrazovnim ustanovama , stručni radnici zaposleni u vjerskim ustanovama, humanitarnim

organizacijama ili organizacijama civilnog društva te sve druge stručne osobe koje u svom

radu dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u obitelji, obvezne su prijaviti policiji ili državnom

odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

(2) Nadležna tijela koja su ovlaštena postupati povodom nasilja u obitelji obvezna su bez

odgode obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb o činjenicama i okolnostima koje su

pridonijele ili pogodovale počinjenju nasilja u obitelji, radi poduzimanja mjera zaštite prava

Obveza je nesenzibilizirano naložena i nevladinim organizacijama koje imaju sklonište i pripadajuće savjetovalište za žene žrtve nasilja. Takvih udruga ima ukupno sedam na teritoriju RH, a njihova obaveza  je da sklone ženu žrtvu nasilja i njezinu djecu u sklonište ili da joj pruže pravnu i psihološku pomoć u savjetovalištu, a da pritom steknu i zadrže njezino povjerenje kako bi joj pomogli izlazak iz nasilne zajednice, pružili joj pravnu pomoć zastupanja na sudovima i drugim tijelima, pomogli u poboljšanju mogućnosti zapošljavanja i nastavak samostalnog života bez nasilja. Važnost tog povjerenja je neizmjerna jer se radi o žrtvama koje su često nesigurne, ne vide izlaz iz situacije, ekonomski su ovisne, niskog su praga samopouzdanja, sa lošim iskustvom u prijašnjim kontaktima sa policijom, sudom ili CZSS. Za žene koje se primaju u sklonište, uvijek se traže izvješća policije ili ODO, ako je nasilje prijavljivano, a najčešće se rade nove prijave jer policija gotovo uvijek u svom postupanju krši odredbu točke 2.1. Protokola o postupanju u slučajevima nasilja u obitelji jer od žrtve ne uzima sve obavijesti koje ste tiču okolnosti vezanih uz trajanje, kontinuitet i način počinjenog nasilja te ranije nasilje.

 U savjetovališta međutim dolaze žrtve nasilja npr. primarno sa namjerom podnošenja tužbe za razvod braka. U tužbama se uvijek navodi nasilje koje je žena proživjela jer je to njezin razlog za razvod braka. Niti jedan sudac (prema dostupnim saznanjima dobivenim u kontaktima sa ženama koje su bila u savjetovalištu) nije prijavio policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji o kojem je saznao u obavljanju svog posla. Niti jedan CZSS uključen u takve sudske postupke nije prijavio policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja o kojem je saznao u obavljanju svog posla ako je to nasilje bilo usmjereno prema ženi.

S druge strane, zakon nekritički propisuje obvezu za nevladnine organizacije koje vode skloništa za žene žrtve nasilja i koja imaju pripadajuća savjetovališta, da  prijavljuju nasilje i onda kada žena žrtva nasilja u savjetovalištu izričito kaže da to ne želi učiniti u tom trenutku nego kasnije, ili kada žena jasno izlaže svoj plan odlaska iz nasilne zajednice, a kojim  planom prijavu nasilja planira učiniti kada se s djecom skloni i ode iz nasilnog okruženja,  nije dobar pristup zakonodavca. 

Potrebno je članak 7. Nacrta Prijedloga Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji uskladiti sa Konvencijom i u odnosu na nevladine organizacije koje vode skloništa i savjetovališta naložiti prijavljivanje pod odgovarajućim uvjetima ako se mogu očekivati daljnja teška djela nasilja.

 

 
MINUS
b. Koja se zanimanja mogu pozvati na pravilo povjerljivosti, a samim tim ga se i odreći?
Odgovor:
b. Koja se zanimanja mogu pozvati na pravilo povjerljivosti, a samim tim ga se i odreći?
Odgovor:
MINUS
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.