Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
1. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi osigurale da procjena opasnosti od nastupanja smrti, ozbiljnosti situacije i opasnosti od ponovljenog nasilja bude provedena od strane svih nadležnih tijela kako bi se upravljalo rizikom te da, ako je to potrebno, bude osigurana koordinirana sigurnost i potpora.

2. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi osigurale da pri procjeni opasnosti iz stavka 1., u svim stadijima istrage i primjene zaštitnih mjera, bude valjano uzeta u obzir činjenica da počinitelji djela nasilja, obuhvaćeni područjem primjene ove Konvencije, posjeduju ili imaju pristup vatrenom oružju.
 
0 - pitanje nije regulirano zakonom / politikom ili je postojeća regulativa vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija ali nije postignut standard Konvencije (u rješenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili je rješenje sasvim blizu standardu
3 - postignut standard Konvencije ili su rješenje i primjena sasvim blizu standardu
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije VE
Opća procjena čl. 51 Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Usporedba između država čl. 51 Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
PITANJA
 
a. Procijenjuje li se u situaciji nasilja prema ženama obavezno rizik? Posebno je važno da li ova procjena obuhvaća rizik smrtnosti, ozbiljnost nasilja/situacije i rizik od ponovnog nasilja? Jesu li nadležni u obavezi napraviti plan upravljanja rizikom od slučaju do slučaja, u skladu sa standardiziranim postupkom i uz uključivanje svih nadležnih tijela? Ako je odgovor potvrdan, navedite detaljne informacije.
Odgovor: Prema Explanatory reportu (t. 260.) ovaj članak uspostavlja obvezu da se osigura da sve nadležne vlasti, ne samo policija, učinkovito procijene i razviju plan upravljanja rizikom za sigurnost određene žrtve od jednog do drugog slučaja na temelju standardizirane procedure i u međusobnoj koordinaciji. Svaka procjena rizika mora ocijeniti vjerojatnost ponavljanja nasilja.
PLUS
a. Procijenjuje li se u situaciji nasilja prema ženama obavezno rizik? Posebno je važno da li ova procjena obuhvaća rizik smrtnosti, ozbiljnost nasilja/situacije i rizik od ponovnog nasilja? Jesu li nadležni u obavezi napraviti plan upravljanja rizikom od slučaju do slučaja, u skladu sa standardiziranim postupkom i uz uključivanje svih nadležnih tijela? Ako je odgovor potvrdan, navedite detaljne informacije.
Odgovor: Prema Explanatory reportu (t. 260.) ovaj članak uspostavlja obvezu da se osigura da sve nadležne vlasti, ne samo policija, učinkovito procijene i razviju plan upravljanja rizikom za sigurnost određene žrtve od jednog do drugog slučaja na temelju standardizirane procedure i u međusobnoj koordinaciji. Svaka procjena rizika mora ocijeniti vjerojatnost ponavljanja nasilja.

U hrvatskom zakonodavstvu i praksi nije usvojen pojam procjene opasnosti za sigurnost žrtve u okviru kaznenog postupka, osim uobičajene iteracijske osnove za istražni zatvor, odnosno opasnost od počinjenja djela. U odnosu na policiju, postoji generalna obveza pružanja prikladne zaštite žrtvi kojoj prijeti opasnost od počinitelja (Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, čl. 99.). Međutim, kako je već bilo navedeno u kaznenom postupku mjere opreza vežu se na istražnozatvorske osnove a ne procjene opasnosti za žrtvu. Prema Nacrtu prijedloga izmjena Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji iz 2012., socijalne službe dužne su zajedno sa žrtvom nasilja izraditi plan njezine sigurnosti (t. 3.4.). Takva obveza nije propisana za policiju, državno odvjetništvo ili sudove. Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja propisuje obvezu policije da žrtvi pruži potrebnu zaštitu sukladno sigurnosnoj prosudbi o postojanju ozbiljne opasnosti od ponavljanja seksualnog nasilja, ugrožavanja zdravlja i života žrtve te mogućih naknadnih utjecaja počinitelja na njezin iskaz. Takva obveza ne postoji u Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji niti u zakonima.

Potrebno je u hrvatskom zakonodavstvu i praksi usvojiti pojam procjene opasnosti za sigurnost žrtve u okviru kaznenog postupka, osim uobičajene iteracijske osnove za istražni zatvor, odnosno opasnost od počinjenja djela.

Mjere opreza potrebno je vezati uz procjenu opasnosti za žrtvu a ne na istražnozatvorske osnove.

U Nacrt prijedloga izmjena Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji iz 2012., ugraditi obvezu policije da žrtvi pruži potrebnu zaštitu sukladno sigurnosnoj prosudbi o postojanju ozbiljne opasnosti od ponavljanja nasilja, ugrožavanja zdravlja i života žrtve te mogućih naknadnih utjecaja počinitelja na njezin iskaz.


MINUS
b. Sadrži li procjena rizika uvijek informacije o posjedovanju (legalnom ili nelegalnom) ili pristupu vatrenom oružju? Tko može oduzeti oružje i na osnovu čega? U situaciji nasilja prema ženama, je li moguće oduzeti vatreno oružje (privremeno ili trajno), čak i ako je u legalnom posjedu ili ako postoji legalni pristup tom oružju?
Odgovor: Prema Explanatory reportu (t. 263.) posjedovanje vatrenog oružja od strane počinitelja nije samo moćan način za provođenje kontrole nad žrtvom, već također povećava rizik od ubojstva. Ovo je posebno slučaj u postkonfliktnim situacijama u državi. Stoga tijela javne vlasti moraju osigurati da pri izricanju naloga za udaljavanje, zabrane pristupa ili o zaštiti ili pri kažnjavanju, bude moguće trenutačno oduzimanja vatrenog oružja i streljiva, ali i drugog oružja koje može biti upotrijebljeno u slučajevima nasilja, posebno noževa za borbu.

Europski sud za ljudska prava utvrdio je tešku povredu Republike Hrvatske u izvršavanju ove obveze u predmetu Tomašić u kojem iako su nadležne vlasti znale za izjave M. M.-a da ima bombu, a mogao je jednako tako imati i drugo oružje, tijekom prvoga kaznenog postupka protiv njega nije naložena pretraga njegova stana i vozila.

Ovlast oduzimanja oružja zbog nasilja predviđena je Zakonom o oružju (Narodne novine, broj 63/07, 146/08 i 59/12) koji propisuje da će se oružje i streljivo kao i odobrenje za držanje oružja i dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem oduzet odmah i prije okončanja upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, ako je riječ o okolnostima koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, a osobito češće i prekomjerno uživanje alkohola, konzumacija opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava, poremećeni obiteljski odnosi te poduzimanju hitnih mjera radi zaštite od nasilja u obitelji ili zbog zaštite javnog poretka, koje se ne mogu odlagati, a činjenice na kojima treba biti utemeljeno rješenje utvrđene su ili barem učinjene vjerojatnim.

Prema stajalištu Ustavnog suda izraženog u odluci broj U-III-3198/2006 od 15. ožujka 2011. (objavljena u Narodnim novinama broj 36/11), mjerodavne odredbe kojima je propisano oduzimanje oružja od osobe protiv koje je pokrenut kazneni odnosno prekršajni postupak, valja sagledavati tako da se ne ispusti iz vida svrha koja se propisivanjem obligatornog oduzimanja oružja u određenim slučajevima željela postići. Naime, svrha članka 47. stavka 1. Zakona o oružju nije (i ne može biti) kazna za počinjeno kazneno odnosno prekršajno djelo, a još manje to može biti kažnjavanje za djelo čije počinjenje nije pravomoćno utvrđeno. Svrha odredbe o oduzimanju oružja u slučaju kad je protiv određene osobe pokrenut kazneni odnosno prekršajni postupak usmjerena je prevenciji, odnosno onemogućavanju osobe za koju postoji osnovana sumnja da je počinila kazneno djelo s elementima nasilja odnosno prekršaj koji ukazuje na mogućnost zlouporabe oružja, da upotrijebi oružje na nedopušteni način.

Zakon o oružju
1. Odobrenje za nabavu oružja fizičkoj osobi
Članak 10.
Opći uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi su:
3) da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, za kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine te kaznena djela koja u sebi sadrže elemente nasilja, a sadržani su u kaznenim djelima protiv imovine, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, protiv Oružanih snaga Republike Hrvatske, protiv okoliša koja se odnose na mučenje ili ubijanje životinja, ili ako je za takvo kazneno djelo pokrenut postupak
4) da nije pravomoćno kažnjena za prekršaj, odnosno da nije pokrenut postupak za prekršaj koji ukazuje da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, posebice za prekršaje iz područja nasilja u obitelji, te da joj nije izrečena zaštitna mjera radi nasilja u obitelji.

Članak 44.
Nadležno tijelo oduzet će oružje, streljivo, odobrenje za nabavu oružja, oružni list, odobrenje za sakupljanje starog oružja dopusnicu za neposredno rukovanje vatrenim oružjem od fizičke osobe koja prestane ispunjavati neki od uvjeta iz članka 10. stavka 2. točke 1., 3., 4., 5. i 6. ovoga Zakona ili uvjet iz članka 10. stavka 3. točke 1. ovoga Zakona.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju prestanka općeg uvjeta iz članka 10. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona, fizičkim osobama se može oduzeti oružni list za držanje i nošenje oružja i izdati oružni list za držanje oružja. Nadležno tijelo oduzet će oružje kategorije C za koje je izdana potvrda o prijavljenom oružju od fizičke osobe koja prestane ispunjavati uvjete propisane člankom 10. stavkom 2. točkom 3., 4. i 5. ovoga Zakona ili uvjet iz članka 10. stavka 3. točke 1. ovoga Zakona. Nadležno tijelo će uz lovačko oružje, streljivo, odobrenje za nabavu oružja i oružni list oduzeti i lovačku iskaznicu.

Članak 48.
Oružje, streljivo, odobrenje za nabavu oružja, oružni list, odobrenje za sakupljanje starog oružja, odobrenje za držanje oružja i dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem oduzet će se odmah i prije okončanja upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, ako se radi o okolnostima koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, a osobito češće i prekomjerno uživanje alkohola, konzumacija opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava, poremećeni obiteljski odnosi te poduzimanju hitnih mjera radi zaštite od nasilja u obitelji ili zbog zaštite javnog poretka, koje se ne mogu odlagati, a činjenice na kojima treba biti utemeljeno rješenje utvrđene su ili barem učinjene vjerojatnim. Nadležno tijelo izdat će potvrdu o privremeno oduzetom oružju, streljivu, odobrenju za nabavu oružja, oružnom listu i odobrenju za sakupljanje starog oružja i odobrenju za držanje oružja.

Nacrt prijedloga izmjena Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji iz 2012.
2.2.1. Ukoliko počinitelj nasilja u obitelji legalno posjeduje oružje, ono će se privremeno oduzeti radi sprječavanja moguće zlouporabe i predlaganja pokretanja odgovarajućeg postupka oduzimanja oružja ili oružnog lista.
2.2.2. U slučaju saznanja o ilegalnom posjedovanju oružja, poduzet će se potrebne mjere radi njegovog pronalaženja, oduzimanja i prijavljivanja počinitelja kažnjive radnje.
b. Sadrži li procjena rizika uvijek informacije o posjedovanju (legalnom ili nelegalnom) ili pristupu vatrenom oružju? Tko može oduzeti oružje i na osnovu čega? U situaciji nasilja prema ženama, je li moguće oduzeti vatreno oružje (privremeno ili trajno), čak i ako je u legalnom posjedu ili ako postoji legalni pristup tom oružju?
Odgovor: Prema Explanatory reportu (t. 263.) posjedovanje vatrenog oružja od strane počinitelja nije samo moćan način za provođenje kontrole nad žrtvom, već također povećava rizik od ubojstva. Ovo je posebno slučaj u postkonfliktnim situacijama u državi. Stoga tijela javne vlasti moraju osigurati da pri izricanju naloga za udaljavanje, zabrane pristupa ili o zaštiti ili pri kažnjavanju, bude moguće trenutačno oduzimanja vatrenog oružja i streljiva, ali i drugog oružja koje može biti upotrijebljeno u slučajevima nasilja, posebno noževa za borbu.

Europski sud za ljudska prava utvrdio je tešku povredu Republike Hrvatske u izvršavanju ove obveze u predmetu Tomašić u kojem iako su nadležne vlasti znale za izjave M. M.-a da ima bombu, a mogao je jednako tako imati i drugo oružje, tijekom prvoga kaznenog postupka protiv njega nije naložena pretraga njegova stana i vozila.

Ovlast oduzimanja oružja zbog nasilja predviđena je Zakonom o oružju (Narodne novine, broj 63/07, 146/08 i 59/12) koji propisuje da će se oružje i streljivo kao i odobrenje za držanje oružja i dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem oduzet odmah i prije okončanja upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, ako je riječ o okolnostima koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, a osobito češće i prekomjerno uživanje alkohola, konzumacija opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava, poremećeni obiteljski odnosi te poduzimanju hitnih mjera radi zaštite od nasilja u obitelji ili zbog zaštite javnog poretka, koje se ne mogu odlagati, a činjenice na kojima treba biti utemeljeno rješenje utvrđene su ili barem učinjene vjerojatnim.

Prema stajalištu Ustavnog suda izraženog u odluci broj U-III-3198/2006 od 15. ožujka 2011. (objavljena u Narodnim novinama broj 36/11), mjerodavne odredbe kojima je propisano oduzimanje oružja od osobe protiv koje je pokrenut kazneni odnosno prekršajni postupak, valja sagledavati tako da se ne ispusti iz vida svrha koja se propisivanjem obligatornog oduzimanja oružja u određenim slučajevima željela postići. Naime, svrha članka 47. stavka 1. Zakona o oružju nije (i ne može biti) kazna za počinjeno kazneno odnosno prekršajno djelo, a još manje to može biti kažnjavanje za djelo čije počinjenje nije pravomoćno utvrđeno. Svrha odredbe o oduzimanju oružja u slučaju kad je protiv određene osobe pokrenut kazneni odnosno prekršajni postupak usmjerena je prevenciji, odnosno onemogućavanju osobe za koju postoji osnovana sumnja da je počinila kazneno djelo s elementima nasilja odnosno prekršaj koji ukazuje na mogućnost zlouporabe oružja, da upotrijebi oružje na nedopušteni način.

Zakon o oružju
1. Odobrenje za nabavu oružja fizičkoj osobi
Članak 10.
Opći uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi su:
3) da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, za kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine te kaznena djela koja u sebi sadrže elemente nasilja, a sadržani su u kaznenim djelima protiv imovine, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, protiv Oružanih snaga Republike Hrvatske, protiv okoliša koja se odnose na mučenje ili ubijanje životinja, ili ako je za takvo kazneno djelo pokrenut postupak
4) da nije pravomoćno kažnjena za prekršaj, odnosno da nije pokrenut postupak za prekršaj koji ukazuje da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, posebice za prekršaje iz područja nasilja u obitelji, te da joj nije izrečena zaštitna mjera radi nasilja u obitelji.

Članak 44.
Nadležno tijelo oduzet će oružje, streljivo, odobrenje za nabavu oružja, oružni list, odobrenje za sakupljanje starog oružja dopusnicu za neposredno rukovanje vatrenim oružjem od fizičke osobe koja prestane ispunjavati neki od uvjeta iz članka 10. stavka 2. točke 1., 3., 4., 5. i 6. ovoga Zakona ili uvjet iz članka 10. stavka 3. točke 1. ovoga Zakona.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju prestanka općeg uvjeta iz članka 10. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona, fizičkim osobama se može oduzeti oružni list za držanje i nošenje oružja i izdati oružni list za držanje oružja. Nadležno tijelo oduzet će oružje kategorije C za koje je izdana potvrda o prijavljenom oružju od fizičke osobe koja prestane ispunjavati uvjete propisane člankom 10. stavkom 2. točkom 3., 4. i 5. ovoga Zakona ili uvjet iz članka 10. stavka 3. točke 1. ovoga Zakona. Nadležno tijelo će uz lovačko oružje, streljivo, odobrenje za nabavu oružja i oružni list oduzeti i lovačku iskaznicu.

Članak 48.
Oružje, streljivo, odobrenje za nabavu oružja, oružni list, odobrenje za sakupljanje starog oružja, odobrenje za držanje oružja i dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem oduzet će se odmah i prije okončanja upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, ako se radi o okolnostima koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, a osobito češće i prekomjerno uživanje alkohola, konzumacija opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava, poremećeni obiteljski odnosi te poduzimanju hitnih mjera radi zaštite od nasilja u obitelji ili zbog zaštite javnog poretka, koje se ne mogu odlagati, a činjenice na kojima treba biti utemeljeno rješenje utvrđene su ili barem učinjene vjerojatnim. Nadležno tijelo izdat će potvrdu o privremeno oduzetom oružju, streljivu, odobrenju za nabavu oružja, oružnom listu i odobrenju za sakupljanje starog oružja i odobrenju za držanje oružja.

Nacrt prijedloga izmjena Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji iz 2012.
2.2.1. Ukoliko počinitelj nasilja u obitelji legalno posjeduje oružje, ono će se privremeno oduzeti radi sprječavanja moguće zlouporabe i predlaganja pokretanja odgovarajućeg postupka oduzimanja oružja ili oružnog lista.
2.2.2. U slučaju saznanja o ilegalnom posjedovanju oružja, poduzet će se potrebne mjere radi njegovog pronalaženja, oduzimanja i prijavljivanja počinitelja kažnjive radnje.
MINUS
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.