Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da se inkriminišu sledeće namerne radnje:
a) abortus žene bez njenog prethodnog i informativnog1 pristanka;
b) operacija u svrhu ili uz ishod onemogućavanja prirodne reprodukcije kod žene bez njenog informativnog pristanka ili razumevanja procedure.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom / politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i / ili primeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primeni
4 – pitanje je u državi rešeno iznad standarda Konvencije SE
Generalna procena čl. 39 Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Poređenje između država čl. 39 Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
PITANJA
 
a. Da li su prinudni abortus i prinudna sterilizacija kao što je definisano u članu 39 Konvencije priznati kao krivična dela? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne, izvore, i uporédite sa definicijom Konvencije. Molimo da date komentar ako postoje neke razlike.
Odgovor: Delo prinudnog abortusa inkriminisano je odredbom člana 120 Krivičnog zakonika2 kao krivično delo nedozvoljen prekid trudnoće (detaljnije u Studiji 2014). Krivični zakonik definiše radnju izvršenja dela kao povredu propisa o prekidu trudnoće, tj. uslova propisanih u Zakonu o postupku o prekidu trudnoće u zdravstvenim ustanovama3 (detaljnije u Studiji 2014). Nije bilo promena u definicijama ovih dela u 2015. godini. 

Kada je u pitanju prisilna sterilizacija, ovo delo nije predviđeno kao posebno krivično delo ali bi moglo biti obuhvaćeno krivičnim delom teška telesna povreda (čl. 121, st. 2, Krivičnog zakonika).
 
a. Da li su prinudni abortus i prinudna sterilizacija kao što je definisano u članu 39 Konvencije priznati kao krivična dela? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne, izvore, i uporédite sa definicijom Konvencije. Molimo da date komentar ako postoje neke razlike.
Odgovor: Delo prinudnog abortusa inkriminisano je odredbom člana 120 Krivičnog zakonika2 kao krivično delo nedozvoljen prekid trudnoće (detaljnije u Studiji 2014). Krivični zakonik definiše radnju izvršenja dela kao povredu propisa o prekidu trudnoće, tj. uslova propisanih u Zakonu o postupku o prekidu trudnoće u zdravstvenim ustanovama3 (detaljnije u Studiji 2014). Nije bilo promena u definicijama ovih dela u 2015. godini. 

Kada je u pitanju prisilna sterilizacija, ovo delo nije predviđeno kao posebno krivično delo ali bi moglo biti obuhvaćeno krivičnim delom teška telesna povreda (čl. 121, st. 2, Krivičnog zakonika).
 
MINUS
b. Ako jeste krivično delo, koliko je bilo presuda u toku poslednje dve godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o učiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor: U toku 2014. godine, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku4, za krivično delo nedozvoljeni prekid trudnoće, prijavljeno je 6 lice, od toga 2 ženskog pola, optužena su bila 4 lica (od toga jedna ženskog pola), a osuđena je samo jedna osoba muškog pola. S obzirom na to da statistika ne prati dela prema oblicima, nije moguće ustanoviti koliko je učinilaca prijavljeno, optuženo ili osuđeno za teško narušavanje zdravlja prema delu teška telesna povreda. Dostupna statistika za delo teška telesna povreda prikazana je u prethodnim odeljcima.
 
b. Ako jeste krivično delo, koliko je bilo presuda u toku poslednje dve godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o učiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor: U toku 2014. godine, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku4, za krivično delo nedozvoljeni prekid trudnoće, prijavljeno je 6 lice, od toga 2 ženskog pola, optužena su bila 4 lica (od toga jedna ženskog pola), a osuđena je samo jedna osoba muškog pola. S obzirom na to da statistika ne prati dela prema oblicima, nije moguće ustanoviti koliko je učinilaca prijavljeno, optuženo ili osuđeno za teško narušavanje zdravlja prema delu teška telesna povreda. Dostupna statistika za delo teška telesna povreda prikazana je u prethodnim odeljcima.
 
MINUS
c. Ako jeste krivično delo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)?
Odgovor: Sva pobrojana dela se gone po službenoj dužnosti.
c. Ako jeste krivično delo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)?
Odgovor: Sva pobrojana dela se gone po službenoj dužnosti.
MINUS
[1] Trebalo bi da piše informisanog pristanka (informed consent), u smislu da je osoba obaveštena o elementima i implikacijama ove operacije.
[2] Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013.
[3] Službeni glasnik RS, br. 16/1995 i 101/2005.
[4] http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/97/00/SB_603_Pnoletni_ucinioci_KD_2014.pdf
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.