Novi Sad, 9/5/2016
KOORDINACIJA

Novi Sad, 9/5/2016
KOORDINACIJA
U okviru projekta „Jači institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodina“ (UNTF) koji realizuju Pokrajinski sekretarijat za zdravlje, socijalnu politiku i demografiju u saradnji sa Centrom za prava žena iz Kikinde, Autonomni ženski centar je pozvan da koordinira izradom vodiča za koordinaciju postupanja lokalnih službi u prevenciji i zaštiti žena od nasilja. 
 
Intersektorska radna grupa je održala prvi sastanak, na kojem su razmatrani koncepti koordinacije (domaći i strani), diskutovani nivoi i vrste koordinacije u lokalnoj zajednici, kao i sadržaji koje je potrebno uključiti u budući vodič, imajući u vidu aktuelne i buduće zakone i podzakonska akta i primere “dobre prakse”.
Podsećamo, Konvencija Sveta Evrope protiv nasilja prema ženama kao ciljeve ovog međunarodnog ugovora (čl.1) navodi izgradnju sveobuhvatnog okvira, politiku i mere zaštite, kao i delotvornu saradnju svih organizacija i oraga kako bi se usvojio sveobuhvatni pristup u eliminisanju nasilja prema ženama i pružila podrška svim žrtvama nasilja. Navodeći obaveze države i princip “dužne pažnje” (čl.5) države se obavezuju da se uzdrže od učešća u bilo kom činu nasilja prema ženama, kao i da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere da spreče, istraže, kazne i obezbede reparaciju za dela nasilja obuhvaćena Konvencijom. Takođe, države se obavezuju na primenu sveobuhvatnih i koordinisanih politika (čl.7), koje treba da su delotvorne i sveobuhvatne, tako da nude holistički odgovor na nasilje prema ženama, postavljajući prava i potrebe žena u središte svih intervencija, što bi trebalo da se postigne delotvornom saradnjom svih nadležnih službi, institucija i organizacija.
U okviru projekta „Jači institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodina“ (UNTF) koji realizuju Pokrajinski sekretarijat za zdravlje, socijalnu politiku i demografiju u saradnji sa Centrom za prava žena iz Kikinde, Autonomni ženski centar je pozvan da koordinira izradom vodiča za koordinaciju postupanja lokalnih službi u prevenciji i zaštiti žena od nasilja. 
 
Intersektorska radna grupa je održala prvi sastanak, na kojem su razmatrani koncepti koordinacije (domaći i strani), diskutovani nivoi i vrste koordinacije u lokalnoj zajednici, kao i sadržaji koje je potrebno uključiti u budući vodič, imajući u vidu aktuelne i buduće zakone i podzakonska akta i primere “dobre prakse”. Podsećamo, Konvencija Sveta Evrope protiv nasilja prema ženama kao ciljeve ovog međunarodnog ugovora (čl.1) navodi izgradnju sveobuhvatnog okvira, politiku i mere zaštite, kao i delotvornu saradnju svih organizacija i oraga kako bi se usvojio sveobuhvatni pristup u eliminisanju nasilja prema ženama i pružila podrška svim žrtvama nasilja. Navodeći obaveze države i princip “dužne pažnje” (čl.5) države se obavezuju da se uzdrže od učešća u bilo kom činu nasilja prema ženama, kao i da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere da spreče, istraže, kazne i obezbede reparaciju za dela nasilja obuhvaćena Konvencijom. Takođe, države se obavezuju na primenu sveobuhvatnih i koordinisanih politika (čl.7), koje treba da su delotvorne i sveobuhvatne, tako da nude holistički odgovor na nasilje prema ženama, postavljajući prava i potrebe žena u središte svih intervencija, što bi trebalo da se postigne delotvornom saradnjom svih nadležnih službi, institucija i organizacija.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.