Član 18 - Opće obveze
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 18 - Opće obveze
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 18 - Opće obveze
1. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere za zaštitu svih žrtava od bilo kojih daljnjih djela nasilja.

2. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere, u skladu s unutarnjim pravom, kako bi osigurale postojanje odgovarajućih mehanizama za učinkovitu suradnju svih nadležnih državnih tijela, uključujući sudstvo, državne odvjetnike/odvjetnice, tijela nadležna za provedbu zakona, lokalna i regionalna tijela, kao i nevladine organizacije i druge nadležne organizacije i subjekte, u zaštiti i pružanju potpore žrtvama i svjedocima/svjedokinjama svih oblika nasilja obuhvaćenih područjem primjene ove Konvencije, uključujući i upućivanje na opće i specijalizirane službe za pružanje potpore kao što je navedeno u člancima 20. i 22. ove Konvencije.

3. Stranke će osigurati da mjere poduzete u skladu s ovim poglavljem:
− budu utemeljene na razumijevanju rodno utemeljenog nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i da su usredotočene na ljudska prava i sigurnost žrtve
− budu utemeljene na sveobuhvatnom pristupu koji uzima u obzir odnose između žrtava, počinitelja/počiniteljica, djece i njihova šireg društvenog okruženja
− budu usmjerene na izbjegavanje sekundarne viktimizacije
− budu usmjerene na osnaživanje i ekonomsku neovisnost žena žrtava nasilja
− omogućuju smještanje, kad je to primjereno, većeg broja službi za zaštitu i pružanje potpore u istim prostorima
− rješavaju specifične potrebe ranjivih osoba, uključujući i djecu žrtve, i da im budu dostupne.

4. Pružanje usluga ne smije ovisiti o spremnosti žrtve da podigne tužbu ili svjedoči protiv bilo kojeg počinitelja/počiniteljice.

5. Stranke će poduzeti odgovarajuće mjere za pružanje konzularne i druge zaštite i potpore svojim državljanima/državljankama i drugim žrtvama koje imaju pravo na takvu zaštitu u skladu sa svojim obvezama prema međunarodnom pravu.
 
0 - pitanje nije regulirano zakonom / politikom ili je postojeća regulativa vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija ali nije postignut standard Konvencije (u rješenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili je rješenje sasvim blizu standardu
3 - postignut standard Konvencije ili su rješenje i primjena sasvim blizu standardu
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije VE
Opća procjena čl. 18 Opće obveze
Usporedba između država čl. 18 Opće obveze
PITANJA
 
a. Kakve su procedure i usluge dostupne žrtvama nasilja prema ženama i nasilja u obitelji u vašoj zemlji kako bi se zaštitile od daljeg nasilja na svom teritoriju? Navedite vrstu procedura i vrste predmeta.
Odgovor: Republika Hrvatska je već poduzela brojne zakonodavne i druge mjere za zaštitu svih žrtava od bilo kojeg oblika nasilja, koje će detaljno biti analizirane infra, uz odgovarajuće članke Konvencije. Iako će biti potrebno izvršiti određene zakonodavne zahvate u cilju implementacije Konvencije, ipak naglasak treba staviti na osiguranje funkcioniranja postojećih mehanizama za zaštitu i pomoć ženama žrtvama nasilja.
PLUS
a. Kakve su procedure i usluge dostupne žrtvama nasilja prema ženama i nasilja u obitelji u vašoj zemlji kako bi se zaštitile od daljeg nasilja na svom teritoriju? Navedite vrstu procedura i vrste predmeta.
Odgovor: Republika Hrvatska je već poduzela brojne zakonodavne i druge mjere za zaštitu svih žrtava od bilo kojeg oblika nasilja, koje će detaljno biti analizirane infra, uz odgovarajuće članke Konvencije. Iako će biti potrebno izvršiti određene zakonodavne zahvate u cilju implementacije Konvencije, ipak naglasak treba staviti na osiguranje funkcioniranja postojećih mehanizama za zaštitu i pomoć ženama žrtvama nasilja.

Temeljni problem hrvatskog zakonodavstva i prakse u odnosu na nasilje nad ženama, jest što nema razumijevanja da je riječ o rodno utemeljenom nasilju, već se sve promatra kroz obiteljsko nasilje. 
MINUS
b. Jesu li usvojene zakonodavne ili druge mjere za osiguravanje odgovarajuće i učinkovite suradnje između pravosuđa, javnih tužitelja, institucija za provođenje zakona, regionalnih i lokalnih vlasti, i/ili nevladinih organizacija, ili drugih relevantnih aktera u cilju zaštite i podrške žrtvama? Jesu li ovi mehanizmi institucionalizirani (u službenim protokolima ili drugim dokumentima) ili su rezultat neformalnih dogovora (na sastancima, okruglim stolovima i u sličnim prilikama)? Molimo navedite informacije o nivou suradnje (državne, regionalne, lokalne itd.) i prirodi suradnje (vrsta slučaja, politike itd.).
Odgovor: Nema sveobuhvatnog pristupa pojedinoj situaciji već dolazi do sjeckanja odnosa na pojedine radnje koje rezultiraju s više paralelnih postupaka kao što je zorno pokazala presuda A. protiv Hrvatske Europskog suda za ljudska prava.
b. Jesu li usvojene zakonodavne ili druge mjere za osiguravanje odgovarajuće i učinkovite suradnje između pravosuđa, javnih tužitelja, institucija za provođenje zakona, regionalnih i lokalnih vlasti, i/ili nevladinih organizacija, ili drugih relevantnih aktera u cilju zaštite i podrške žrtvama? Jesu li ovi mehanizmi institucionalizirani (u službenim protokolima ili drugim dokumentima) ili su rezultat neformalnih dogovora (na sastancima, okruglim stolovima i u sličnim prilikama)? Molimo navedite informacije o nivou suradnje (državne, regionalne, lokalne itd.) i prirodi suradnje (vrsta slučaja, politike itd.).
Odgovor: Nema sveobuhvatnog pristupa pojedinoj situaciji već dolazi do sjeckanja odnosa na pojedine radnje koje rezultiraju s više paralelnih postupaka kao što je zorno pokazala presuda A. protiv Hrvatske Europskog suda za ljudska prava.
MINUS
c. Jesu li ove mjere u skladu sa standardima utvrđenim Konvencijom, članak 18, stavak 3. Jesu li ove mjere (procedure i usluge) besplatne? Navedite vrstu troškova, ako postoje. Tko financira ove mjere (državni proračun, međudržavna zajednica i/ili neko drugi)?
Odgovor: U cilju implementacije Konvencije potrebno je izvršiti određene zakonodavne zahvate, a naglasak treba staviti na osiguranje funkcioniranja postojećih mehanizama za zaštitu i pomoć ženama žrtvama nasilja. Potrebno je uspostaviti sveobuhvatni pristup, jaču koordinaciju i objedinjavanje svih postupaka kada je riječ o nasilju prema ženama i nasilju u obitelji.
c. Jesu li ove mjere u skladu sa standardima utvrđenim Konvencijom, članak 18, stavak 3. Jesu li ove mjere (procedure i usluge) besplatne? Navedite vrstu troškova, ako postoje. Tko financira ove mjere (državni proračun, međudržavna zajednica i/ili neko drugi)?
Odgovor: U cilju implementacije Konvencije potrebno je izvršiti određene zakonodavne zahvate, a naglasak treba staviti na osiguranje funkcioniranja postojećih mehanizama za zaštitu i pomoć ženama žrtvama nasilja. Potrebno je uspostaviti sveobuhvatni pristup, jaču koordinaciju i objedinjavanje svih postupaka kada je riječ o nasilju prema ženama i nasilju u obitelji.
MINUS
d. Mora li žrtva surađivati s vlastima, odnosno svjedočiti protiv počinitelja ili podnijeti tužbu, kako bi imala na raspolaganju usluge kao što su smještaj, pomoć, ili neophodne informacije? Odobrava li se pravna pomoć u ovisnoti o stupnju suradnje žrtve?
Odgovor:
d. Mora li žrtva surađivati s vlastima, odnosno svjedočiti protiv počinitelja ili podnijeti tužbu, kako bi imala na raspolaganju usluge kao što su smještaj, pomoć, ili neophodne informacije? Odobrava li se pravna pomoć u ovisnoti o stupnju suradnje žrtve?
Odgovor:
MINUS
e. Imaju li žrtve državljani/ke drugih zemalja pravo na ove usluge? Ako je odgovor potvrdan, navedite zemlje koje su obuhvaćene tim posebnim mjerama, ukoliko je moguće. Kakav je status azilanata, osoba bez državljanstva, odnosno zakonskog boravka itd.?
Odgovor:
e. Imaju li žrtve državljani/ke drugih zemalja pravo na ove usluge? Ako je odgovor potvrdan, navedite zemlje koje su obuhvaćene tim posebnim mjerama, ukoliko je moguće. Kakav je status azilanata, osoba bez državljanstva, odnosno zakonskog boravka itd.?
Odgovor:
MINUS
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.