PDF     PDF    
Beograd, 3/11/2016
ZAVRŠNA KONFERENCIJA
PDF     PDF    
Beograd, 3/11/2016
ZAVRŠNA KONFERENCIJA
Završna konferencija, posvećena praćenju primene Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, održana je u Beogradu 3.11.2016. godine. Tema konferencije fokusirana je na podršku i osnaživanje žena sa iskustvom nasilja, na diskusiju o primeni standarda Konvencije, odnosno na razvoj dostupnih, delotvornih, efikasnih i sveobuhvatnih opštih i specijalizovanih usluga za žene i njihovu decu. Program konferencije je u prilogu na srpskom i engleskom jeziku.
 
Uvodne govore imale su g. Dubravka Šimonović, specijalna izveštačica Ujedinjenih nacija o nasilju prema ženama, njegovim uzrocima i posledicama, i dugogodišnja članica, u jednom periodu i predsednica CEDAW Komiteta, kao i profesorka Feride Acar, predsednica GREVIO ekspertske grupe Saveta Evrope, članica, a takođe u jednom periodu i predsednica CEDAW Komiteta. Obe su bile i članice CAHVIO radne grupe koja je izradila nacrt Konvencije. 
 
Na tri panela diskutovalo se sa: predstavnicima zakonodavne vlasti o tome kako delotvornije pratiti rad Vlade i kako bolje sarađivati sa predstavnicama ženskih organizacija; predstavnicima izvršne vlasti o primerima dobre prakse i mogućnosti odgovornog odnosa prema žrtvama nasilja; predstavnicama specijalizovanih ženskih organizacija, koje imaju višedecenijsko iskustvo u direktnom radu sa ženama o stanju i izazovima sa kojima se suočavaju.
U uvodnom obraćanju Tanja Ignjatović je istakla da je četvorogodišnji regionalni projekat, koji je okupio 29 ženskih organizacija iz šest država regiona, uz podršku dve najveće evropske mreže, WAVE i EWL, doprineo nastanku značajnih rezultata. Oni se ogledaju u odličnoj saradnji, razmeni znanja i iskustava i međusobnoj podršci. Izrađena je zajednička metodologija za analizu usklađenosti zakonodavnog i policy okvira svake od država sa standardima Konvencije (za 51 član), kao i zajednički indikatori za praćenje primene Konvencije. Redovno se pripremaju godišnji izveštaji o stanju u primeni Konvencije, kao i prilozi za online bazu podataka, koji sadrže grafičke prikaze o stanju po godinama i poređenja među državama iz regiona.
 
Posebno je istaknut uspeh zajedničkih kampanja, koje su skrenule i javnu i pažnju donosilaca odluka, omogućile aktivno uključivanje građana, a pozitivno su ocenjene i od stručne javnosti. Međutim, delimični uspeh je postignut u zagovaranju promene zakona, politika, i najvažnije, u njihovoj praktičnoj primeni, jer su postojali veliki otpori predstavnika vlasti. To istovremeno predstavlja i izazov za buduće aktivnosti ženskih organizacija u regionu.
Završna konferencija, posvećena praćenju primene Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, održana je u Beogradu 3.11.2016. godine. Tema konferencije fokusirana je na podršku i osnaživanje žena sa iskustvom nasilja, na diskusiju o primeni standarda Konvencije, odnosno na razvoj dostupnih, delotvornih, efikasnih i sveobuhvatnih opštih i specijalizovanih usluga za žene i njihovu decu. Program konferencije je u prilogu na srpskom i engleskom jeziku.
 
Uvodne govore imale su g. Dubravka Šimonović, specijalna izveštačica Ujedinjenih nacija o nasilju prema ženama, njegovim uzrocima i posledicama, i dugogodišnja članica, u jednom periodu i predsednica CEDAW Komiteta, kao i profesorka Feride Acar, predsednica GREVIO ekspertske grupe Saveta Evrope, članica, a takođe u jednom periodu i predsednica CEDAW Komiteta. Obe su bile i članice CAHVIO radne grupe koja je izradila nacrt Konvencije. 
 
Na tri panela diskutovalo se sa: predstavnicima zakonodavne vlasti o tome kako delotvornije pratiti rad Vlade i kako bolje sarađivati sa predstavnicama ženskih organizacija; predstavnicima izvršne vlasti o primerima dobre prakse i mogućnosti odgovornog odnosa prema žrtvama nasilja; predstavnicama specijalizovanih ženskih organizacija, koje imaju višedecenijsko iskustvo u direktnom radu sa ženama o stanju i izazovima sa kojima se suočavaju. U uvodnom obraćanju Tanja Ignjatović je istakla da je četvorogodišnji regionalni projekat, koji je okupio 29 ženskih organizacija iz šest država regiona, uz podršku dve najveće evropske mreže, WAVE i EWL, doprineo nastanku značajnih rezultata. Oni se ogledaju u odličnoj saradnji, razmeni znanja i iskustava i međusobnoj podršci. Izrađena je zajednička metodologija za analizu usklađenosti zakonodavnog i policy okvira svake od država sa standardima Konvencije (za 51 član), kao i zajednički indikatori za praćenje primene Konvencije. Redovno se pripremaju godišnji izveštaji o stanju u primeni Konvencije, kao i prilozi za online bazu podataka, koji sadrže grafičke prikaze o stanju po godinama i poređenja među državama iz regiona.
 
Posebno je istaknut uspeh zajedničkih kampanja, koje su skrenule i javnu i pažnju donosilaca odluka, omogućile aktivno uključivanje građana, a pozitivno su ocenjene i od stručne javnosti. Međutim, delimični uspeh je postignut u zagovaranju promene zakona, politika, i najvažnije, u njihovoj praktičnoj primeni, jer su postojali veliki otpori predstavnika vlasti. To istovremeno predstavlja i izazov za buduće aktivnosti ženskih organizacija u regionu.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.