Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
1. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi osigurale da se, pri određivanju skrbi o djeci i prava na viđanje djece, uzmu u obzir pojave nasilja obuhvaćene područjem primjene ove Konvencije.

2. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi osigurale da ostvarivanje bilo kojeg prava na viđanje djece ili skrbi o djeci ne ugrožava prava i sigurnost žrtve ili djece.
 
0 - pitanje nije regulirano zakonom / politikom ili je postojeća regulativa vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija ali nije postignut standard Konvencije (u rješenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili je rješenje sasvim blizu standardu
3 - postignut standard Konvencije ili su rješenje i primjena sasvim blizu standardu
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije VE
Opća procjena čl. 31 Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Usporedba između država čl. 31 Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
PITANJA
 
a. Prilikom odlučivanja o privremenom i stalnom skrbništvu i pravu na posjete, uzimaju li sudovi u obzir slučajeve nasilja koje su djeca mogla videjeti ili doživjeti? Ako je odgovor potvrdan, je li ovo pitanje prava (poseban uvjet u procesu procjene propisan zakonom ili drugim pravnim aktom) ili je to stvar diskrecijske sudske odluke/mišljenja višeg suda? Navedite razloge. Ako je regulirano pravnim ili drugim aktom, navedite izvor.
Odgovor: Ova materija je ponajprije regulirana Obiteljskim zakonom, koji ovisno o pojavnim oblicima nasilja, predviđa različite mjere.
PLUS
a. Prilikom odlučivanja o privremenom i stalnom skrbništvu i pravu na posjete, uzimaju li sudovi u obzir slučajeve nasilja koje su djeca mogla videjeti ili doživjeti? Ako je odgovor potvrdan, je li ovo pitanje prava (poseban uvjet u procesu procjene propisan zakonom ili drugim pravnim aktom) ili je to stvar diskrecijske sudske odluke/mišljenja višeg suda? Navedite razloge. Ako je regulirano pravnim ili drugim aktom, navedite izvor.
Odgovor: Ova materija je ponajprije regulirana Obiteljskim zakonom, koji ovisno o pojavnim oblicima nasilja, predviđa različite mjere.

Obiteljski zakon

Članak 100.
(1) Ako roditelji ne žive u obiteljskoj zajednici, sud će odlučiti s kojim će roditeljem dijete živjeti te odrediti način i vrijeme susreta i druženja djeteta s drugim roditeljem.
(2) Radi zaštite dobrobiti djeteta susreti i druženje djeteta s roditeljem koji ne živi s djetetom mogu se ograničiti ili zabraniti, a prema okolnostima slučaja sud može odrediti osobu u čijoj će se nazočnosti održavati susreti i druženje.
(3) Na zahtjev suda centar za socijalnu skrb predložit će osobu iz stavka 2. ovoga članka, na koju se na odgovarajući način primjenjuju odredbe iz članka 110. stavka 5. do 7. ovoga Zakona.

Ova norma namijenjena je situacijama kad je roditelj nasilan (ili je zbog drugih razloga ugrožena dobrobit djeteta), no nadležno tijelo procijeni da se susreti i druženja (“pravo na viđanje“) mogu odvijati uz nadzor treće osobe.

U praksi se pojavio problem jer je Ministarstvo socijalne politike i mladih u listopadu/studenom 2013. naknadu za nadzor smanjilo pet puta,21 što je utjecalo na primjenu norme. Od 1. siječnja 2014. godine naknade su vraćene na stari iznos te su izvršena neka ograničenja u vezi s mjestom vršenja nadzora kao i u odnosu na provoditelje nadzora: primjerice, jedna osoba ne može vršiti više od tri nadzora istodobno.

Veliki je problem u ovome trenutku i pitanje odgovarajućega prostora jer država nije osigurala prikladan prostor za susrete i druženje u slučajevima nadzora, a određivanje susreta i druženja u stanu roditelja/nasilnika nije sigurno, stoga se nadzor najčešće obavlja po parkovima, knjižnicama, ugostiteljskim objektima i sl. Obiteljski centri priključeni su centrima za socijalnu skrb koji nemaju adekvatan prostor za boravak djece tijekom susreta i druženja s roditeljem.

Potrebno je osigurati adekvatne prostorne kapacitete i stručno osoblje za susrete i druženje roditelja i djece u slučajevima nadzora.


MINUS
b. Je li ovo pitanje obuhvaćeno standardom „najboljeg interesa djeteta“? Navedite pravno obavezujuće dokumente i dajte objašnjenja o institucijama koje su uključene, uključujući i njihove dužnosti u vezi s incidentima nasilja. Postoje li podaci/istraživanja koja pokazuju kako se tumači standard „najboljeg interesa djeteta“ u kontekstu nasilja prema ženama? Navedite tko je radio istraživanje i ključne nalaze.
Odgovor: Obiteljski zakon Članak 114.
(1) Sud će u izvanparničnom postupku roditelja koji zlorabi ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnosti i prava lišiti prava na roditeljsku skrb. (2) Roditelj zlorabi ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnosti i prava ako:
1. provodi tjelesno ili duševno nasilje nad djetetom, uključujući izloženost nasilju među odraslim članovima obitelji.
Jedna od pravnih posljedica lišenja roditeljske skrbi gubitak je prava iz roditeljske skrbi, uključujući i pravo na susrete i druženja. U najtežim slučajevima to je primjerena sankcija, kad sud procijeni da je protivno interesima djeteta održavati susrete i druženja s takvim roditeljem.
b. Je li ovo pitanje obuhvaćeno standardom „najboljeg interesa djeteta“? Navedite pravno obavezujuće dokumente i dajte objašnjenja o institucijama koje su uključene, uključujući i njihove dužnosti u vezi s incidentima nasilja. Postoje li podaci/istraživanja koja pokazuju kako se tumači standard „najboljeg interesa djeteta“ u kontekstu nasilja prema ženama? Navedite tko je radio istraživanje i ključne nalaze.
Odgovor: Obiteljski zakon Članak 114.
(1) Sud će u izvanparničnom postupku roditelja koji zlorabi ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnosti i prava lišiti prava na roditeljsku skrb. (2) Roditelj zlorabi ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnosti i prava ako:
1. provodi tjelesno ili duševno nasilje nad djetetom, uključujući izloženost nasilju među odraslim članovima obitelji.
Jedna od pravnih posljedica lišenja roditeljske skrbi gubitak je prava iz roditeljske skrbi, uključujući i pravo na susrete i druženja. U najtežim slučajevima to je primjerena sankcija, kad sud procijeni da je protivno interesima djeteta održavati susrete i druženja s takvim roditeljem.
MINUS
c. Postoje li posebne mjere koje se uzimaju u obzir i, ako je neophodno, primjenjuju kako bi se osiguralo da prava na posjete i skrbništvo ne ugrožavaju prava i sigurnost žrtve, kao i prava i sigurnost djeteta? Navedite uvjete. Tko je odgovoran za primjenu ovih mjera (policija, centri za socijalnu skrb itd.)? Postoje li dostupni statistički podaci o broju ovih mjera odobrenih u odnosu na broj obitelj s donjetim odlukama o pravu na posjetu/starateljstvu?
Odgovor: Novi Obiteljski zakon (NN 75/14, 83/14), koji je stupio na snagu 1. rujna, u čl. 170. i 171. također donosi odredbe o oduzimanju prava na roditeljsku skrb (v. tekst uz čl. 45. Konvencije). Zakon u čl. 175. propisuje mogućnost da sud u iznimnim okolnostima dopusti ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom roditelju koji je lišen prava na roditeljsku skrb, no bez podrobnijih pravila o načinu osiguravanja sigurnosti djece. Obiteljski zakon Pravni učinci izricanja mjere Članak 175. (1) Roditelj koji je lišen prava na roditeljsku skrb gubi sva prava iz roditeljske skrbi. Sud može u iznimnim okolnostima dopustiti ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom roditelju koji je lišen prava na roditeljsku skrb.
(2) Roditelj koji je lišen prava na roditeljsku skrb ima dužnost plaćati uzdržavanje za dijete, prema odluci suda.
(3) Pravo na ostvarivanje osobnih odnosa iz stavka 1. ovoga članka i dužnost uzdržavanja iz stavka 2. ovoga članka prestaje posvojenjem.
Obiteljski zakon Članak 116.
(1) Sud može u izvanparničnom postupku zabraniti roditelju, baki ili djedu, sestri ili bratu, odnosno polusestri ili polubratu koji ne živi s djetetom da se neovlašteno približava djetetu na određenim mjestima ili na određenu udaljenost te da ga uznemirava.
(2) Postupak iz stavka 1. ovoga članka može pokrenuti centar za socijalnu skrb, roditelj ili dijete.
(3) Sud će o pokretanju postupka iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti centar za socijalnu skrb i dostaviti mu odluku o zabrani približavanja i uznemiravanja djeteta.
(4) Sud je dužan donijeti odluku u postupku iz stavka 1. ovoga članka bez odgode a najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja prijedloga.
Ovo je dodatna mjera koja štiti dijete da mu se nasilnik ne približava. Postoji i mogućnost prekršajne zaštite (Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji).
c. Postoje li posebne mjere koje se uzimaju u obzir i, ako je neophodno, primjenjuju kako bi se osiguralo da prava na posjete i skrbništvo ne ugrožavaju prava i sigurnost žrtve, kao i prava i sigurnost djeteta? Navedite uvjete. Tko je odgovoran za primjenu ovih mjera (policija, centri za socijalnu skrb itd.)? Postoje li dostupni statistički podaci o broju ovih mjera odobrenih u odnosu na broj obitelj s donjetim odlukama o pravu na posjetu/starateljstvu?
Odgovor: Novi Obiteljski zakon (NN 75/14, 83/14), koji je stupio na snagu 1. rujna, u čl. 170. i 171. također donosi odredbe o oduzimanju prava na roditeljsku skrb (v. tekst uz čl. 45. Konvencije). Zakon u čl. 175. propisuje mogućnost da sud u iznimnim okolnostima dopusti ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom roditelju koji je lišen prava na roditeljsku skrb, no bez podrobnijih pravila o načinu osiguravanja sigurnosti djece. Obiteljski zakon Pravni učinci izricanja mjere Članak 175. (1) Roditelj koji je lišen prava na roditeljsku skrb gubi sva prava iz roditeljske skrbi. Sud može u iznimnim okolnostima dopustiti ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom roditelju koji je lišen prava na roditeljsku skrb.
(2) Roditelj koji je lišen prava na roditeljsku skrb ima dužnost plaćati uzdržavanje za dijete, prema odluci suda.
(3) Pravo na ostvarivanje osobnih odnosa iz stavka 1. ovoga članka i dužnost uzdržavanja iz stavka 2. ovoga članka prestaje posvojenjem.
Obiteljski zakon Članak 116.
(1) Sud može u izvanparničnom postupku zabraniti roditelju, baki ili djedu, sestri ili bratu, odnosno polusestri ili polubratu koji ne živi s djetetom da se neovlašteno približava djetetu na određenim mjestima ili na određenu udaljenost te da ga uznemirava.
(2) Postupak iz stavka 1. ovoga članka može pokrenuti centar za socijalnu skrb, roditelj ili dijete.
(3) Sud će o pokretanju postupka iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti centar za socijalnu skrb i dostaviti mu odluku o zabrani približavanja i uznemiravanja djeteta.
(4) Sud je dužan donijeti odluku u postupku iz stavka 1. ovoga članka bez odgode a najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja prijedloga.
Ovo je dodatna mjera koja štiti dijete da mu se nasilnik ne približava. Postoji i mogućnost prekršajne zaštite (Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji).
MINUS
d. Uz slučajeve nasilja u obitelji, jesu li ove posebne mjere bile primjenjene i na druge oblike nasilja (seksualno nasilje, fizičko nasilje, prisilni brakovi itd.)? Ako je odgovor potvrdan, navedite te slučajeve.
Odgovor: Obiteljski zakon Članak 114.
(1) Sud će u izvanparničnom postupku roditelja koji zlorabi ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnosti i prava lišiti prava na roditeljsku skrb.
(2) Roditelj zlorabi ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnosti i prava ako:
1. provodi tjelesno ili duševno nasilje nad djetetom, uključujući izloženost nasilju među odraslim članovima obitelji.

Jedna od pravnih posljedica lišenja roditeljske skrbi gubitak je prava iz roditeljske skrbi, uključujući i pravo na susrete i druženja. U najtežim slučajevima to je primjerena sankcija, kad sud procijeni da je protivno interesima djeteta održavati susrete i druženja s takvim roditeljem.
d. Uz slučajeve nasilja u obitelji, jesu li ove posebne mjere bile primjenjene i na druge oblike nasilja (seksualno nasilje, fizičko nasilje, prisilni brakovi itd.)? Ako je odgovor potvrdan, navedite te slučajeve.
Odgovor: Obiteljski zakon Članak 114.
(1) Sud će u izvanparničnom postupku roditelja koji zlorabi ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnosti i prava lišiti prava na roditeljsku skrb.
(2) Roditelj zlorabi ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnosti i prava ako:
1. provodi tjelesno ili duševno nasilje nad djetetom, uključujući izloženost nasilju među odraslim članovima obitelji.

Jedna od pravnih posljedica lišenja roditeljske skrbi gubitak je prava iz roditeljske skrbi, uključujući i pravo na susrete i druženja. U najtežim slučajevima to je primjerena sankcija, kad sud procijeni da je protivno interesima djeteta održavati susrete i druženja s takvim roditeljem.
MINUS
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.