PDF    
Beograd, 15/7/2016
SAOPŠTENJE
PDF    
Beograd, 15/7/2016
SAOPŠTENJE
Autonomni ženski centar ne veruje da se sistemska rešenja za složen problem kakvo je nasilje prema ženama i nasilje u porodici donose za dva dana. Ipak, odlučile smo da, zbog svih žena koje su svakodnevno izložene nasilju, učestvujemo na sastanku sa ministrima i premijerom tehničke Vlade i da iznesemo svoje stavove o načinima unapređenja propisa i profesionalne prakse.    
 
Autonomni ženski centar insistira na tome da je, u cilju zaštite od nasilja u partnerskim odnosima i nasilja u porodici, neophodno da se uspostavi koordinacija i saradnja svih institucija zaduženih za postupanje u ovim slučajevima. Da zakonska regulativa, iako manjkava, omogućava zaštitu žrtava, ali da je primena zakona neujednačena i podložna različitim tumačenjima. Da su država i državne institucije odgovorne da istraže svaki slučaj u kome je došlo do propusta, da o rezultatima tih istraga obaveste javnost, da se uputi javno izvinjenje žrtvama i njihovim bližnjima, nadoknadi šteta koja je nastala nečinjenjem zaštite, i da profesionalci koji su napravili propust snose ličnu i profesionalnu odgovornost.
 
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici na kome radi Ministarstvo pravde mogao bi da bude put ka tome.
 
Autonomni ženski centar smatra da je neophodno preduzeti sledeće mere za unapređenje trenutnog stanja u zaštiti žena i drugih žrtava nasilja u porodičnom kontekstu: 
- da se pristupi izmenama postojećih zakona u skladu sa odredbama Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koja je ratifikovana 31. oktobra 2013.g;
- da se uvedu hitne mere zaštite kao policijsko ovlašćenje;
- da se uvede obaveza procene rizika od ponavljanja nasilja i teškog povređivanja, kroz primenu standardne liste rizika od strane policije, tužilaštva i centra za socijalni rad, kao i obaveza razmene ovih podataka u roku od 24 sata;
- da se ustanovi obavezna saradnja i koordinacija svih institucija kojom rukovodi javni tužilac, u svim opštinama u Srbiji, tako da žrtva bude u sedištu intervencija svih nadležnih službi;
- da se obezbedi izrada individualnog sigurnosnog plana u svim slučajevima u kojima postoji visok rizik od ponavljanja nasilja i teškog povređivanja, u čijoj izradi bi koordinirano učestvovale policija, tužilaštvo i centri za socijalni rad u saradnji sa žrtvom nasilja;
- da se propiše obavezna specijalizacija profesionalaca koji će biti zaduženi za saradnju i koordinaciju i bazična edukacija o nasilju za sve koji postupaju u zaštiti;
- da se uvede „linija rada“ u policiji;
- da se u svakom slučaju razvoda braka i poveravanja maloletne dece uvede obavezno ispitivanje postojanja aktuelnog ili prethodnog nasilja, i procena rizika o pojavi ili eskaliranju nasilja zbog razdvajanja partnera;
- da se tužiocima zabrani primena instituta odlaganja krivičnog gonjenja uplatom određenog iznosa u humanitarne svrhe kod ovih krivičnih dela;
- da se uvede jedinstvena i centralna elektronska evidencija o svim slučajevima nasilja prema ženama i nasilja u porodici;
- da se uspostavi sistem za utvrđivanje individualne odgovornosti profesionalaca za nečinjenje zaštite;
- krivično delo nasilje u porodici ne sme da se briše, ili da prvi stav ovog dela postane prekršaj, jer bi to dovelo do smanjenja nivoa dostignutih prava žrtava, što je nedopustivo;
- da se donese Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, koji omogućava delotvoran i dostupan pristup pravdi za sve žrtve nasilja;
- da se izmeni Zakon o oružju u skladu sa preporukama Pokrajinskog programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja;
- da, nakon isteka javnog poziva za dobrovoljnu predaju ilegalnog oružja, MUP preduzme mere za otkrivanje i pronalaženje takvog oružja. 

Autonomni ženski centar godinama dostavlja predloge i inicijative nadležnim Ministarstvima o svim navedenim prioritetima i čini ih javno dostupnim, ali nije bilo političke volje za ozbiljan pristup ovom problemu.
 
Naglasile bismo da sistem mora da bude efikasan i odgovoran i ne sme da zavisi od jednog čoveka.

Autonomni ženski centar ne veruje da se sistemska rešenja za složen problem kakvo je nasilje prema ženama i nasilje u porodici donose za dva dana. Ipak, odlučile smo da, zbog svih žena koje su svakodnevno izložene nasilju, učestvujemo na sastanku sa ministrima i premijerom tehničke Vlade i da iznesemo svoje stavove o načinima unapređenja propisa i profesionalne prakse.    
 
Autonomni ženski centar insistira na tome da je, u cilju zaštite od nasilja u partnerskim odnosima i nasilja u porodici, neophodno da se uspostavi koordinacija i saradnja svih institucija zaduženih za postupanje u ovim slučajevima. Da zakonska regulativa, iako manjkava, omogućava zaštitu žrtava, ali da je primena zakona neujednačena i podložna različitim tumačenjima. Da su država i državne institucije odgovorne da istraže svaki slučaj u kome je došlo do propusta, da o rezultatima tih istraga obaveste javnost, da se uputi javno izvinjenje žrtvama i njihovim bližnjima, nadoknadi šteta koja je nastala nečinjenjem zaštite, i da profesionalci koji su napravili propust snose ličnu i profesionalnu odgovornost.
 
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici na kome radi Ministarstvo pravde mogao bi da bude put ka tome.
 
Autonomni ženski centar smatra da je neophodno preduzeti sledeće mere za unapređenje trenutnog stanja u zaštiti žena i drugih žrtava nasilja u porodičnom kontekstu: 
- da se pristupi izmenama postojećih zakona u skladu sa odredbama Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koja je ratifikovana 31. oktobra 2013.g;
- da se uvedu hitne mere zaštite kao policijsko ovlašćenje;
- da se uvede obaveza procene rizika od ponavljanja nasilja i teškog povređivanja, kroz primenu standardne liste rizika od strane policije, tužilaštva i centra za socijalni rad, kao i obaveza razmene ovih podataka u roku od 24 sata;
- da se ustanovi obavezna saradnja i koordinacija svih institucija kojom rukovodi javni tužilac, u svim opštinama u Srbiji, tako da žrtva bude u sedištu intervencija svih nadležnih službi; - da se obezbedi izrada individualnog sigurnosnog plana u svim slučajevima u kojima postoji visok rizik od ponavljanja nasilja i teškog povređivanja, u čijoj izradi bi koordinirano učestvovale policija, tužilaštvo i centri za socijalni rad u saradnji sa žrtvom nasilja;
- da se propiše obavezna specijalizacija profesionalaca koji će biti zaduženi za saradnju i koordinaciju i bazična edukacija o nasilju za sve koji postupaju u zaštiti;
- da se uvede „linija rada“ u policiji;
- da se u svakom slučaju razvoda braka i poveravanja maloletne dece uvede obavezno ispitivanje postojanja aktuelnog ili prethodnog nasilja, i procena rizika o pojavi ili eskaliranju nasilja zbog razdvajanja partnera;
- da se tužiocima zabrani primena instituta odlaganja krivičnog gonjenja uplatom određenog iznosa u humanitarne svrhe kod ovih krivičnih dela;
- da se uvede jedinstvena i centralna elektronska evidencija o svim slučajevima nasilja prema ženama i nasilja u porodici;
- da se uspostavi sistem za utvrđivanje individualne odgovornosti profesionalaca za nečinjenje zaštite;
- krivično delo nasilje u porodici ne sme da se briše, ili da prvi stav ovog dela postane prekršaj, jer bi to dovelo do smanjenja nivoa dostignutih prava žrtava, što je nedopustivo;
- da se donese Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, koji omogućava delotvoran i dostupan pristup pravdi za sve žrtve nasilja;
- da se izmeni Zakon o oružju u skladu sa preporukama Pokrajinskog programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja;
- da, nakon isteka javnog poziva za dobrovoljnu predaju ilegalnog oružja, MUP preduzme mere za otkrivanje i pronalaženje takvog oružja. 

Autonomni ženski centar godinama dostavlja predloge i inicijative nadležnim Ministarstvima o svim navedenim prioritetima i čini ih javno dostupnim, ali nije bilo političke volje za ozbiljan pristup ovom problemu.
 
Naglasile bismo da sistem mora da bude efikasan i odgovoran i ne sme da zavisi od jednog čoveka.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.