PDF    
Beograd, 27/5/2015
PODRŠKA PREDLOGU AŽCa
PDF    
Beograd, 27/5/2015
PODRŠKA PREDLOGU AŽCa
Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine RS i Odbori za ravnopravnost polova i za bezbednost Skupštine AP Vojvodine podržali su predlog Autonomnog ženskog centra za uvođenje hitnih mera zaštite od nasilja u porodici.

Na sednici održanoj 26. 5. 2015. godine, Odbor za ravnopravnost polova republičke skupštine ukazao je na neophodnost uvođenja novih zakonskih rešenja, uključujući hitne mere zaštite od nasilja u porodici. Odbor je istakao da je potrebno da nova zakonska rešenja budu usklađena sa Konvencijom SE protiv nasilja prema ženama, kao i da se u konsultacije o novim rešenjima uključe organizacije civilnog društva i nezavisni državni organi. U svom zaključku Odbor je pozvao relevantna ministarstva i Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade RS da preduzmu mere u okviru svojih nadležnosti
radi realizacije ovog zaključka i o svojim aktivnostima informišu ovaj odbor u roku od 3 meseca.

Dva odbora pokrajinske skupštine diskutovala su o ovom predlogu na zajedničkoj sednici 22. 5. 2015. godine, zaključujući da je potrebno u potpunosti sprovesti sve mere predviđene Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
 
Podsećamo da je AŽC ranije predložio da se Zakonom o policiji policijskim službenicima da ovlašćenje da učiniocu nasilja izreknu meru privremenog udaljavanja sa adrese stanovanja i meru privremene zabrane kontaktiranja sa žrtvom radi sprečavanja daljeg vršenja nasilja.
Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine RS i Odbori za ravnopravnost polova i za bezbednost Skupštine AP Vojvodine podržali su predlog Autonomnog ženskog centra za uvođenje hitnih mera zaštite od nasilja u porodici.

Na sednici održanoj 26. 5. 2015. godine, Odbor za ravnopravnost polova republičke skupštine ukazao je na neophodnost uvođenja novih zakonskih rešenja, uključujući hitne mere zaštite od nasilja u porodici. Odbor je istakao da je potrebno da nova zakonska rešenja budu usklađena sa Konvencijom SE protiv nasilja prema ženama, kao i da se u konsultacije o novim rešenjima uključe organizacije civilnog društva i nezavisni državni organi. U svom zaključku Odbor je pozvao relevantna ministarstva i Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade RS da preduzmu mere u okviru svojih nadležnosti radi realizacije ovog zaključka i o svojim aktivnostima informišu ovaj odbor u roku od 3 meseca.

Dva odbora pokrajinske skupštine diskutovala su o ovom predlogu na zajedničkoj sednici 22. 5. 2015. godine, zaključujući da je potrebno u potpunosti sprovesti sve mere predviđene Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
 
Podsećamo da je AŽC ranije predložio da se Zakonom o policiji policijskim službenicima da ovlašćenje da učiniocu nasilja izreknu meru privremenog udaljavanja sa adrese stanovanja i meru privremene zabrane kontaktiranja sa žrtvom radi sprečavanja daljeg vršenja nasilja.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.