Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
1) U svrhu primene ove konvencije, strane preduzimaju sledeće:
a) prikupljaju relevantne statističke podatke u redovnim vremenskim razmacima o slučajevima svih vidova nasilja obuhvaćenih Konvencijom;
b) podržavaju istraživanja na terenu svih vidova nasilja obuhvaćenih Konvencijom radi: proučavanja osnovnih uzroka i posledica, učestalosti i stope osuda, kao i efikasnosti mera koje se preduzimaju u primeni ove konvencije.

2) Strane nastoje da sprovode ankete među stanovništvom u redovnim vremenskim razmacima radi procene preovlađujućeg stanja i trendova svih oblika nasilja obuhvaćenih Konvencijom.

3) Strane se obavezuju da dostave stručnoj grupi iz člana 66 ove konvencije prikupljene podatke u skladu sa ovim članom s ciljem podsticanja međunarodne saradnje i omogućavanja međunarodnog pregleda i upoređivanja.

4) Strane obezbeđuju da prikupljeni podaci u skladu sa ovim članom budu dostupni javnosti.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom / politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i / ili primeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primeni
4 – pitanje je u državi rešeno iznad standarda Konvencije SE
Generalna procena čl. 11 Prikupljanje podataka i istraživanje
Poređenje između država čl. 11 Prikupljanje podataka i istraživanje
PITANJA
 
a. Da li vaša zemlja prikuplja podatke o svim oblicima nasilja kao što je navedeno u Konvenciji? Navedite kategorije podataka. Da li se podaci prikupljaju redovno, a, ako je odgovor potvrdan, navedite dinamiku prikupljanja. Koji su izvori podataka? Navedite instituciju koja prikuplja podatke (Zavod za statistiku, zdravstvene institucije, socijalna zaštita, policija, pravosuđe, uključujući tužioce, nevladine organizacije itd.).
Odgovor: U Nacionalnoj strategiji za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima (2009–2015), u poglavlju pod nazivom „Razmotriti i predložiti uvođenje jedinstvenog softverskog sistema za evidenciju slučajeva nasilja nad ženama“, propisani su postupci s ciljem obezbeđivanja podataka o tome: 1) koliko je prijavljenih incidenata nasilja i kojim službama (ova baza bi se odnosila na slučajeve nasilja prijavljene nadležnim službama, te, shodno tome, neće pružiti podatke o prevalenciji nasilja, do kojih se može doži periodičnim istraživanjima, npr. na svakih pet godina); 2) kakve su karakteristike aktera i događaja; 3) kakve su karakteristike postupaka službi (preduzete radnje, mere i usluge).
PLUS
a. Da li vaša zemlja prikuplja podatke o svim oblicima nasilja kao što je navedeno u Konvenciji? Navedite kategorije podataka. Da li se podaci prikupljaju redovno, a, ako je odgovor potvrdan, navedite dinamiku prikupljanja. Koji su izvori podataka? Navedite instituciju koja prikuplja podatke (Zavod za statistiku, zdravstvene institucije, socijalna zaštita, policija, pravosuđe, uključujući tužioce, nevladine organizacije itd.).
Odgovor: U Nacionalnoj strategiji za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima (2009–2015), u poglavlju pod nazivom „Razmotriti i predložiti uvođenje jedinstvenog softverskog sistema za evidenciju slučajeva nasilja nad ženama“, propisani su postupci s ciljem obezbeđivanja podataka o tome: 1) koliko je prijavljenih incidenata nasilja i kojim službama (ova baza bi se odnosila na slučajeve nasilja prijavljene nadležnim službama, te, shodno tome, neće pružiti podatke o prevalenciji nasilja, do kojih se može doži periodičnim istraživanjima, npr. na svakih pet godina); 2) kakve su karakteristike aktera i događaja; 3) kakve su karakteristike postupaka službi (preduzete radnje, mere i usluge). Ta baza podataka treba da prati: 1) operativnu efikasnost službe – prikupljene informacije omogućavaju praćenje efikasnosti i delotvornosti preduzetih intervencija/-e od strane pojedinačnih službi; 2) praćenje i nadzor postupaka u vezi sa svakim prijavljenim slučajem nasilja u porodičnom kontekstu, što treba da uključi mogućnost da se: a) slučaj, odnosno žrtva nasilja prate od početka do kraja procesa; b) koordiniše tok informacija između službi kojima se obraća odnosno koje postupaju; c) nadgleda da li zaposleni primenjuju postupke i procedure garantovane zakonom ili podzakonskim aktima (protokoli o postupanju i protokoli o međusektorskoj saradnji); 3) način na koji se izrađuju politike u oblasti prevencije i zaštite žena od nasilja, kao i način praćenja efekata usvojenih politika i mera. Ova mera nije realizovana do isteka važenja nacionalnog dokumenta.

U predlogu Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine, posebni cilj 3.4 se odnosi na rodno osetljivu statistiku, ali je kao ciljana vrednost određeno da se „indeks rodne ravnopravnosti redovno objavljuje“, što ne iscrpljuje pitanje rodno osetljive statistike i ne odgovara merama koje su definisane uz ovaj cilj. Kod posebnog cilja 1.5. koji se odnosi na nasilje prema ženama, predviđena je mera: „Uspostavljanje jedinstvenog i standardizovanog sistema prikupljanja, evidentiranja i razmene podataka o svim oblicima nasilja nad ženama, vodeći računa da podaci budu razvrstani po vrsti nasilja i prema odnosu između nasilnika i žrtve, kao i po osnovu društvene ranjivosti; sistem evidentiranja treba da uključi sve relevantne državne organe i institucije, kao i udruženja koje se bave suzbijanjem nasilja nad ženama i zaštitom žrtava“. Međutim, Plan aktivnosti za sprovođenje ove Strategije za period 2016-2018, svodi ovu kompleksnu meru na jednu (nije jasno zašto) izabranu aktivnost:„Unapređenje statističke evidencije MUP o rodno zasnovanom i parnerskom femicidu“.

U Srbiji ne postoji sistematsko prikupljanje podataka o svim oblicima nasilja predviđenih Konvencijom. Osnovni mehanizam prikupljanja i objavljivanja podataka o nasilju predstavlja godišnji izveštaj o radu centara za socijalni rad koji priprema i objavljuje Republički zavod za socijalnu zaštitu. RZSZ u 2014. godinu nije objavio zbirni izveštaj, a u 2015. je sadržaj javno dostupnog izveštaja bitno redukovan, uključujući izostavljanje tabelarnog pregleda većine relevantnih podataka, na šta je Autonomni ženski centar reagovao.

Republički zavod za statistiku objavljuje publikaciju „Žene i muškarci u Republici Srbiji“, a nova, četvrta po redu publikacija je objavljena 2014. godine1. Pored toga, RZS objavljuje pravosudnu administrativnu evidenciju, čiji su nedostaci u rodnoj osetljivosti posmatranih krivičnih dela već diskutovani.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je, kao što je rečeno, unapredilo evidenciju o prijavama nasilja u porodici, ali ona nije javno dostupna.

Ministarstvo zdavlja je usvojilo novi Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravlja2, kojim je propisana evidencija u vezi sa zlostavljanjem žena (dece i starijih lica), što će svakako doprineti unapređenju praćenja ove pojave u zdravstvenom sistemu.

Nema objedinjenih podataka relevantnih službi koje učestvuju u pružanju standardnih i specijalizovanih usluga žrtvama nasilja u porodici, što bitno otežava praćenje i procenu potreba i efekata pruženih usluga. 

Predlog zajedničke (jedinstvene) evidencije relevantnih službi o prijavljenim slučajevima nasilja u porodici3, koji podrazumeva uspostavljanje elektronske razmene podataka između službi, još uvek je samo predlog4. Postoje nagoveštaji da bi se u 2016. godini moglo pristupiti izmeni ove situacije.

MINUS
b. Koji tip podataka se prikuplja? Molimo vas da imate u vidu da broj slučajeva, podaci o žrtvama i učiniocima – pol, starost, vrsta nasilja, odnos sa učiniocem, geografska lokacija, broj osuđivanja i broj mera zaštite – i drugi faktori, kao što je invaliditet, predstavljaju minimalne zahteve za javne vlasti, sudstvo, policiju i socijalnu zaštitu u prikupljanju podataka. Ako postoje druge vrste prikupljenih podataka, navedite (težina nasilja, incidenti, uticaj nasilja, bračni status žrtava itd.).
Odgovor: Kao što je navedeno u Studiji iz 2014. godine, u administrativnoj evidenciji o nasilju prema ženama postoji veći broj problema, koji se uglavnom svode na nedostatak rodno osetljivih ili neuporedivost podataka, jer ne postoje usaglašene definicije nasilja, ne beleži se tip odnosa između učinioca i žrtve (u svim relevantnim sistemima), geografske jedinice su definisane na različite načine, nema podataka o posebno osteljivim grupama žena/žrtvama i slično.
PLUS
b. Koji tip podataka se prikuplja? Molimo vas da imate u vidu da broj slučajeva, podaci o žrtvama i učiniocima – pol, starost, vrsta nasilja, odnos sa učiniocem, geografska lokacija, broj osuđivanja i broj mera zaštite – i drugi faktori, kao što je invaliditet, predstavljaju minimalne zahteve za javne vlasti, sudstvo, policiju i socijalnu zaštitu u prikupljanju podataka. Ako postoje druge vrste prikupljenih podataka, navedite (težina nasilja, incidenti, uticaj nasilja, bračni status žrtava itd.).
Odgovor: Kao što je navedeno u Studiji iz 2014. godine, u administrativnoj evidenciji o nasilju prema ženama postoji veći broj problema, koji se uglavnom svode na nedostatak rodno osetljivih ili neuporedivost podataka, jer ne postoje usaglašene definicije nasilja, ne beleži se tip odnosa između učinioca i žrtve (u svim relevantnim sistemima), geografske jedinice su definisane na različite načine, nema podataka o posebno osteljivim grupama žena/žrtvama i slično.

U Posebnom izveštaju Zaštitnika građana o primeni Opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja (2014)5 između ostalog, navodi se:

„U evidentiranju, dokumentovanju i izveštavanju o slučajevima nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima manjkavosti su: nedostatak jedinstvene evidencije, nekompatibilnost i neusklađenost evidencija koje različiti sistemi vode, kao i različiti kriterijumi koji se koriste za prikupljanje podataka. Zbog toga je proveravanje i upoređivanje podataka gotovo nemoguće. Problem je sistemske prirode i njegovo rešenje ne zavisi od pojedinačnog organa ili službenika“.

„U preko 10% slučajeva, zdravstvene ustanove konstatuju nasilje, ali ga ne prijavljuju, a u nekim slučajevima i ne evidentiraju niti o njemu informišu druge organe i ustanove“.

„Sistemi socijalne i zdravstvene zaštite prikupljaju i analiziraju podatke o ženama koje trpe partnersko ili porodično nasilje, a pripadaju višestruko marginalizovanim društvenim grupama (žene sa invaliditetom, Romkinje, imigrantkinje, izbegla i interno-raseljena lica, žene sa sela), ali ne i policija i pravosudni sistem. Tamo gde postoje, evidencije pokazuju da je broj žena iz marginalizovanih grupa, koje nasilje prijavljuju, neproporcionalno mali u odnosu na ukupan broj slučajeva nasilja koje je prijavljeno“. 

„Saradnja i razmena podataka između organa nadležnih za zaštitu žena od nasilja u porodičnim i partnerskim odnosima nedovoljna je. Tamo gde postoji, saradnja uglavnom zavisi od stavova, inicijative i ličnih odnosa rukovodilaca organa i pojedinih službenika. Pojedinac,  održava i unapređuje, često uz velike otpore i neslaganja, sistem koji bi trebalo da počiva na dužnostima i odgovornostima, a ne slobodnom izboru“.

„Izveštavanje je pretežno jednosmerno, uglavnom od policije, organa starateljstva i zdravstvenih ustanova prema pravosudnim organima.  Povratna komunikacija i razmena informacija, naročito prema organu starateljstva, skoro da ne postoji. Značajne informacije zato ostaju nedostupne organu starateljstva koji je određen kao koordinativni u sistemu zaštite žena od nasilja“.

MINUS
c. Da li su u vašoj zemlji rađena istraživanja o nasilju prema ženama i u porodici u poslednjih pet godina? Ako jesu, molimo vas da navedete tip obuhvaćenog nasilja, geografski obuhvat, ko je radio istraživanje i kada. Koji je finansirao istraživanje? Šta je bio cilj istraživanja – da se proceni prevalencija, priroda, determinante i posledice itd.? Da li je bilo na državnom, regionalnom i/ili lokalnom nivou?
Odgovor: Sva ranija relevantna istraživanja u ovoj oblasti i rezultati su navedeni u Studiji iz 2014. godine.
PLUS
c. Da li su u vašoj zemlji rađena istraživanja o nasilju prema ženama i u porodici u poslednjih pet godina? Ako jesu, molimo vas da navedete tip obuhvaćenog nasilja, geografski obuhvat, ko je radio istraživanje i kada. Koji je finansirao istraživanje? Šta je bio cilj istraživanja – da se proceni prevalencija, priroda, determinante i posledice itd.? Da li je bilo na državnom, regionalnom i/ili lokalnom nivou?
Odgovor: Sva ranija relevantna istraživanja u ovoj oblasti i rezultati su navedeni u Studiji iz 2014. godine.

U 2015. godini objavljeni su rezultati istraživanja koje su sproveli Autonomni ženski centar i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS: „Delotvornost sistemskih mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici“. Ključni zaključci ovog istraživanja govore da: (1) Zakonska regulativa, mada nedovoljno usaglašena, prednjači u odnosu na praksu. (2) Položaj žrtve nasilja je izrazito nepovoljan. (3) Kapaciteti institucija i funkcionalnost sistema niski su i nedovoljni. (4) Saradnja i koordinisano delovanje su nerazvijeni. (5) Proces praćenja i izveštavanja o nasilju u porodici ne omogućava uvid u stanje i povratnu informaciju o efektima. (6) Osnovni interpretativni okvir u koji se smešta i na osnovu kojeg se razume nasilje u porodici čine kultura i tradicija, kao i nepovoljne društvene okolnosti u kojima živimo. Na bazi navedenih zaključaka koncipirana je serija preporuka za unapređenje strateškog i operativnog okvira delovanja.

U 2014. godini je završeno i predstavljeno istraživanje „Rodno zasnovano nasilje“ koje je sproveo Centar za studije roda i politike sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, uz podršku Jedinice za prevenciju nasilja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Kancelarije Dečijeg fonda Ujedinjenih Nacija (UNICEF) i Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Istraživanje je realizovano u osnovnim i srednjim školama u Srbiji, u 50 škola. Ukupno 69% učenika/-ca osnovnih škola i čak 74% učenika/-ca srednjih škola je odgovorilo da su najmanje jednom doživeli/-e bar jedan oblik rodno zasnovanog nasilja od početka školske 2013/14. godine6.

U 2015. godini je izrađena i promovisana „Nacionalna studija o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji“, koju je realizovao Incest trauma centar7. Studija je urađena na reprezentativnom uzorku od 2053 dece uzrasta od 10 do 18 godina iz 97 škola (61 osnovne i 36 srednjih škola) iz 51 grada u Srbiji. Nalazi govore da na uzrastu od 10 do 18 godina, u svakom školskom odeljenju u Srbiji postoje četiri deteta koja su preživela određeni vid seksualnog nasilja i još četiri deteta koja poznaju nekoga kome se to dogodilo.  

MINUS
e. Da li su informacije iz tog/tih istraživanja i/ili prikupljenih podataka o nasilju prema ženama i u porodici bile dostupni javnosti?
Odgovor: Statistički podaci i istraživanja (u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti8) dostupni su javnosti ili na internet-stranicama ili na osnovu zahteva prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja,9 uz napomenu da nadležne institucije često ne postupaju u skladu sa zahtevom upućenim na osnovu ovog Zakona.

e. Da li su informacije iz tog/tih istraživanja i/ili prikupljenih podataka o nasilju prema ženama i u porodici bile dostupni javnosti?
Odgovor: Statistički podaci i istraživanja (u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti8) dostupni su javnosti ili na internet-stranicama ili na osnovu zahteva prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja,9 uz napomenu da nadležne institucije često ne postupaju u skladu sa zahtevom upućenim na osnovu ovog Zakona.

MINUS
[1] http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2014/pdf/G20146008.pdf
[2] Službeni glasnik RS, br. 123/2014 i 106/2015.
[3] Predlog je izradila radna grupa koju su još 2010. godine formirali Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Autonomni ženski centar.
[4] Na osnovu ovog predloga izrađen je softver za elektronski unos i obradu podataka, koji je tokom 2013. godine testiran u dve lokalne sredine (Zrenjanin i Sombor). Prilikom izrade i testiranja softvera traženo je mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, po čijim je preporukama postupano.
[5] http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr_YU/izvestaji/posebnii-izvestaji/3710-2015-02-24-13-35-38
[6] http://www.fpn.bg.ac.rs/node/647
[7] http://incesttraumacentar.org.rs/files/2015/ITC_2015_Srbija_-_Nacionalna_studija_o_seksualnom_nasilju_nad_decom.pdf
[8] Službeni glasnik RS, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012.
[9] Službeni glasnik RS, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010.
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.