Beograd, 8/4/2016
OBUKA STRUČNJAKA

Beograd, 8/4/2016
OBUKA STRUČNJAKA
Zaštitnik građana je na stručnom skupu 5. aprila 2016. godine predstavio Poseban izveštaj o obukama za sticanje i unanpređenje znanja i kompetencija za prevenciju, suzbijanje i zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima. U Izveštaju se utvrđuje, između ostalog, da zaposlenima u državnim organima nije obezbeđen dovoljan broj ovih obuka, da je malo multidisciplinarnih i multisektorskih obuka i da je disproporcionalan broj obučenih stručnjaka u relevantnim sistemima.
 
Dobijeni podaci pokazuju da nadležni organi nisu uspostavili odgovarajuće evidencije o realizovanim obukama i broju učesnika/ca. Ne prate se informacije o kumulaciji obuka zaposlenih u sistemu, usled čega nije moguće efikasno korišćenje ljudskih resursa. Ne vrši se procena usvojenosti i primene znanja, a organi ne raspolažu podacima od značaja za procenu efekata i uspešnosti obuka, odnosno primenljivosti stečenih znanja. Nadležni organi ne planiraju obuke i stručna usavršavanja, a ograničen je njihov uticaj na procenu potreba službe i zaposlenih u vezi sa obukama o nasilju prema ženama. Na osnovu prikupljenih podataka Zaštitnik građana je izradio seriju preporuka namenjenih relevantnim državnim organima i organizatorima obuka.
Predstavnice Autonomnog ženskog centra Tanja Ignjatović, Vanja Macanović i Danijela Pešić bile su uključene u obradu podataka za izradu ovog Izveštaja, kao i u njegovo predstavljanje. Podsećajući na zakonske i obaveze iz međunarodnih ugovora, između ostalog na deo Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, koji se odnosi na obuke stručnjaka, Tanja Ignjatović je istakla da je GREVIO ekspertska grupa nedavno sastavila upitnik po kom će države izveštavati o primeni Konvencije. U vezi sa obukama zahtevaće se detaljni podaci (tabelarno prikazani) o obukama za različite grupe stručnjaka u vezi sa svim temama navedenim u članu 15, uključujući podatke o broju stručnjaka koji su ih prohađali, obaveznosti i prosečnoj dužini obuka, finansijskim sredstvima, načinima potvrde stručnosti, pratećim smernicama, vodičima i drugim vidovima podrške za stručnjake.
 
Pored problema u vezi sa kvalitetom evidencija i nedostajućim podacima, istaknuto je da pohađanje obuke ne garantuje usvajanje sadržaja i spremnost na njihovu primenu, te stoga ne mora nužno da rezultuje pozitivnim promenama, unapređenju prakse i boljoj zaštiti žena od nasilja.
Zaštitnik građana je na stručnom skupu 5. aprila 2016. godine predstavio Poseban izveštaj o obukama za sticanje i unanpređenje znanja i kompetencija za prevenciju, suzbijanje i zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima. U Izveštaju se utvrđuje, između ostalog, da zaposlenima u državnim organima nije obezbeđen dovoljan broj ovih obuka, da je malo multidisciplinarnih i multisektorskih obuka i da je disproporcionalan broj obučenih stručnjaka u relevantnim sistemima.
 
Dobijeni podaci pokazuju da nadležni organi nisu uspostavili odgovarajuće evidencije o realizovanim obukama i broju učesnika/ca. Ne prate se informacije o kumulaciji obuka zaposlenih u sistemu, usled čega nije moguće efikasno korišćenje ljudskih resursa. Ne vrši se procena usvojenosti i primene znanja, a organi ne raspolažu podacima od značaja za procenu efekata i uspešnosti obuka, odnosno primenljivosti stečenih znanja. Nadležni organi ne planiraju obuke i stručna usavršavanja, a ograničen je njihov uticaj na procenu potreba službe i zaposlenih u vezi sa obukama o nasilju prema ženama. Na osnovu prikupljenih podataka Zaštitnik građana je izradio seriju preporuka namenjenih relevantnim državnim organima i organizatorima obuka. Predstavnice Autonomnog ženskog centra Tanja Ignjatović, Vanja Macanović i Danijela Pešić bile su uključene u obradu podataka za izradu ovog Izveštaja, kao i u njegovo predstavljanje. Podsećajući na zakonske i obaveze iz međunarodnih ugovora, između ostalog na deo Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, koji se odnosi na obuke stručnjaka, Tanja Ignjatović je istakla da je GREVIO ekspertska grupa nedavno sastavila upitnik po kom će države izveštavati o primeni Konvencije. U vezi sa obukama zahtevaće se detaljni podaci (tabelarno prikazani) o obukama za različite grupe stručnjaka u vezi sa svim temama navedenim u članu 15, uključujući podatke o broju stručnjaka koji su ih prohađali, obaveznosti i prosečnoj dužini obuka, finansijskim sredstvima, načinima potvrde stručnosti, pratećim smernicama, vodičima i drugim vidovima podrške za stručnjake.
 
Pored problema u vezi sa kvalitetom evidencija i nedostajućim podacima, istaknuto je da pohađanje obuke ne garantuje usvajanje sadržaja i spremnost na njihovu primenu, te stoga ne mora nužno da rezultuje pozitivnim promenama, unapređenju prakse i boljoj zaštiti žena od nasilja.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.