Beograd, 13/7/2016
VLADAVINA PRAVA

Beograd, 13/7/2016
VLADAVINA PRAVA
Ženska platforma za razvoj Srbije 2014-2020 (ŽPRS) organizovala je sastanak sa narodnim poslanicama, predstavnicama Ženske parlamentarne mreže, u cilju praćenja i procene napretka u ostvarivanju mera za postizanje vladavine prava i nediskriminacije.
 
Sanja Nikolin, iz ŽPRS je iznela ocene o napretku u odnosu na strukturalne, procesne i indikatore ishoda. Prof. dr Marijana Pajvančić je predstavila nužne mere u ostvarivanju principa vladavine prava i nediskriminacije, u skladu sa međunarodnim standardima i prihvaćenim dokumentima. Nakon toga je razvijena živa diskusija o problemima, pre svega u sprovođenju, praćenju i izveštavanju o preduzetim aktivnostima i njihovim ishodima.
 
U ime Autonomnog ženskog centra, na sastanku je učestvovala Tanja Ignjatović, koja je istakla nekoliko aktuelnih problema u vezi sa temom. Najpre, naglasila je nesaglasnost između forme teksta Strategije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije i Akcionog  plana za njenu primenu (pvi predviđa mere po ciljnim grupama, a drugi po oblastima delovanja), zbog čega je teško pratiti sprovođenje. Iz prvog izveštaja o primeni ovih mera nije moguće precizno ustanoviti koje i koliko aktivnosti i finansijskih sredstava je planirano i realizovano za žene, uključujući i žene iz višestruko diskriminisanih grupa.
Takođe, imajući u vidu da je ŽPRS kao indikator u ovoj oblasti postavila i “broj usvojenih preporuka CEDAW u izveštajnom periodu”, naglašeno je da je Srbija bila u obavezi da pošalje informaciju u vezi sa preporukama 17 (Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti) i 23 (Nasilje nad ženama), a da se sa slanjem izveštaja kasnilo, kao i da u njegovom sadržaju nije na dosledan, tačan i potpun način informisano o preduzetim aktivnostima i njihovim efektima. AŽC je podneo izveštaj u senci u vezi sa navedenim preporukama.      
 
Sastanak je zaključen preporukama da se ponovo formira Ženska parlamentarna mreža, da se što pre uspostave institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost, da se otvori stalni dijalog sa predstavnicama Narodne skupštine oko svih važnih pitanja, kao što je novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti, izveštavanje CEDAW Komitetu, da se fokus stavi na praćenje primene zakona i strategija.

Izlaganje Tanje Ignjatović dostupno je na zvaničnom YouTube kanalu AŽC-a ovde.
Snimak celog sastanka dostupan ovde.
Ženska platforma za razvoj Srbije 2014-2020 (ŽPRS) organizovala je sastanak sa narodnim poslanicama, predstavnicama Ženske parlamentarne mreže, u cilju praćenja i procene napretka u ostvarivanju mera za postizanje vladavine prava i nediskriminacije.
 
Sanja Nikolin, iz ŽPRS je iznela ocene o napretku u odnosu na strukturalne, procesne i indikatore ishoda. Prof. dr Marijana Pajvančić je predstavila nužne mere u ostvarivanju principa vladavine prava i nediskriminacije, u skladu sa međunarodnim standardima i prihvaćenim dokumentima. Nakon toga je razvijena živa diskusija o problemima, pre svega u sprovođenju, praćenju i izveštavanju o preduzetim aktivnostima i njihovim ishodima.
 
U ime Autonomnog ženskog centra, na sastanku je učestvovala Tanja Ignjatović, koja je istakla nekoliko aktuelnih problema u vezi sa temom. Najpre, naglasila je nesaglasnost između forme teksta Strategije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije i Akcionog  plana za njenu primenu (pvi predviđa mere po ciljnim grupama, a drugi po oblastima delovanja), zbog čega je teško pratiti sprovođenje. Iz prvog izveštaja o primeni ovih mera nije moguće precizno ustanoviti koje i koliko aktivnosti i finansijskih sredstava je planirano i realizovano za žene, uključujući i žene iz višestruko diskriminisanih grupa. Takođe, imajući u vidu da je ŽPRS kao indikator u ovoj oblasti postavila i “broj usvojenih preporuka CEDAW u izveštajnom periodu”, naglašeno je da je Srbija bila u obavezi da pošalje informaciju u vezi sa preporukama 17 (Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti) i 23 (Nasilje nad ženama), a da se sa slanjem izveštaja kasnilo, kao i da u njegovom sadržaju nije na dosledan, tačan i potpun način informisano o preduzetim aktivnostima i njihovim efektima. AŽC je podneo izveštaj u senci u vezi sa navedenim preporukama.      
 
Sastanak je zaključen preporukama da se ponovo formira Ženska parlamentarna mreža, da se što pre uspostave institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost, da se otvori stalni dijalog sa predstavnicama Narodne skupštine oko svih važnih pitanja, kao što je novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti, izveštavanje CEDAW Komitetu, da se fokus stavi na praćenje primene zakona i strategija.

Izlaganje Tanje Ignjatović dostupno je na zvaničnom YouTube kanalu AŽC-a ovde.
Snimak celog sastanka dostupan ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.