19/02/2014, Beograd
ODGOVOR MUP-a

19/02/2014, Beograd
ODGOVOR MUP-a

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije poslalo je odgovor Autonomnom ženskom centru na inicijativu za uvođenje posebne linije rada za oblast nasilja u porodici. U odgovoru je navedeno da:

- policijski službenici MUP-a, u skladu sa pozitivnim propisima, preduzimaju mere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvetljavanju krivičnih dela, uključujući i krivično delo “nasilje u porodici” iz čl. 194 Krivičnog zakonika,

- na nivou MUP je obrazovana Radna grupa za praćenje i koordinaciju aktivnosti policije u slučajevima nasilja u porodici, sa sveobuhvatnim zadacima u ovoj oblasti;

- da je veći broj policijskih službenika prošao obuku za oblast rada “nasilja u porodici”, te da je “navedena oblast obuhvaćena već postojećim linijama rada”. 

Da podsetimo, AŽC se pozvao na Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, čl. 50, koji propisuje da se strane ugovornice obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da nadležni organi unutrašnjih poslova odgovore na sve vidove nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom odmah i na prikladan način.

U stavu 2 istog člana se kaže: Uključujući i upotrebu preventivnih operativnih mera i prikupljanje dokaza, strane se obavezuju da preduzmu zakonodavne ili druge mere i obezbede da se odgovorni organi unutrašnjih poslova uključe odmah i na prikladan način u prevenciju i zaštitu od svih oblika nasilja obuhvaćenih ovom Konvencijom. 

AŽC je mišljenja da se preuzete obaveze mogu ostvariti samo ako u svim organizacionim jedinicama MUP-a postoji najmanje jedno lice specijalizovano i zaduženo za oblast nasilja u porodici. Imajući u vidu situaciju u ovoj oblasti, uvođenje posebne linije rada za oblast nasilja u porodici, prema mišljenju AŽC je višestruko opravdano, ne zahteva posebna sredstva, osim preraspodele radnih obaveza i specijalizaciju policijskih službenika, a odgovara na potrebe unapređenja bezbednosne situacije u Republici Srbiji, bezbednosti policijskih službenika u obavljanju policijskih poslova i zakonske obaveze da se svim građankama obezbedi jednaka zaštita bezbednosti, prava i slobode, primena zakona i vladavina prava.  

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije poslalo je odgovor Autonomnom ženskom centru na inicijativu za uvođenje posebne linije rada za oblast nasilja u porodici. U odgovoru je navedeno da:

- policijski službenici MUP-a, u skladu sa pozitivnim propisima, preduzimaju mere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvetljavanju krivičnih dela, uključujući i krivično delo “nasilje u porodici” iz čl. 194 Krivičnog zakonika,

- na nivou MUP je obrazovana Radna grupa za praćenje i koordinaciju aktivnosti policije u slučajevima nasilja u porodici, sa sveobuhvatnim zadacima u ovoj oblasti;

- da je veći broj policijskih službenika prošao obuku za oblast rada “nasilja u porodici”, te da je “navedena oblast obuhvaćena već postojećim linijama rada”. 

Da podsetimo, AŽC se pozvao na Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, čl. 50, koji propisuje da se strane ugovornice obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da nadležni organi unutrašnjih poslova odgovore na sve vidove nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom odmah i na prikladan način.

U stavu 2 istog člana se kaže: Uključujući i upotrebu preventivnih operativnih mera i prikupljanje dokaza, strane se obavezuju da preduzmu zakonodavne ili druge mere i obezbede da se odgovorni organi unutrašnjih poslova uključe odmah i na prikladan način u prevenciju i zaštitu od svih oblika nasilja obuhvaćenih ovom Konvencijom. 

AŽC je mišljenja da se preuzete obaveze mogu ostvariti samo ako u svim organizacionim jedinicama MUP-a postoji najmanje jedno lice specijalizovano i zaduženo za oblast nasilja u porodici. Imajući u vidu situaciju u ovoj oblasti, uvođenje posebne linije rada za oblast nasilja u porodici, prema mišljenju AŽC je višestruko opravdano, ne zahteva posebna sredstva, osim preraspodele radnih obaveza i specijalizaciju policijskih službenika, a odgovara na potrebe unapređenja bezbednosne situacije u Republici Srbiji, bezbednosti policijskih službenika u obavljanju policijskih poslova i zakonske obaveze da se svim građankama obezbedi jednaka zaštita bezbednosti, prava i slobode, primena zakona i vladavina prava.  

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.