Član 37 - Prinudni brak
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 37 - Prinudni brak
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 37 - Prinudni brak
1) Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da prisiljavanje odraslog lica ili deteta da stupi u brak bude inkriminisano.

2) Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da namamljivanje odraslog lica, odnosno deteta na teritoriju strane ili države, koja nije njena država boravišta, sa ciljem prinude tog odraslog lica ili deteta da stupi u brak bude inkriminisano.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom / politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i / ili primeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primeni
4 – pitanje je u državi rešeno iznad standarda Konvencije SE
Generalna procena čl. 37 Prinudni brak
Poređenje između država čl. 37 Prinudni brak
PITANJA
 
a. Da li je prisilni brak kao što je definisano u članu 37 Konvencije proglašen za krivično delo? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne i izvore, i uporédite sa definicijom Konvencije. Molimo da dostavite komentar ako postoje neke razlike, posebno da li se prinudni brak mora (zvanično) zaključiti. Takođe, kakva vrsta prinude treba da se primeni – samo fizička ili i psihološka? Da li postoji razlika u zahtevu kada je žrtva maloletna?
Odgovor: Krivični zakonik1 ne poznaje delo prinudni brak kao posebno krivično delo na način kako je predviđeno Konvencijom. Ipak, odredbe nekih od inkriminisanih krivičnih dela mogle bi biti primenljive i na ove slučajeve. Nije bilo promene zakonskih određena u 2015. godini.
PLUS
a. Da li je prisilni brak kao što je definisano u članu 37 Konvencije proglašen za krivično delo? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne i izvore, i uporédite sa definicijom Konvencije. Molimo da dostavite komentar ako postoje neke razlike, posebno da li se prinudni brak mora (zvanično) zaključiti. Takođe, kakva vrsta prinude treba da se primeni – samo fizička ili i psihološka? Da li postoji razlika u zahtevu kada je žrtva maloletna?
Odgovor: Krivični zakonik1 ne poznaje delo prinudni brak kao posebno krivično delo na način kako je predviđeno Konvencijom. Ipak, odredbe nekih od inkriminisanih krivičnih dela mogle bi biti primenljive i na ove slučajeve. Nije bilo promene zakonskih određena u 2015. godini.

Ukoliko je reč o punoletnoj osobi koja se prisiljava na brak, osnov krivičnopravne zaštite mogao bi se naći u krivičnom delu prinuda i kada je u pitanju delo učinjeno van teritorije države boravišta žrtve, eventualno otmice. Shodno tome, i prinuda na brak (kao neželjeno činjenje) bila bi obuhvaćena ovom vrstom zaštite.
Kada je reč o maloletnim licima kao žrtvama prinudnog braka, moguće je primeniti odredbe zakona o krivičnom delu zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica (čl. 193, st. 2). Prinuda na brak mogla bi biti obuhvaćena radnjom opisanom kao navođenje na vršenje drugih radnji koje su štetne za njegov razvoj. Međutim, zakonodavac se opredelio da uz ovu radnju usvoji dodatni uslov – postojanje koristoljubljive namere. U slučajevima izostanka ovog motiva postavlja se pitanje postojanja dela. Ipak, za razliku od prinude, ovde bi se moglo reći da krivično delo postoji i bez ostvarenja posledice (u ovom slučaju sklapanja braka). Poslednje navedenom radnjom izvršenja, inkriminisano je navođenje iz koristoljublja na vršenje drugih radnji koje su štetne za razvoj deteta.

Slično je i sa krivičnim delom trgovina ljudima. Prema zakonskoj definiciji, krivično delo trgovina ljudima (čl. 388) čini onaj ko silom ili pretnjom, dovođenjem u zabludu ili održavanjem u zabludi, zloupotrebom ovlašćenja, poverenja, odnosa zavisnosti, teških prilika drugog, zadržavanjem ličnih isprava ili davanjem ili primanjem novca ili druge koristi, vrbuje, prevozi, prebacuje, predaje, prodaje, kupuje, posreduje u prodaji, sakriva ili drži drugo lice, a u cilju eksploatacije njegovog rada, prinudnog rada, vršenja krivičnih dela, prostitucije ili druge vrste seksualne eksploatacije, prosjačenja, upotrebe u pornografske svrhe, uspostavljanja ropskog ili njemu sličnog odnosa, radi oduzimanja organa ili dela tela ili radi korišćenja u oružanim sukobima, za šta je zaprećena kazna zatvora od tri do dvanaest godina (stav 1). Za delo iz stava 1 učinjeno prema maloletnom licu učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to delo i kad nije upotrebio silu, pretnju ili neki drugi od navedenih načina izvršenja (stav 2). Ako je delo iz stava 1 učinjeno prema maloletnom licu, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje pet godina (stav 3). Ovo krivično delo može pružiti osnov zaštite i za slučajeve prinude na brak, ali zahteva ispunjenje dodatnog uslova – njen konačni cilj je eksploatacija žrtve (seksualne, radne, prosjačenja, vršenja krivičnih dela). Kada je reč o delu trgovina ljudima, nije neophodno da je došlo do zaključenja braka, već je dovoljna namera.

U odnosu na delo prinude na brak kako je to definisano članom 37, st. 2, Konvencije, mogle bi se, pored krivičnog dela trgovina ljudima primeniti i odredbe krivičnog dela otmica (čl. 134).

Detaljnije o zakonskim određenjima videti u Studiji 2014.
 
MINUS
b. Ako jeste krivično delo, koliko je bilo presuda u toku poslednje dve godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o počiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor: Izveštaj Republičkog zavoda za statistiku2 sadrži sledeće podatke koji se odnose na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih lica u 2014. godini. Broj prijavljenih lica za krivično delo otmica – 23 lica, jedno ženskog pola, odbačeno je 5 prijava, a nije bilo obustavljenih postupaka. U istoj godini za ovo delo je optuženo 37 punoletnih lica, od kojih dve žena (5,4%),  proglašeno je krivim 9 lica, od kojih 2 žene (6,9%), a zatvorskom kaznom je kažnjeno 27 punoletnih lica. Za delo zlostavljanje i zapuštanje maloletnog lica prijavljeno je 105 punoletnih lica, od kojih je 59 (56,2%) osoba bilo ženskog pola, odbačeno je 66 prijava i nije bilo obustava. U istoj godini za ovo krivično delo je optuženo 57 punoletnih lica, od toga 31 osoba ženskog pola (54,4%), a proglašeno krivim 43 osobe (75,4%). Među osuđenim osobama bilo je 23 žene (53,5%), a zatvorskom kaznom je osuđeno 12 punoletnih lica. Za delo trgovina ljudima prijavljeno je 21 punoletna osoba, od toga dve žene. U istoj godini je za ovo delo optuženo 35 punoletnih lica, od čega 10 žena (28,6%), a proglašeno krivim 17 punoletnih lica. Među osuđenim je bilo 2 žene (11,8%), a kaznu zatvora je dobilo 16 od 17 punoletnih lica.
 
b. Ako jeste krivično delo, koliko je bilo presuda u toku poslednje dve godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o počiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor: Izveštaj Republičkog zavoda za statistiku2 sadrži sledeće podatke koji se odnose na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih lica u 2014. godini. Broj prijavljenih lica za krivično delo otmica – 23 lica, jedno ženskog pola, odbačeno je 5 prijava, a nije bilo obustavljenih postupaka. U istoj godini za ovo delo je optuženo 37 punoletnih lica, od kojih dve žena (5,4%),  proglašeno je krivim 9 lica, od kojih 2 žene (6,9%), a zatvorskom kaznom je kažnjeno 27 punoletnih lica. Za delo zlostavljanje i zapuštanje maloletnog lica prijavljeno je 105 punoletnih lica, od kojih je 59 (56,2%) osoba bilo ženskog pola, odbačeno je 66 prijava i nije bilo obustava. U istoj godini za ovo krivično delo je optuženo 57 punoletnih lica, od toga 31 osoba ženskog pola (54,4%), a proglašeno krivim 43 osobe (75,4%). Među osuđenim osobama bilo je 23 žene (53,5%), a zatvorskom kaznom je osuđeno 12 punoletnih lica. Za delo trgovina ljudima prijavljeno je 21 punoletna osoba, od toga dve žene. U istoj godini je za ovo delo optuženo 35 punoletnih lica, od čega 10 žena (28,6%), a proglašeno krivim 17 punoletnih lica. Među osuđenim je bilo 2 žene (11,8%), a kaznu zatvora je dobilo 16 od 17 punoletnih lica.
 
MINUS
c. Ako jeste krivično delo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)?
Odgovor: Sva dela se gone po službenoj dužnosti.
c. Ako jeste krivično delo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)?
Odgovor: Sva dela se gone po službenoj dužnosti.
MINUS
[1] Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013.
[2] http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/97/00/SB_603_Pnoletni_ucinioci_KD_2014.pdf
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.