06/11/2013
Saopštenje

06/11/2013
Saopštenje
Regionalna kampanja "Potpisujem", posvećena ratifikaciji i punoj primeni Konvencije Saveta Evrope (SE) o sprečavanju nasilja prema ženama i u porodici, počela je ove nedelje u Srbiji, a realizovaće se u još pet zemalja regiona: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Sloveniji i Austriji.

Kampanju "Potpisujem" u Srbiji sprovodi Autonomni ženski centar, organizacija civilnog društva koja 20 godina radi na pitanjima nasilja prema ženama i u porodici. Srbija je osma država čiji je parlament potvrdio ovu Konvenciju. Ona stupa na snagu kada je potvrdi najmanje deset država, osam članica Saveta Evrope. Na ovaj način odredbe Konvencije postaju deo pozitivnog zakonodavstva Srbije, a država je dužna da obezbedi da državni organi, zvanični službenici, ustanove i svi drugi akteri koji deluju u ime države – postupaju u skladu sa preuzetim obavezama.

"Konvencija SE o sprečavanju nasilja prema ženama i u porodici donosi sasvim nove mehanizme u zaštiti žrtve i u odnosu prema izvršiocu nasilja. Traži se da nadležni organi obave procenu rizika od smrtnog ishoda, teškog povređivanja i ponavljanja nasilja. U situacijama neposredne opasnosti moraju se preduzeti hitne mere zaštite, i bez prisustva druge strane, izdavanjem naloga učiniocu da odmah napusti mesto stanovanja žrtve. Istrage i sudski postupci moraju da se sprovode bez neopravdanog odlaganja, a za određena krivična dela ne smeju da zavise od prijave ili žalbe žrtve. Zabranjuje se alternativno rešavanje sporova, uključujući medijaciju i pomirenje, u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom.
Žrtve moraju biti na odgovarajući način i blagovremeno informisane, tako da se izbegne sekundarna viktimizacija u procesu zaštite", istakla je Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.

Advokatkinja Autonomnog ženskog centra Vanja Macanović govorila je o tome da Konvencija uvodi nova krivična dela nasilja prema ženama. Npr. ona radikalno menja razumevanje krivičnog dela silovanja. U Krivičnom zakoniku Srbije postoji uslov da je delo izvršeno upotrebom sile ili pretnjom da će se neposredno napasti na život i telo. "Ovakva definicija silovanja zahteva od žrtve da pruža otpor i ne daje adekvatnu zaštitu ženama koje su preživele silovanje, upravo zato što žene često ne pružaju otpor iz straha od težeg povređivanja i smrti. Evropski sud za ljudska prava i Konvencija SE izričito zahtevaju da države izmene definiciju krivičnog dela silovanje tako što će predvideti da bude kažnjiv svaki čin seksualne penetracije, bez obzira na oblik i prirodu tog čina, kada lice nad kojim je učinjen taj čin nije dalo svoj pristanak, bez obzira na činjenicu da li je to lice pružalo ili nije pružalo otpor" istakla je Macanović.

Kampanju "Potpisujem", pored Autonomnog ženskog centra, u Srbiji sprovodi još više od 30 ženskih organizacija, a planirano je da ona traje do novembra 2014. godine i da se sukcesivno bavi različitim temama koje su u vezi sa zaštitom žena od nasilja.
Regionalna kampanja "Potpisujem", posvećena ratifikaciji i punoj primeni Konvencije Saveta Evrope (SE) o sprečavanju nasilja prema ženama i u porodici, počela je ove nedelje u Srbiji, a realizovaće se u još pet zemalja regiona: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Sloveniji i Austriji.

Kampanju "Potpisujem" u Srbiji sprovodi Autonomni ženski centar, organizacija civilnog društva koja 20 godina radi na pitanjima nasilja prema ženama i u porodici. Srbija je osma država čiji je parlament potvrdio ovu Konvenciju. Ona stupa na snagu kada je potvrdi najmanje deset država, osam članica Saveta Evrope. Na ovaj način odredbe Konvencije postaju deo pozitivnog zakonodavstva Srbije, a država je dužna da obezbedi da državni organi, zvanični službenici, ustanove i svi drugi akteri koji deluju u ime države – postupaju u skladu sa preuzetim obavezama.

"Konvencija SE o sprečavanju nasilja prema ženama i u porodici donosi sasvim nove mehanizme u zaštiti žrtve i u odnosu prema izvršiocu nasilja. Traži se da nadležni organi obave procenu rizika od smrtnog ishoda, teškog povređivanja i ponavljanja nasilja. U situacijama neposredne opasnosti moraju se preduzeti hitne mere zaštite, i bez prisustva druge strane, izdavanjem naloga učiniocu da odmah napusti mesto stanovanja žrtve. Istrage i sudski postupci moraju da se sprovode bez neopravdanog odlaganja, a za određena krivična dela ne smeju da zavise od prijave ili žalbe žrtve. Zabranjuje se alternativno rešavanje sporova, uključujući medijaciju i pomirenje, u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom. Žrtve moraju biti na odgovarajući način i blagovremeno informisane, tako da se izbegne sekundarna viktimizacija u procesu zaštite", istakla je Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.

Advokatkinja Autonomnog ženskog centra Vanja Macanović govorila je o tome da Konvencija uvodi nova krivična dela nasilja prema ženama. Npr. ona radikalno menja razumevanje krivičnog dela silovanja. U Krivičnom zakoniku Srbije postoji uslov da je delo izvršeno upotrebom sile ili pretnjom da će se neposredno napasti na život i telo. "Ovakva definicija silovanja zahteva od žrtve da pruža otpor i ne daje adekvatnu zaštitu ženama koje su preživele silovanje, upravo zato što žene često ne pružaju otpor iz straha od težeg povređivanja i smrti. Evropski sud za ljudska prava i Konvencija SE izričito zahtevaju da države izmene definiciju krivičnog dela silovanje tako što će predvideti da bude kažnjiv svaki čin seksualne penetracije, bez obzira na oblik i prirodu tog čina, kada lice nad kojim je učinjen taj čin nije dalo svoj pristanak, bez obzira na činjenicu da li je to lice pružalo ili nije pružalo otpor" istakla je Macanović.

Kampanju "Potpisujem", pored Autonomnog ženskog centra, u Srbiji sprovodi još više od 30 ženskih organizacija, a planirano je da ona traje do novembra 2014. godine i da se sukcesivno bavi različitim temama koje su u vezi sa zaštitom žena od nasilja.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.