Beograd, 02/06/2017
SAOPŠTENJE

Beograd, 02/06/2017
SAOPŠTENJE
Prvog dana primene novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je doneo brojne izmene i nove obaveze za državu, ali i građane, pokazano je da je efikasna primena moguća i u roku od 24 sata.

Autonomni ženski centar je imao priliku da u prethodna dva meseca pilotira (testira) primenu Zakona u tri opštine i da izvodi obuke profesionalaca u desetak opština u Srbiji. Iako su učesnici izražavali veliku bojazan u vezi sa efikasnom primenom Zakona, zbog nedovoljnog broja obučenih stručnjaka, nedostatka standardnih obrazaca i usmeravajućih instrukcija, kao i zbog izrazito kratkih rokova za delovanje, već prvog dana je pokazano da je efikasna primene Zakona moguća.

“Rezultati probne primene Zakona su pokazali da je moguća njegova uspešna primena. Ipak, mogu se očekivati teškoće u onim opštinama u kojima stručnjaci nemaju dovoljno znanja o pojavi nasilja u porodici, gde dominiraju predrasude umesto stručnih procedura i gde ne postoji motivacija članova grupe za koordinaciju i saradnju”, kaže Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.

Ohrabrujuće je, po njenim rečima, to što su Republičko javno tužilaštvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova poslali obrasce i dokumenta koja profesionalcima mogu da pomognu u primeni zakonskih određenja. AŽC je i apalovao i učestvovao u njihovom kreiranju. “Ipak, rizik može biti ako se hitne mere zaštite od neposredne opasnost ne razlikuju od opasnog nasilja kojem odgovara pritvor”, naglašava Tanja Ignjatović.

Država, od danas, ima niz novih mera kojima može aktivno da deluje na suzbijanju nasilja u porodici kao i na zaštiti žrtve. Planirano je vođenje Centralne elektronske evidencije i formiranje Saveta za suzbijanje nasilja u porodici pri Vladi Srbije.

U nastavku su navedene najvažnije izmene prava i obaveza za policijske službenike, sudove, tužilaštva i građane:

NOVA PRAVA I OBAVEZE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA:
·         Izriču mere privremenog udaljenja učinioca iz stana na 48 sati, bez saglasnosti žrtve
·         Izriču meru zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj
·         Procenjuju rizik od ponavljanja nasilja na licu mesta
·      U policijskoj stanici mogu da zadrže lice za koje se sumnja da je izvršilo nasilje u porodici najduže 8 sati, radi pribavljanja potrebnih informacija
·         Odmah dostavljaju naređenje o izrečenoj privremenoj meri, kao i dokaze, nadležnom tužiocu
NOVA PRAVA I OBAVEZE TUŽILAŠTAVA I SUDOVA:
·         Tužilac ima mogućnost da od suda traži produženje hitne mere na 30 dana
·         Sud u roku od 24 sata treba da donese odluku o produženju hitne mere
·         Protiv sudija i tužilaca koji ne postupe u definisanim rokovima, ovaj Zakon propisuje pokretanje disciplinske odgovornosti
·         Policijski službenici, sudije i tužioci koji će postupati po Zakonu obavezni su da prođu kroz speciijalizovanu obuku
·         Najmanje jednom u 15 dana tužilac mora da sazove sastanak Grupe za koordinaciju i saradnju, u kojoj su predstavnici tužilaštva, policije i centra za socijalni rad
·         Rukovodi pripremom individualnog plana zaštite i podrške žrtvi
·         Sud može izreći meru zatvora do 60 dana učioniocu koji prekrši izrečenu privremenu meru

NOVE OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA

·         Svi nadležni organi zaduženi za suzbijanje nasilja u porodici su obavezni da ga prepoznaju i reaguju na njega
·         Ukoliko nadležni državni organi ne prijave, ne prepoznaju ili opstruiraju prijavljivanje nasilja u porodici Zakon predviđa prekršajnu odgovornost odgovornih lica

NOVE OBAVEZE GRAĐANA

·         Građani imaju obavezu da nadležnim policijskims stanicama ili javnim tužilaštvima prijave nasilje u porodici ili opasnost od njega
·         Građani mogu anonimno prijaviti sumnju na nasilje u porodici
AŽC napominje da će u narednom periodu budno nadzirati primenu novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici kako sistem ne bi sabotirao njegovu primenu, kao što su sabotirana sva druga rešenja koja su i do sada bila na raspolaganju nadležnim organima (Porodični zakon, Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, rešenja iz Opšteg i posebnih protokola o postupanju profesionalaca).

Sva važna dokumenta i uputstva za primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici nalaze se na sajtu AŽC.
Prvog dana primene novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je doneo brojne izmene i nove obaveze za državu, ali i građane, pokazano je da je efikasna primena moguća i u roku od 24 sata.

Autonomni ženski centar je imao priliku da u prethodna dva meseca pilotira (testira) primenu Zakona u tri opštine i da izvodi obuke profesionalaca u desetak opština u Srbiji. Iako su učesnici izražavali veliku bojazan u vezi sa efikasnom primenom Zakona, zbog nedovoljnog broja obučenih stručnjaka, nedostatka standardnih obrazaca i usmeravajućih instrukcija, kao i zbog izrazito kratkih rokova za delovanje, već prvog dana je pokazano da je efikasna primene Zakona moguća.

“Rezultati probne primene Zakona su pokazali da je moguća njegova uspešna primena. Ipak, mogu se očekivati teškoće u onim opštinama u kojima stručnjaci nemaju dovoljno znanja o pojavi nasilja u porodici, gde dominiraju predrasude umesto stručnih procedura i gde ne postoji motivacija članova grupe za koordinaciju i saradnju”, kaže Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.

Ohrabrujuće je, po njenim rečima, to što su Republičko javno tužilaštvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova poslali obrasce i dokumenta koja profesionalcima mogu da pomognu u primeni zakonskih određenja. AŽC je i apalovao i učestvovao u njihovom kreiranju. “Ipak, rizik može biti ako se hitne mere zaštite od neposredne opasnost ne razlikuju od opasnog nasilja kojem odgovara pritvor”, naglašava Tanja Ignjatović.

Država, od danas, ima niz novih mera kojima može aktivno da deluje na suzbijanju nasilja u porodici kao i na zaštiti žrtve. Planirano je vođenje Centralne elektronske evidencije i formiranje Saveta za suzbijanje nasilja u porodici pri Vladi Srbije.

U nastavku su navedene najvažnije izmene prava i obaveza za policijske službenike, sudove, tužilaštva i građane:

NOVA PRAVA I OBAVEZE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA:
·         Izriču mere privremenog udaljenja učinioca iz stana na 48 sati, bez saglasnosti žrtve
·         Izriču meru zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj
·         Procenjuju rizik od ponavljanja nasilja na licu mesta
·      U policijskoj stanici mogu da zadrže lice za koje se sumnja da je izvršilo nasilje u porodici najduže 8 sati, radi pribavljanja potrebnih informacija
·         Odmah dostavljaju naređenje o izrečenoj privremenoj meri, kao i dokaze, nadležnom tužiocu NOVA PRAVA I OBAVEZE TUŽILAŠTAVA I SUDOVA:
·         Tužilac ima mogućnost da od suda traži produženje hitne mere na 30 dana
·         Sud u roku od 24 sata treba da donese odluku o produženju hitne mere
·         Protiv sudija i tužilaca koji ne postupe u definisanim rokovima, ovaj Zakon propisuje pokretanje disciplinske odgovornosti
·         Policijski službenici, sudije i tužioci koji će postupati po Zakonu obavezni su da prođu kroz speciijalizovanu obuku
·         Najmanje jednom u 15 dana tužilac mora da sazove sastanak Grupe za koordinaciju i saradnju, u kojoj su predstavnici tužilaštva, policije i centra za socijalni rad
·         Rukovodi pripremom individualnog plana zaštite i podrške žrtvi
·         Sud može izreći meru zatvora do 60 dana učioniocu koji prekrši izrečenu privremenu meru

NOVE OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA

·         Svi nadležni organi zaduženi za suzbijanje nasilja u porodici su obavezni da ga prepoznaju i reaguju na njega
·         Ukoliko nadležni državni organi ne prijave, ne prepoznaju ili opstruiraju prijavljivanje nasilja u porodici Zakon predviđa prekršajnu odgovornost odgovornih lica

NOVE OBAVEZE GRAĐANA

·         Građani imaju obavezu da nadležnim policijskims stanicama ili javnim tužilaštvima prijave nasilje u porodici ili opasnost od njega
·         Građani mogu anonimno prijaviti sumnju na nasilje u porodici
AŽC napominje da će u narednom periodu budno nadzirati primenu novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici kako sistem ne bi sabotirao njegovu primenu, kao što su sabotirana sva druga rešenja koja su i do sada bila na raspolaganju nadležnim organima (Porodični zakon, Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, rešenja iz Opšteg i posebnih protokola o postupanju profesionalaca).

Sva važna dokumenta i uputstva za primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici nalaze se na sajtu AŽC.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.