Berlin, 20/10/2016
KONFERENCIJA

Berlin, 20/10/2016
KONFERENCIJA
Na 18. WAVE konferenciji u Berlinu, na sesiji pod nazivom “Zaštita žena izbeglica i tražiteljki azila od nasilja“, Dijana Malbaša iz Autonomnog ženskog centra je održala prezentaciju na temu položaja žena izbeglica i tražiteljki azila u Srbiji. Predstavljeni su dostupni podaci u pogledu broja žena i devojčica koje se trenutno nalaze u Srbiji, koje su do sada podnele zahtev za azil i kojima je dodeljen neki vid međunarodne zaštite, kao i prepreke pri efikasnom pristupu sistemu azila i prepoznavanju i zaštiti žrtava rodno zasnovanog nasilja među ovom populacijom.

Bilo je reči o promenama koje su najavljene u zakonodavnom okviru Srbije u oblasti azila i položaja stranaca, odnosno usklađenost pravnih akata u ovim poljima sa standardima koje propisuje Konvecija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama.
Na sesiji su prezentaciju održale i  Tatjana Leinweber iz Nemačke (Federal Coordination of Women’s Shelters), Yasemin Mert iz Turske (Foundation for Women’s Solidarity), Johanna Nelles iz Saveta Evrope (Violence against Women Division) i Arne Treves iz UNHCRa (Regional Focal Point for Child Protection and Sexual and Gender-Based Violence for the Europe Emergency).

Iz izlaganja panelista može se zaključiti da se žene i devojčice tražiteljke azila i izbeglice nalaze u riziku od rodno zasnovanog nasilja, kako u zemljama tranzita, tako i u zemljama destinacije, te da u ovim zemljama još uvek ne postoje dovoljno razvijeni i efikasni mehanizmi prepoznavanja i zaštite od ove vrste nasilja.
Na 18. WAVE konferenciji u Berlinu, na sesiji pod nazivom “Zaštita žena izbeglica i tražiteljki azila od nasilja“, Dijana Malbaša iz Autonomnog ženskog centra je održala prezentaciju na temu položaja žena izbeglica i tražiteljki azila u Srbiji. Predstavljeni su dostupni podaci u pogledu broja žena i devojčica koje se trenutno nalaze u Srbiji, koje su do sada podnele zahtev za azil i kojima je dodeljen neki vid međunarodne zaštite, kao i prepreke pri efikasnom pristupu sistemu azila i prepoznavanju i zaštiti žrtava rodno zasnovanog nasilja među ovom populacijom.

Bilo je reči o promenama koje su najavljene u zakonodavnom okviru Srbije u oblasti azila i položaja stranaca, odnosno usklađenost pravnih akata u ovim poljima sa standardima koje propisuje Konvecija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. Na sesiji su prezentaciju održale i  Tatjana Leinweber iz Nemačke (Federal Coordination of Women’s Shelters), Yasemin Mert iz Turske (Foundation for Women’s Solidarity), Johanna Nelles iz Saveta Evrope (Violence against Women Division) i Arne Treves iz UNHCRa (Regional Focal Point for Child Protection and Sexual and Gender-Based Violence for the Europe Emergency).

Iz izlaganja panelista može se zaključiti da se žene i devojčice tražiteljke azila i izbeglice nalaze u riziku od rodno zasnovanog nasilja, kako u zemljama tranzita, tako i u zemljama destinacije, te da u ovim zemljama još uvek ne postoje dovoljno razvijeni i efikasni mehanizmi prepoznavanja i zaštite od ove vrste nasilja.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.