Beograd, 09/06/2017
SAOPŠTENJE

Beograd, 09/06/2017
SAOPŠTENJE
Po pritužbi Autonomnog ženskog centra, Poverenica za zaštitu ravnopravnost je prvi put u Srbiji ustanovila višestruku diskriminaciju žene sa iskustvom nasilja u porodici na osnovu njenih ličnih svojstava – pola i nacionalne pripadnosti.

U mišljenju Poverenice, koja je postupala prema pritužbi Autonomnog ženskog centra, navodi se da su stručni radnici u Gradskom centru za socijalni rad izvršili višestruku diskriminaciju žene odbijanjem da zabeleže njenu prijavu nasilja u porodici, uprkos tome što su znali da je „njen bivši partner bio osuđen zbog nasilja u porodici“. Kao i Poverenica, podsećamo da su ovakvim nepostupanjem prekršeni važeći zakoni, pravilnici i protokoli o postupanju instutucija u situacijama nasilja prema ženama.

Utvrđeno je da je učinjena diskriminacija po polu, jer su se stručni radnici u Gradskom centru za socijalni rad rukovodili predrasudama o ulozi žene, što predstavlja kršenje njenih prava. Posebno je važno istaći da je po mišljenju Poverenice izvršena i diskriminacija na osnovu nacionalne pripadnosti, jer je ustanovljeno da je postupanje zaposlenih u ovom slučaju ukazivalo na njihove stereotipne stavove o ulogama i ponašanju Romkinja, „tzv. običaja i stila života romske populacije u kojem se nasilje posmatra kao nešto što se podrazumeva“.
 
Poverenica je tokom postupka utvrdila i da su zaposleni u ovoj instituciji stavili ženu „u nejednak položaj u odnosu na njenog bivšeg partnera, čijim je tvrdnjama poklonjena veća vera, uprkos činjenici da je osuđen za krivično delo nasilje u porodici koje je učinio... Ovako očigledno različito tretiranje u konkretnom slučaju pobuđuje sumnju na duboko ukorenjene stereotipe prema kojima se od muškarca očekuje da ’kazni’ ženu/partnerku ukoliko je to svojim ponašanjem ’zaslužila’.“
 
Poverenica je u mišljenju izrazila i stav da su stručni radnici u Gradskom centru za socijalni rad „odlučili da podršku pruže njenom bivšem partneru, kroz pružanje psihosocijalnog tretmana, dok je njihov odnos prema ženi praćen velikom rezervom i sumnjom u njene izjave da trpi porodično nasilje“.
“Ovo je prva pritužba na višestruku diskriminaciju u situaciji nasilja prema ženama, iako je opštepoznato da nasilje u porodici drugačije i neproporcionalno pogađa žene, kao i da je najčešći razlog što se inače solidni zakoni i procedure u praksi ne poštuju. Izuzetno je važno to što je potvrđena diskriminacija po osnovu nacionalne pripadnosti, jer su žene Romkinje ’posebno ranjive’, i ne dobijaju podršku insistucija koja odgovara njihom položaju i potrebama” – ističe Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Stoga, pozdravljamo preporuke koje je Poverenice uputila Gradskom centru za socijalni rad, a posebno onu kojom se nalaže da taj organ uputi pisano izvinjenje ženi čiju prijavu nasilja je odbio da zabeleži.
 
Ovaj slučaj je ukazao na još jedan ’nevidljivi problem’ u centrima za socijalni rad koji sprovode program rada sa učiniocima nasilja. „Postoji ozbiljan rizik da se stručni radnici organa starateljstva nađu u sukobu interesa u dve nespojive uloge – ulozi procenjivača i organa koji po službenoj dužnosti treba da pruži zaštiti od nasilja u porodici i zaštitu prava deteta, i ulozi pružaoca usluga učiniocu nasilja. Ne postoji dovoljno i specifično znanja o pojavi i rodnoj prirodi nasilja u porodici. Istovremeno, raširene predrasude o ženama, posebno o ’netipičnim’ žrtvama i ženama koje dolaze iz ’ranjivih grupa’, povećavaju rizik da zaposleni u centru za socijalni rad povrede prava žena i da nedopustivo stanu u zaštitu učinioca nasilja“ – navodi Tanja Ignjatović.      
 
Autonomni ženski centar podseća da je nepoverenje sistema u iskaze žena najčešći razlog što one ne prijavljuju nasilje ili što se njihove prijave ne razmatraju sa dužnom pažnjom, što je obaveza svih državnih organa.
Po pritužbi Autonomnog ženskog centra, Poverenica za zaštitu ravnopravnost je prvi put u Srbiji ustanovila višestruku diskriminaciju žene sa iskustvom nasilja u porodici na osnovu njenih ličnih svojstava – pola i nacionalne pripadnosti.

U mišljenju Poverenice, koja je postupala prema pritužbi Autonomnog ženskog centra, navodi se da su stručni radnici u Gradskom centru za socijalni rad izvršili višestruku diskriminaciju žene odbijanjem da zabeleže njenu prijavu nasilja u porodici, uprkos tome što su znali da je „njen bivši partner bio osuđen zbog nasilja u porodici“. Kao i Poverenica, podsećamo da su ovakvim nepostupanjem prekršeni važeći zakoni, pravilnici i protokoli o postupanju instutucija u situacijama nasilja prema ženama.

Utvrđeno je da je učinjena diskriminacija po polu, jer su se stručni radnici u Gradskom centru za socijalni rad rukovodili predrasudama o ulozi žene, što predstavlja kršenje njenih prava. Posebno je važno istaći da je po mišljenju Poverenice izvršena i diskriminacija na osnovu nacionalne pripadnosti, jer je ustanovljeno da je postupanje zaposlenih u ovom slučaju ukazivalo na njihove stereotipne stavove o ulogama i ponašanju Romkinja, „tzv. običaja i stila života romske populacije u kojem se nasilje posmatra kao nešto što se podrazumeva“.
 
Poverenica je tokom postupka utvrdila i da su zaposleni u ovoj instituciji stavili ženu „u nejednak položaj u odnosu na njenog bivšeg partnera, čijim je tvrdnjama poklonjena veća vera, uprkos činjenici da je osuđen za krivično delo nasilje u porodici koje je učinio... Ovako očigledno različito tretiranje u konkretnom slučaju pobuđuje sumnju na duboko ukorenjene stereotipe prema kojima se od muškarca očekuje da ’kazni’ ženu/partnerku ukoliko je to svojim ponašanjem ’zaslužila’.“
 
Poverenica je u mišljenju izrazila i stav da su stručni radnici u Gradskom centru za socijalni rad „odlučili da podršku pruže njenom bivšem partneru, kroz pružanje psihosocijalnog tretmana, dok je njihov odnos prema ženi praćen velikom rezervom i sumnjom u njene izjave da trpi porodično nasilje“. “Ovo je prva pritužba na višestruku diskriminaciju u situaciji nasilja prema ženama, iako je opštepoznato da nasilje u porodici drugačije i neproporcionalno pogađa žene, kao i da je najčešći razlog što se inače solidni zakoni i procedure u praksi ne poštuju. Izuzetno je važno to što je potvrđena diskriminacija po osnovu nacionalne pripadnosti, jer su žene Romkinje ’posebno ranjive’, i ne dobijaju podršku insistucija koja odgovara njihom položaju i potrebama” – ističe Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Stoga, pozdravljamo preporuke koje je Poverenice uputila Gradskom centru za socijalni rad, a posebno onu kojom se nalaže da taj organ uputi pisano izvinjenje ženi čiju prijavu nasilja je odbio da zabeleži.
 
Ovaj slučaj je ukazao na još jedan ’nevidljivi problem’ u centrima za socijalni rad koji sprovode program rada sa učiniocima nasilja. „Postoji ozbiljan rizik da se stručni radnici organa starateljstva nađu u sukobu interesa u dve nespojive uloge – ulozi procenjivača i organa koji po službenoj dužnosti treba da pruži zaštiti od nasilja u porodici i zaštitu prava deteta, i ulozi pružaoca usluga učiniocu nasilja. Ne postoji dovoljno i specifično znanja o pojavi i rodnoj prirodi nasilja u porodici. Istovremeno, raširene predrasude o ženama, posebno o ’netipičnim’ žrtvama i ženama koje dolaze iz ’ranjivih grupa’, povećavaju rizik da zaposleni u centru za socijalni rad povrede prava žena i da nedopustivo stanu u zaštitu učinioca nasilja“ – navodi Tanja Ignjatović.      
 
Autonomni ženski centar podseća da je nepoverenje sistema u iskaze žena najčešći razlog što one ne prijavljuju nasilje ili što se njihove prijave ne razmatraju sa dužnom pažnjom, što je obaveza svih državnih organa.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.