Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 46 - Otegotne okolnosti
Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi osigurale da se sljedeće okolnosti, ako već ne čine sastavni dio kaznenog djela, mogu, u skladu s mjerodavnim odredbama unutarnjeg prava, uzeti u obzir kao otegotne okolnosti pri određivanju kazne u vezi s kaznenim djelima utvrđenim u skladu s ovom Konvencijom:
a. kazneno djelo je počinjeno nad bivšim ili sadašnjim bračnim drugom ili partnerom, sukladno tome kako ih priznaje unutarnje pravo, od strane člana/članice obitelji, osobe koja živi sa žrtvom ili osobe koja je zloupotrijebila svoj autoritet
b. kazneno djelo ili srodna kaznena djela u povratu
c. kazneno djelo je počinjeno nad osobom koja je ranjiva uslijed posebnih okolnosti
d. kazneno djelo je počinjeno nad djetetom ili u njegovoj nazočnosti
e. kazneno djelo su počinile dvije ili više osoba zajedničkim djelovanjem
f. kaznenom djelu je prethodilo ili je praćeno nasiljem jačeg intenziteta
g. kazneno djelo je počinjeno uz uporabu ili uz prijetnju oružjem
h. kazneno djelo je imalo za posljedicu tešku tjelesnu ili psihičku traumu za žrtvu
i. ako je počinitelj/počiniteljica ranije osuđivan/osuđivana za kaznena djela slične naravi.
 
0 - pitanje nije regulirano zakonom / politikom ili je postojeća regulativa vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija ali nije postignut standard Konvencije (u rješenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili je rješenje sasvim blizu standardu
3 - postignut standard Konvencije ili su rješenje i primjena sasvim blizu standardu
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije VE
Opća procjena čl. 46 Otegotne okolnosti
Usporedba između država čl. 46 Otegotne okolnosti
PITANJA
 
a. Molimo pružite informacije o tome je li neka od navedenih okolnosti dio konstitutivnog elementa kaznenog djela. Navedite, ukoliko je to moguće, redovne otežavajuće/olakšavajuće okolnosti predviđene zakonom ili drugim pravnim aktom (pravila i propisi, protokoli itd.). Jesu li ove okolnosti dio prethodne procjene ozbiljnosti djela koju su obavili policija, pravosuđe itd.?
Odgovor: Kazneni zakon je u kontekstu čl. 46. Konvencije u  bitnom neizmjenjen. U određivanju pojmova
članova obitelji i bliskih osoba ( točka a)  koji predstavlja kvalifikatorni oblik za niz kaznenih djela
specifičnih za rodno  uvjetovano  nasilje, Kazneni zakon ne poznaje partnere koji jesu ili su bili u
emotivnoj ili seksualnoj vezi.
PLUS
a. Molimo pružite informacije o tome je li neka od navedenih okolnosti dio konstitutivnog elementa kaznenog djela. Navedite, ukoliko je to moguće, redovne otežavajuće/olakšavajuće okolnosti predviđene zakonom ili drugim pravnim aktom (pravila i propisi, protokoli itd.). Jesu li ove okolnosti dio prethodne procjene ozbiljnosti djela koju su obavili policija, pravosuđe itd.?
Odgovor: Kazneni zakon je u kontekstu čl. 46. Konvencije u  bitnom neizmjenjen. U određivanju pojmova
članova obitelji i bliskih osoba ( točka a)  koji predstavlja kvalifikatorni oblik za niz kaznenih djela
specifičnih za rodno  uvjetovano  nasilje, Kazneni zakon ne poznaje partnere koji jesu ili su bili u
emotivnoj ili seksualnoj vezi.

Konvencija Vijeća Europe jasno definira svrhu zaštite žena i potrebu suzbijanja svih oblika diskriminacije. Člankom 3a Konvencije dana je definicija nasilja nad ženama, a člankom 3b Konvencije dane su definicije nasilja pa je propisano da se nasiljem  smatraju sva djela tjelesnog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja koja se događaju između partnera neovisno o tome da li počinitelj i žrtva imaju isto prebivalište. Zbog toga  je  dana 4. veljače  2015.g. Ministarstvu pravosuđa od strane udruge koja se bavi zaštitom žena žrtava nasilja (AŽKZ) predlagano da se u Kaznenom  zakonu  pojam  bliske osobe proširi te da se bliskim osobama  smatraju i  partneri koji se nalaze ili su se nalazili u emotivnoj ili u seksualnoj  vezi. Namjera je bila proširenjem dosega Kaznenog zakona i  ispravnim određivanjem kvalifikatornih okolnosti,  suzbiti i sankcionirati rodno uvjetovano nasilje kao specifičan oblik nasilja protiv žena. Radi se o nasilju koje nesrazmjerno pogađa žene i najčešći je oblik kršenja ljudskih prava i oblik diskriminacije žena.

S obzirom da u trenutku pisanja ovog izvješća nije došlo do izmjena i usklađenja Kaznenog zakona sa Konvencijom,  i to iz razloga što se izraz iz Konvencije „partneri“ od strane tijela javnih vlasti tumači kao „istospolni partneri“, potrebno je zakonodavni okvir uskladiti sa Konvencijom i  u  članku 87 st.

Potrebno je proširiti definiciju tako da ona glasi: Bliske osobe su članovi obitelji, bivši bračni ili izvanbračni drug ili istospolni partner, osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu, osobe koje se nalaze ili su se nalazile u emotivnoj ili seksualnoj  vezi

MINUS
b. Je li bilo istraživanja koja bi identificirala najčešće otegotne okolnosti u sudskoj praksi? Ako je odgovor potvrdan, navedite ključne zaključke i preporuke.
Odgovor:
b. Je li bilo istraživanja koja bi identificirala najčešće otegotne okolnosti u sudskoj praksi? Ako je odgovor potvrdan, navedite ključne zaključke i preporuke.
Odgovor:
MINUS
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.