Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Stranke će osigurati da žrtve dobiju informacije i pristup primjenjivim regionalnim i međunarodnim mehanizmima pojedinačnih/skupnih pritužbi. Stranke će promicati pružanje osjetljive i stručne pomoći žrtvama u podnošenju takvih pritužbi.
 
0 - pitanje nije regulirano zakonom / politikom ili je postojeća regulativa vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija ali nije postignut standard Konvencije (u rješenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili je rješenje sasvim blizu standardu
3 - postignut standard Konvencije ili su rješenje i primjena sasvim blizu standardu
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije VE
Opća procjena čl. 21 Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Usporedba između država čl. 21 Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
PITANJA
 
a. Je li vaša zemlja potpisala ili ratificirala relevantne među-državne instrumente u pogledu ljudskih prava i prava žena (Konvencija Vijeća Evrope o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, CEDAW, Evropska socijalna povelja, Konvencija o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Evropska konvencija o obeštećenju za žrtve nasilnih zločina)? Navedite status. Jesu li stavljene rezerve na specifične članke? Navedite koje su.
Odgovor:

a. Je li vaša zemlja potpisala ili ratificirala relevantne među-državne instrumente u pogledu ljudskih prava i prava žena (Konvencija Vijeća Evrope o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, CEDAW, Evropska socijalna povelja, Konvencija o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Evropska konvencija o obeštećenju za žrtve nasilnih zločina)? Navedite status. Jesu li stavljene rezerve na specifične članke? Navedite koje su.
Odgovor:

MINUS
b. Je li država dužna pružiti informacije o međudržavnim tijelima kojima se žrtve mogu obratiti nakon što iscrpe sve državne pravne lijekove? Ako postoji, obuhvaća li ova informacija informacije o pravilima prihvatljivosti i proceduralnim zahtjevima u vezi s važećim žalbama? Tko je odgovoran osigurati takvu informaciju po državnom zakonu? Je li to besplatno? Koje tijelo prati njihov rad i tko se brine da žrtve dobiju stručne savjete?
Odgovor:
b. Je li država dužna pružiti informacije o međudržavnim tijelima kojima se žrtve mogu obratiti nakon što iscrpe sve državne pravne lijekove? Ako postoji, obuhvaća li ova informacija informacije o pravilima prihvatljivosti i proceduralnim zahtjevima u vezi s važećim žalbama? Tko je odgovoran osigurati takvu informaciju po državnom zakonu? Je li to besplatno? Koje tijelo prati njihov rad i tko se brine da žrtve dobiju stručne savjete?
Odgovor:
MINUS
c. Da li državna tijela (na primjer, policija, tužiteljstvo itd.), odvjetničke komore, općinske kancelarije za pružanje pravne pomoći, NVO, ili drugi akteri pružaju pomoć i/ili daju pravne savjete o žalbenim mehanizmima? Navedite. Je li to besplatno? Tko prati njihov rad i tko se brine da žrtve dobiju stručne savjete?
Odgovor: U Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. izričito se navodi da je većina žena zlostavljanih u obitelji, vrlo lošeg ekonomskog statusa i nije u mogućnosti potrošiti novčana sredstva i vrijeme na odvjetnika i sudski postupak. Stoga se predviđa mjera osiguranja financijske potpore radu ne samo skloništa već i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji koje vode organizacije civilnog društva na području cijele Republike Hrvatske.
 
U Republici Hrvatskoj je krajem 2013. donesen novi Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći1 koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. a koji izričito u članku 15. predviđa pružanje pravne pomoći žrtvama kaznenih djela nasilja, o čemu v. infra uz čl. 57. Konvencije.
c. Da li državna tijela (na primjer, policija, tužiteljstvo itd.), odvjetničke komore, općinske kancelarije za pružanje pravne pomoći, NVO, ili drugi akteri pružaju pomoć i/ili daju pravne savjete o žalbenim mehanizmima? Navedite. Je li to besplatno? Tko prati njihov rad i tko se brine da žrtve dobiju stručne savjete?
Odgovor: U Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. izričito se navodi da je većina žena zlostavljanih u obitelji, vrlo lošeg ekonomskog statusa i nije u mogućnosti potrošiti novčana sredstva i vrijeme na odvjetnika i sudski postupak. Stoga se predviđa mjera osiguranja financijske potpore radu ne samo skloništa već i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji koje vode organizacije civilnog društva na području cijele Republike Hrvatske.
 
U Republici Hrvatskoj je krajem 2013. donesen novi Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći1 koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. a koji izričito u članku 15. predviđa pružanje pravne pomoći žrtvama kaznenih djela nasilja, o čemu v. infra uz čl. 57. Konvencije.
MINUS
[1] NN 143/13
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.