Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
1. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi osigurale da se, pri određivanju skrbi o djeci i prava na viđanje djece, uzmu u obzir pojave nasilja obuhvaćene područjem primjene ove Konvencije.

2. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi osigurale da ostvarivanje bilo kojeg prava na viđanje djece ili skrbi o djeci ne ugrožava prava i sigurnost žrtve ili djece.
 
0 - pitanje nije regulirano zakonom / politikom ili je postojeća regulativa vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija ali nije postignut standard Konvencije (u rješenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili je rješenje sasvim blizu standardu
3 - postignut standard Konvencije ili su rješenje i primjena sasvim blizu standardu
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije VE
Opća procjena čl. 31 Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Usporedba između država čl. 31 Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
PITANJA
 
a. Prilikom odlučivanja o privremenom i stalnom skrbništvu i pravu na posjete, uzimaju li sudovi u obzir slučajeve nasilja koje su djeca mogla videjeti ili doživjeti? Ako je odgovor potvrdan, je li ovo pitanje prava (poseban uvjet u procesu procjene propisan zakonom ili drugim pravnim aktom) ili je to stvar diskrecijske sudske odluke/mišljenja višeg suda? Navedite razloge. Ako je regulirano pravnim ili drugim aktom, navedite izvor.
Odgovor:

Pravni okvir vezan uz Obiteljski zakon od Analize objavljene 2014.g.  mijenjan je tri puta.

Dana 1. rujna 2015.g. stupio je na snagu Obiteljski zakon ( NN 75/14), osim odredaba iz čl. 563. koje su stupile na snagu dana 1. siječnja 2015.g.

Dana 16. siječnja 2015.g. povodom više prijedloga radi ocjene ustavnosti Obiteljskog zakona NN 75/14, Ustavni sud je pokrenuo postupak  za ocjenu suglasnosti s Ustavom Obiteljskog zakona (»Narodne novine« broj 75/14.).

PLUS
a. Prilikom odlučivanja o privremenom i stalnom skrbništvu i pravu na posjete, uzimaju li sudovi u obzir slučajeve nasilja koje su djeca mogla videjeti ili doživjeti? Ako je odgovor potvrdan, je li ovo pitanje prava (poseban uvjet u procesu procjene propisan zakonom ili drugim pravnim aktom) ili je to stvar diskrecijske sudske odluke/mišljenja višeg suda? Navedite razloge. Ako je regulirano pravnim ili drugim aktom, navedite izvor.
Odgovor:

Pravni okvir vezan uz Obiteljski zakon od Analize objavljene 2014.g.  mijenjan je tri puta.

Dana 1. rujna 2015.g. stupio je na snagu Obiteljski zakon ( NN 75/14), osim odredaba iz čl. 563. koje su stupile na snagu dana 1. siječnja 2015.g.

Dana 16. siječnja 2015.g. povodom više prijedloga radi ocjene ustavnosti Obiteljskog zakona NN 75/14, Ustavni sud je pokrenuo postupak  za ocjenu suglasnosti s Ustavom Obiteljskog zakona (»Narodne novine« broj 75/14.).

Na temelju članka 45. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02.– pročišćeni tekst) do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o suglasnosti s Ustavom Obiteljskog zakona (»Narodne novine« broj 75/14.) privremeno je obustavljeno izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi Obiteljskog zakona (»Narodne novine« broj 75/14.).

Na temelju članka 31. stavka 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02.i 49/02. – pročišćeni tekst), do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske povodom prijedloga radi ocjene ustavnosti  primjenjuje se Obiteljski zakon (»Narodne novine« broj 116/03., 17/04., 136/04., 107/07., 57/11., 61/11. i 25/13.).

Dana 1. studenog 2015.g. stupio je na snagu Obiteljski zakon NN 103/15 koji je u bitno neizmjenjenim odredbama ponovno zaživio unatoč odluci Ustavnog suda od 16. siječnja 2015.g.

Ustavnom sudu Republike Hrvatske podneseni su novi prijedlozi radi ocjene ustavnosti Obiteljskog zakona NN 103/15 o kojima Ustavni sud odlučuje.

U Obiteljski zakon NN 103/15 rješenja nije implementiran članak 31 Konvencije jer je u zakon nisu ugrađeni mehanizmi zašite žrtava nasilja.  Iako je zakonodavac bio obaviješten o nužnosti uvođenja specifičnih odredbi kojima će se štititi sigurnost žrtve ili djece, nije prihvatio niti ugradio zaštitne odredbe.  Razlog tome leži u činjenici da u izradi zakona  nije korištena  relevantna literatura, nisu ugrađivani standardi  iz međunarodnih  dokumenata i recentne presude koje su izvor prava, što je došlo do izražaja u zakonskim rješenjima koja ne poštuju prava onih članova obitelji koji su bili žrtve nasilja. Iako počiva na načelu prvenstvene zaštite dobrobiti djeteta, zakon će s više svojih odredbi, zbog iznimno loših zakonskih rješenja koja uopće ne štite dječju dobrobit, teško povrijediti zajamčena prava  djece i ugroziti njihovo zdravlje i razvoj, kao što će doći do ugrožavanja sigurnosti žrtava nasilja. S obzirom da više zakonskih rješenja predstavlja neizravnu diskriminaciju u odnosu na žene, kao i s obzirom na činjenicu da zakonom nije napravljen odmak od loše prakse i česte diskriminacije na temelju spola zbog proživljenog nasilja u obitleji koje uglavnom pogađa žene, Ustavnom sudu je podnesen prijedlog radi ocjene ustavnosti zakona i zbog nesuglasja sa čl. 14. Ustava Republike Hrvatske, u vezi sa člankom 23., 35., 61., i 62 Ustava. 

S obzirom na promijenjeni zakonodavni okvir u vrijeme pisanja izvješća za 2015.g. navode se nove sporne odredbe Obiteljskog zakona vezane uz implementaciju čl. 31. 

 

 

MINUS
b. Je li ovo pitanje obuhvaćeno standardom „najboljeg interesa djeteta“? Navedite pravno obavezujuće dokumente i dajte objašnjenja o institucijama koje su uključene, uključujući i njihove dužnosti u vezi s incidentima nasilja. Postoje li podaci/istraživanja koja pokazuju kako se tumači standard „najboljeg interesa djeteta“ u kontekstu nasilja prema ženama? Navedite tko je radio istraživanje i ključne nalaze.
Odgovor:

U Obiteljski zakon NN 103/15 rješenja nije implementiran članak 31 Konvencije jer je u zakon nisu ugrađeni mehanizmi zašite žrtava nasilja.  Iako je zakonodavac bio obaviješten o nužnosti uvođenja specifičnih odredbi kojima će se štititi sigurnost žrtve ili djece, nije prihvatio niti ugradio zaštitne odredbe.  Razlog tome leži u činjenici da u izradi zakona  nije korištena  relevantna literatura, nisu ugrađivani standardi  iz međunarodnih  dokumenata i recentne presude koje su izvor prava, što je došlo do izražaja u zakonskim rješenjima koja ne poštuju prava onih članova obitelji koji su bili žrtve nasilja. Iako počiva na načelu prvenstvene zaštite dobrobiti djeteta, zakon će s više svojih odredbi, zbog iznimno loših zakonskih rješenja koja uopće ne štite dječju dobrobit , teško povrijediti zajamčena prava  djece i ugroziti njihovo zdravlje i razvoj, kao što će doći do ugrožavanja sigurnosti žrtava nasilja. S obzirom da više zakonskih rješenja predstavlja neizravnu diskriminaciju u odnosu na žene, kao i s obzirom na činjenicu da zakonom nije napravljen odmak od loše prakse i česte diskriminacije na temelju spola zbog proživljenog nasilja u obitleji koje uglavnom pogađa žene, Ustavnom sudu je podnesen prijedlog radi ocjene ustavnosti zakona i zbog nesuglasja sa čl. 14. Ustava Republike Hrvatske, u vezi sa člankom 23., 35., 61., i 62 Ustava.

PLUS
b. Je li ovo pitanje obuhvaćeno standardom „najboljeg interesa djeteta“? Navedite pravno obavezujuće dokumente i dajte objašnjenja o institucijama koje su uključene, uključujući i njihove dužnosti u vezi s incidentima nasilja. Postoje li podaci/istraživanja koja pokazuju kako se tumači standard „najboljeg interesa djeteta“ u kontekstu nasilja prema ženama? Navedite tko je radio istraživanje i ključne nalaze.
Odgovor:

U Obiteljski zakon NN 103/15 rješenja nije implementiran članak 31 Konvencije jer je u zakon nisu ugrađeni mehanizmi zašite žrtava nasilja.  Iako je zakonodavac bio obaviješten o nužnosti uvođenja specifičnih odredbi kojima će se štititi sigurnost žrtve ili djece, nije prihvatio niti ugradio zaštitne odredbe.  Razlog tome leži u činjenici da u izradi zakona  nije korištena  relevantna literatura, nisu ugrađivani standardi  iz međunarodnih  dokumenata i recentne presude koje su izvor prava, što je došlo do izražaja u zakonskim rješenjima koja ne poštuju prava onih članova obitelji koji su bili žrtve nasilja. Iako počiva na načelu prvenstvene zaštite dobrobiti djeteta, zakon će s više svojih odredbi, zbog iznimno loših zakonskih rješenja koja uopće ne štite dječju dobrobit , teško povrijediti zajamčena prava  djece i ugroziti njihovo zdravlje i razvoj, kao što će doći do ugrožavanja sigurnosti žrtava nasilja. S obzirom da više zakonskih rješenja predstavlja neizravnu diskriminaciju u odnosu na žene, kao i s obzirom na činjenicu da zakonom nije napravljen odmak od loše prakse i česte diskriminacije na temelju spola zbog proživljenog nasilja u obitleji koje uglavnom pogađa žene, Ustavnom sudu je podnesen prijedlog radi ocjene ustavnosti zakona i zbog nesuglasja sa čl. 14. Ustava Republike Hrvatske, u vezi sa člankom 23., 35., 61., i 62 Ustava. 

S obzirom na promijenjeni zakonodavni okvir u vrijeme pisanja izvješća za 2015.g. navode se nove sporne odredbe Obiteljskog zakona vezane uz implementaciju čl. 31.

Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom

Članak 95.

(1) Roditelj koji ne stanuje s djetetom ima pravo i dužnost ostvarivati osobne odnose s djetetom, osim ako mu je to zabranjeno ili ograničeno sudskom odlukom.

(2) Roditelj koji stanuje s djetetom ima dužnost i odgovornost omogućivati i poticati ostvarivanje osobnih odnosa djeteta s drugim roditeljem.

(3) Roditelji su dužni omogućiti djetetu ostvarivanje osobnih odnosa s osobama koje su mu osobito bliske.

(4) Roditelji imaju pravo, dužnost i odgovornost nadzirati dijete u njegovu druženju s drugim osobama, kao i komunikaciju na društvenim mrežama, odnosno drugim oblicima elektroničke komunikacije te mu zabraniti druženja i komunikaciju koja nisu u skladu s djetetovom dobrobiti.

 

Načelno dobar  tekst odredbe o poticanju djeteta na ostvarivanje osobnih odnosa sa drugim roditeljem ima smisla i sustavno se  primjenjuje u praksi primjenom OBZ iz 2003.g.. Kada je posebno propisao ovakvu obvezu, OBZ iz 2015.g.  nije predvidio izuzetke za djecu žrtve nasilja, a ujedno je propisao posve neprimjerene kazne za roditelja koji „ne surađuje“. Nesumnjivo je da roditelj koji stanuje sa djetetom nije i ne može biti pozvan poticati ostvarivanje osobnih odnosa djeteta sa roditeljem koji je npr. zlostavljao dijete ili je bio nasilan pred djetetom,  pa se dijete nalazi u otporu, emotivno je preopterećeno, u terapijskoj obradi i ne želi osobne odnose sa tim roditeljem, a sudske odluke o zabrani kontakata još nema. 

Protuustavna odredba, na način kako je formulirana u izravnoj  je suprotnosti sa člancima istog Zakona i to člankom 2. i člankom 4. st. 2. Ujedno, takva odredba protivna je Direktivi 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PUP (SL L 335, 17.12.2011.). 

MINUS
c. Postoje li posebne mjere koje se uzimaju u obzir i, ako je neophodno, primjenjuju kako bi se osiguralo da prava na posjete i skrbništvo ne ugrožavaju prava i sigurnost žrtve, kao i prava i sigurnost djeteta? Navedite uvjete. Tko je odgovoran za primjenu ovih mjera (policija, centri za socijalnu skrb itd.)? Postoje li dostupni statistički podaci o broju ovih mjera odobrenih u odnosu na broj obitelj s donjetim odlukama o pravu na posjetu/starateljstvu?
Odgovor:

Imajući u vidu i trenutne primjere loše sudske prakse da se u nekim sudskim postupcima predlažu kontakti djece sa roditeljem zlostavljačem, čak i kada su  zbog traumatičnih iskustava  djeca u većem otporu prema kontaktima i jasno artikuliraju svoj stav, potrebno je više pažnje posvetiti dobrobiti djece. Stoga je dobrobit zlostavljene djece neustavnom odredbom faktično ostala nezaštićena, a odgovorni roditelj koji brine za dijete nepotrebno je sankcioniran jer ne potiče kontakte. S obzirom da  savjestan roditelj prije procjene stručnjaka  kod kojih su djeca često u obradama i ne bi trebao poticati kontakte, kao što ih ne bi trebao poticati niti kada vidi da je dijete emotivno preopterećeno, jer nekritičko poticanje može biti štetno za psihofizički razvoj djeteta i za njegov osjećaj povjerenja i osnovne sigurnosti, proizlazi da je ova odredba OBZ protivna čl. 8. Europske konvencije budući  javna vlast sili roditelja da potencijalno postupa protivno dobrobiti djeteta.

PLUS
c. Postoje li posebne mjere koje se uzimaju u obzir i, ako je neophodno, primjenjuju kako bi se osiguralo da prava na posjete i skrbništvo ne ugrožavaju prava i sigurnost žrtve, kao i prava i sigurnost djeteta? Navedite uvjete. Tko je odgovoran za primjenu ovih mjera (policija, centri za socijalnu skrb itd.)? Postoje li dostupni statistički podaci o broju ovih mjera odobrenih u odnosu na broj obitelj s donjetim odlukama o pravu na posjetu/starateljstvu?
Odgovor:

Imajući u vidu i trenutne primjere loše sudske prakse da se u nekim sudskim postupcima predlažu kontakti djece sa roditeljem zlostavljačem, čak i kada su  zbog traumatičnih iskustava  djeca u većem otporu prema kontaktima i jasno artikuliraju svoj stav, potrebno je više pažnje posvetiti dobrobiti djece. Stoga je dobrobit zlostavljene djece neustavnom odredbom faktično ostala nezaštićena, a odgovorni roditelj koji brine za dijete nepotrebno je sankcioniran jer ne potiče kontakte. S obzirom da  savjestan roditelj prije procjene stručnjaka  kod kojih su djeca često u obradama i ne bi trebao poticati kontakte, kao što ih ne bi trebao poticati niti kada vidi da je dijete emotivno preopterećeno, jer nekritičko poticanje može biti štetno za psihofizički razvoj djeteta i za njegov osjećaj povjerenja i osnovne sigurnosti, proizlazi da je ova odredba OBZ protivna čl. 8. Europske konvencije budući  javna vlast sili roditelja da potencijalno postupa protivno dobrobiti djeteta.

Zastupanje u vezi s bitnim osobnim pravima djeteta

Članak 100.

(1) Zastupanje u vezi s bitnim osobnim pravima djeteta odnose se na:

1. promjenu djetetova osobnog imena

2. promjenu prebivališta, odnosno boravišta djeteta i

3. izbor ili promjenu vjerske pripadnosti.

(2) Zastupanje u vezi s djetetovim pravima iz stavka 1. ovoga članka valjano je ako roditelj koji zastupa dijete ima pisanu suglasnost drugog roditelja koji ima pravo zastupati dijete.

(3) Suglasnost iz stavka 2. ovoga članka za promjenu prebivališta, odnosno boravišta djeteta nije potrebna ako preseljenje bitno ne utječe na ostvarivanje postojećih osobnih odnosa s drugim roditeljem, pod uvjetom da je roditelj s kojim dijete stanuje pribavio suglasnost centra za socijalnu skrb.

(4) Suglasnost iz stavka 2. ovoga članka za promjenu prebivališta, odnosno boravišta djeteta iznimno nije potrebna ako je prijava prebivališta, odnosno boravišta nužna radi zaštite prava i interesa djeteta, pod uvjetom da je roditelj s kojim dijete stanuje pribavio suglasnost centra za socijalnu skrb.

(5) Ako roditelj koji zastupa dijete u stvarima iz stavka 1. ovoga članka ne može pribaviti pisanu suglasnost drugog roditelja, sud će u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta ili roditelja odlučiti koji će od roditelja u toj stvari zastupati dijete radi zaštite dobrobiti djeteta, osim u slučaju iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.

(6) Za priznanje, odnosno za pristanak na priznanje očinstva koje je dalo dijete u odnosu na očinstvo vlastitoga djeteta potrebna je pisana suglasnost oba roditelja koja imaju pravo zajednički zastupati dijete.

 

Prema iskustvima iz četveromjesečne primjene prednika ovog Zakona (OBZ 2014).,  koliko je zakon primjenjivan do odluke Ustavnog suda u siječnju 2015.g. , put do promjene prebivališta ili boravišta djeteta, ako nema suglasnosti oca djeteta, u svim slučajevima bio je dulji od tri mjeseca, a niti u jednom slučaju sud nije donio sudsku odluku.

U slučajevima kada  žene kao žrtve nasilja bježe u sklonište sa djecom, zakon od njih traži da za promjenu boravišta ili prebivališta djeteta imaju suglasnost Centra za socijalnu skrb, a notorno je da životne situacije mogu biti takve da žrtva nasilja ne može pribavljati suglasnosti prije smještaja na sigurnu adresu. I tada je često potrebno da ta adresa radi sigurnosti ostane tajna, pa je razumno radi sigurnosti ne prijavljivati odmah novo prebivalište ili boravište, osim kada se žrtve nalaze u skloništima na tajnim adresama gdje se dostava vrši putem poštanskih pretinaca a ne na adresu.

 

Prema predloženoj zakonskoj odredbi, dijete koje je žrtva nasilja, moralo bi ostati kod počinitelja nasilja (čak i ako drugi roditelj pobjegne od nasilja), sve dok nenasilni roditelj ne pribavi suglasnost Centra za socijalnu skrb, a ako Centar za socijalnu skrb ne izda tu suglasnost, tada bi nenasilni roditelj dijete trebao ostaviti sve dok sud ne donese odgovarajuću odluku koja bi se predvidivo trebala čekati oko šest mjeseci. Radi se o ugrožavanju života i zdravlja žrtava nečovječnim postupanjem, dakle o povredi prava zajamčenog čl. 3 Europske konvencije. Uz navedeno, radi se i o povredi prava na pošteno suđenje zajamčenog čl. 6. Konvencije, prava na poštovanje privatnog obiteljskog života zajamčenog čl. 8. Konvencije, te o posrednoj diskriminaciji jer  naizgled neutralna odredba stavlja žene u nejednak položaj, pa stoga i o povredi iz čl. 14. Konvencije u vezi s čl. 8 Konvencije, te neugrađivanju minimalnih standarada koje u članku 31. Postavlja Konvencija Vijeća Europe.

 

Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom

Članak 124.

(1) Sud može u odluci iz članka 413. stavka 1. ovoga Zakona ili u izvanparničnom postupku pokrenutom na prijedlog djeteta, roditelja, ili centra za socijalnu skrb odrediti da se osobni odnosi djeteta s roditeljem ostvaruju pod nadzorom stručne osobe koju imenuje centar za socijalnu skrb.

(2) U odluci kojom određuje mjeru iz stavka 1. ovoga članka sud određuje vrijeme te mjesto ostvarivanja osobnih odnosa djeteta s roditeljem koje mora biti prikladno za dijete, a može se odrediti i nazočnost drugog roditelja ili djetetu bliske osobe.

(3) Mjera iz stavka 1. ovoga članka može se odrediti samo privremeno, u trajanju do šest mjeseci računajući od dana kada centar za socijalnu skrb imenuje osobu koja će obavljati nadzor nad ostvarivanjem osobnih odnosa.

(4) U iznimno opravdanim okolnostima mjera nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta s roditeljem iz stavka 3. ovoga članka može se produžiti za idućih šest mjeseci.

(5) Na temelju pravomoćne odluke suda o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta pod nadzorom centar za socijalnu skrb rješenjem će imenovati stručnu osobu (voditelja nadzora) pod čijim će se nadzorom ostvarivati osobni odnosi djeteta s roditeljem.

(6) Centar za socijalnu skrb će rješenjem razriješiti voditelja nadzora ako neuredno ispunjava svoje obveze te imenovati novog voditelja nadzora.

(7) Protiv rješenja iz stavaka 5. i 6. ovoga članka može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

(8) Stručna osoba koja obavlja nadzor iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na naknadu za obavljanje nadzora kao i na naknadu opravdanih troškova prijevoza koji nastanu u provođenju nadzora.

 

Osobni susreti pod nadzorom česta su potreba u slučajevima partnerskog i drugog obiteljskog nasilja. Unatoč primjerima loše prakse koji su pokazali da prilikom susreta djece sa nasilnim roditeljem pod nadzorom, često zna dolaziti do neprimjerenog kontakta počinitelja nasilja prema žrtvi, zakon je ipak bez iznimke propisao da se susretima može odrediti prisutnost nenasilnog roditelja. Time nije implementirana Konvencija Vijeća Europe jer takva prisutnost  može biti određena samo uz suglasnost žrtve nasilja. Kako bi se žrtvi dalo vrijeme potrebno za oporavak, bitno je omogućiti joj da se izjasni o tome predstavlja li joj obveza odvođenja djeteta na susret i boravak u prostoriji za vrijeme susreta, neprimjeren emotivni teret koji je moguće izbjeći uvođenjem djetetu bliske osobe kojeg će odrediti roditelj izložen nasilju.

Nadalje, Zakonom nisu propisane sigurnosne mjere za susrete pod nadzorom  u slučajevima kada je bilo partnerskog nasilja ili nasilja u odnosu na dijete, a stranke se nalaze u skloništu, premda je praksa i standard udruge koja se bave zaštitom žena žrtava nasilja pokazala da na mjesto susreta petnaest minuta ranije treba pozvati počinitelja nasilja, te ga zadržati petnaest minuta nakon završenog susreta kako počinitelj ne bi pratio žrtvu nasilja na putu do zaštićenog skloništa i/ili ju napao na ulici kada nadzor više nije prisutan. 

 

Članak 171.

Osim u slučaju iz članka 170. ovoga Zakona, sud u izvanparničnom postupku roditelja može lišiti prava na roditeljsku skrb:

2. ako je dijete izloženo nasilju među odraslim članovima obitelji

3. ako na temelju izvješća centra za socijalnu skrb proizlazi da roditelj ne poštuje mjere, odluke i upute koje je radi zaštite prava i dobrobiti djeteta prethodno donio centar za socijalnu skrb ili sud;

Sukladno doslovnom tumačenju odredbe, roditelj koji je žrtva nasilja mogao biti lišen prava na roditeljsku skrb ako je dijete bilo izloženo nasilju između odraslih članova obitelji.  Odredba je rezultat je pogrešnog početnog pristupa Zakonu vezano uz problematiku nasilja u obitelji, a osobito vezano uz problematiku partnerskog nasilja. U izradi zakona nije korištena adekvatna stručna literatura, što je dovelo do ovog i drugih ozbiljnih propusta u zakonskim rješenjima. Premda je načelno točna teza da postoji dužnost roditelja da zaštite dijete od nasilja, članak je pogrešno strukturiran jer je pojam „izloženost nasilju“ nedovoljno jasan. 

Žrtve partnerskog nasilja vrlo često imaju uništen integritet, te vrlo nisko samopoštovanje zbog dugotrajnijeg trpljenja nasilja. Žrtve nasilja često ne napuštaju nasilnu zajednicu na vrijeme zbog odgoja, vjere, srama, straha…. Nasilje je najčešće višestruko: psihološko, fizičko, ekonomsko, nerijetko i seksualno. U pravnom istraživanju koje je izvršeno  u odnosu na kazneno djelo silovanja u braku  uvidom u spise Županijskog suda u Zagrebu  tijekom pet godina, utvrđeno je da su silovane žene tek kasnije postale svjesne protupravnosti nasilnog čina koji je nad njima izvršen, a u tim svim obiteljima su postojala i djeca koja su neizravno svjedočila nasilju. Većina te djece su čula ili vidjela neke oblike nasilja, a sva djeca su ga osjetila kroz nefunkcionalnost obitelji u kojoj žive.

Žrtva nasilja ne može biti odgovorna za nasilje koje je preživjela, kojem je bila izložena, a  moguće je da su nasilju bila izložena i djeca. Odgovoran je i treba snositi posljedice isključivo počinitelj nasilja zbog izvršenog nasilja, a tijela državne vlasti su dužna pomoći žrtvi te osigurati da  nasilna situacija prestane kako bi žrtva i njezina djeca bili sigurni.

Pokretanje obveznog savjetovanja

Članak 323.

(1) Obvezno savjetovanje pokreće se na zahtjev stranke koji se podnosi centru za socijalnu skrb u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik.

(2) Centar za socijalnu skrb je dužan nakon primitka zahtjeva za provođenje obveznog savjetovanja zakazati sastanak i pozvati stranke.

(3) Iznimno, ako centar za socijalnu skrb procijeni da u okolnostima konkretnoga slučaja zajednički sastanak ne bi bio svrhovit ili ako to jedna ili obje stranke iz opravdanih razloga zahtijevaju, zakazat će se i provesti odvojeni razgovori sa strankama.

 

Zajednički sastanci nisu svrsishodni u slučajevima partnerskog nasilja, stoga bi pravilo u slučajevima partnerskog nasilja moralo biti da se razgovori provode odvojeno ako to zahtijeva strana koja je pretrpjela nasilje. Odredbom se međutim procjeni Centra prepušta da li će se ili neće provoditi odvojeni razgovori. Time se vrijeđa pravo na pošteno suđenje u smislu zabrane arbitrarnosti jer ne postoje pravni mehanizmi kojima bi se stranka usprotivila „procjeni“,  a da to ne bude protumačeno nesuradnjom koja za sobom vuče vrlo ozbiljne posljedice propisane Obiteljskim zakonom. Naizgled neutralna odredba je diskriminatorna jer žene žrtve nasilja smatra u neravnopravan položaj koji ovisi isključivo od nečije subjektivne procjene koji ne mora biti istovjetan osjećaju žrtve.

Neprovođenje obiteljske medijacije

Članak 332.

(1) Obiteljska medijacija se ne provodi:

1. u slučajevima kada prema procjeni stručnog tima centra za socijalnu skrb ili obiteljskog medijatora zbog obiteljskog nasilja nije moguće ravnopravno sudjelovanje bračnih drugova u postupku medijacije

2. ako su jedan ili oba bračna druga lišeni poslovne sposobnosti, a nisu u stanju shvatiti značenje i pravne posljedice postupka ni uz stručnu pomoć

3. ako su jedan ili oba bračna druga nesposobni za rasuđivanje i

4. ako bračni drug ima nepoznato prebivalište i boravište.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se i na ostale članove obitelji koji sudjeluju u postupku medijacije.

 

Obiteljski zakon ovom odredbom žrtvu nasilja može uputiti u medijaciju sa počiniteljem nasilja ovisno o procjeni stručnog tima. Time žrtva nasilja ovisi o nečijoj subjektivnoj procjeni koja može biti pogrešna i koja može žrtvu dovesti u stanje ugroženosti i nepotrebno odužiti postupak donošenja nužnih sudskih odluka, a da protiv takvog postupanja stručnog tima ili obiteljskog medijatora, nema mehanizma zaštite. Svako protivljenje pogrešnoj  procjeni centra protumačit će se kao nesuradnja, a nesuradnja za sobom vuče ozbiljne posljedice.

Obiteljski zakon 74/14 gotovo istovjetnog teksta, imao je ispravniju odredbu prema kojoj se medijacija ne provodi „u slučajevima tvrdnje o postojanju obiteljskog nasilja“, da bi u spornoj verziji zakona iz 2015.g. žrtvi nasilja bila oduzeta autonomija odlučivanja o medijaciji. Oduzimanje prava žrtvi nasilja da ne sudjeluje u postupku mirenja i njezino tjeranje u medijaciju u potpunom je neskladu sa svrhom medijacije kao i sa konvencijskim pravom koje obvezuje RH. 

 

Preporuka: potrebno je staviti izvan snage odredbe Obiteljskog zakona NN 74/14 koji pitanja iz Konvencije reguliraju ispod konvencijskog standarda i koji time ugrožavaju prava i sigurnost žrtve ili djece.

Preporuka: potrebno je spriječiti diskriminaciju  u odnosu na djecu koja nemaju prijavljeno prebivalište u Zagrebu a smještena su u skloništa s majkama žrtvama nasilja, kojoj se ne omogućuje adekvatan prostorni kapacitet, sigurnost i  stručno osoblje za susrete i druženje s roditeljem pod nadzorom. 

 

MINUS
d. Uz slučajeve nasilja u obitelji, jesu li ove posebne mjere bile primjenjene i na druge oblike nasilja (seksualno nasilje, fizičko nasilje, prisilni brakovi itd.)? Ako je odgovor potvrdan, navedite te slučajeve.
Odgovor: Obiteljski zakon Članak 114.
(1) Sud će u izvanparničnom postupku roditelja koji zlorabi ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnosti i prava lišiti prava na roditeljsku skrb.
(2) Roditelj zlorabi ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnosti i prava ako:
1. provodi tjelesno ili duševno nasilje nad djetetom, uključujući izloženost nasilju među odraslim članovima obitelji.

Jedna od pravnih posljedica lišenja roditeljske skrbi gubitak je prava iz roditeljske skrbi, uključujući i pravo na susrete i druženja. U najtežim slučajevima to je primjerena sankcija, kad sud procijeni da je protivno interesima djeteta održavati susrete i druženja s takvim roditeljem.
d. Uz slučajeve nasilja u obitelji, jesu li ove posebne mjere bile primjenjene i na druge oblike nasilja (seksualno nasilje, fizičko nasilje, prisilni brakovi itd.)? Ako je odgovor potvrdan, navedite te slučajeve.
Odgovor: Obiteljski zakon Članak 114.
(1) Sud će u izvanparničnom postupku roditelja koji zlorabi ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnosti i prava lišiti prava na roditeljsku skrb.
(2) Roditelj zlorabi ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnosti i prava ako:
1. provodi tjelesno ili duševno nasilje nad djetetom, uključujući izloženost nasilju među odraslim članovima obitelji.

Jedna od pravnih posljedica lišenja roditeljske skrbi gubitak je prava iz roditeljske skrbi, uključujući i pravo na susrete i druženja. U najtežim slučajevima to je primjerena sankcija, kad sud procijeni da je protivno interesima djeteta održavati susrete i druženja s takvim roditeljem.
MINUS
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.