A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
1. Članice će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi obezbijedile da rodno zasnovano nasilje nad ženama bude prepoznato kao oblik proganjanja u okviru značenja člana 1, A (2), Konvencije iz 1951. koja se odnosi na status izbjeglica, i kao vid ozbiljnog ugrožavanja koje zahtijeva komplementarnu/subsidijarnu zaštitu.

2. Članice će obezbijediti rodno osetljivo tumačenje po svakom osnovu Konvencije, a u slučajevima gdje se utvrdi da postoji strah od proganjanja po jednom ili više ovih osnova, podnosiocima zahtjeva biće odobren izbjeglički status u skladu sa primjenjivim nadležnim instrumentima.

3. Članice će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi razvile rodno osjetljive procedure prijema i usluge podrške za azilante, kao i rodno osjetljiva uputstva i procedure za azil, koje obuhvataju utvrđivanje izbjegličkog statusa i zahtijevanje međunarodne zaštite.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom/politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primjeni
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije SE
Opšta procjena čl. 60 Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Poređenje između država čl. 60 Rodno zasnovani zahtjevi za azil
PITANJA
 
a. Da li je vaša zemlja ratifikovala Konvenciju iz 1951. o statusu izbjeglica i Dodatni protokol iz 1967. godine?
Odgovor: Crna Gora je ratifikovala Konvenciju UN iz 1951. o statusu izbjeglica i Dodatni protokol iz 1967. godine.
a. Da li je vaša zemlja ratifikovala Konvenciju iz 1951. o statusu izbjeglica i Dodatni protokol iz 1967. godine?
Odgovor: Crna Gora je ratifikovala Konvenciju UN iz 1951. o statusu izbjeglica i Dodatni protokol iz 1967. godine.
MINUS
b. Da li je bilo koji oblik nasilja prema ženama, kao što je definisano u Konvenciji (o nasilju prema ženama), priznat kao osnov za dobijanje izbjegličkog statusa? Ako jeste, molimo vas, navedite.
Odgovor: Zakon о azilu ne poznaje pol, niti nasilje prema ženama, kao jedan od osnova po kojem se može tražiti izbjeglički status. Međutim, nasilje prema ženama bi se zakonski moglo podvesti pod osnov „pripadnost određenoj društvenoj grupi”. Ipak, mogućnost pripisivanja nasilja nad ženama pripadnosti određenoj društvenoj grupi podliježe tumačenju nadležnih organa zaduženih za vođenje postupka azila. Ukoliko se, pak, nasilje prema ženama ne može tumačiti kao pripadnost određenoj društvenoj grupi, poželjno je razmotriti mogućnost dopune Zakona u ovom smislu.
PLUS
b. Da li je bilo koji oblik nasilja prema ženama, kao što je definisano u Konvenciji (o nasilju prema ženama), priznat kao osnov za dobijanje izbjegličkog statusa? Ako jeste, molimo vas, navedite.
Odgovor: Zakon о azilu ne poznaje pol, niti nasilje prema ženama, kao jedan od osnova po kojem se može tražiti izbjeglički status. Međutim, nasilje prema ženama bi se zakonski moglo podvesti pod osnov „pripadnost određenoj društvenoj grupi”. Ipak, mogućnost pripisivanja nasilja nad ženama pripadnosti određenoj društvenoj grupi podliježe tumačenju nadležnih organa zaduženih za vođenje postupka azila. Ukoliko se, pak, nasilje prema ženama ne može tumačiti kao pripadnost određenoj društvenoj grupi, poželjno je razmotriti mogućnost dopune Zakona u ovom smislu.

Dalje, Zakon o azilu usvaja međunarodno priznati pojam supsidijarne zaštite, koja se može odobriti strancu/kinji koji/a ne ispunjava uslove za priznavanje statusa izbjeglice, a kojem/oj se odobrava boravak i zaštita, jer bi u državi porijekla ili drugoj državi bio/bila podvrgnut/a mučenju ili nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju ili bi njegov/njen život, bezbjednost ili sloboda bili ugroženi nasiljem opštih razmjera, spoljnom agresijom, unutrašnjim sukobima, masovnim kršenjima ljudskih prava ili drugim okolnostima koje ozbiljno ugrožavaju život, bezbjednost ili slobodu. Ovo rješenje je u skladu sa međunarodnim standardima i dobrom praksom u ovoj oblasti.
MINUS
c. Prema internom zakonu, da li kriterijumi „osnovani strah od progona“ ili „nanijeta patnja“ iz Konvencije o izbjeglicama mogu tumačiti/primjeniti na situaciju rodno zasnovanog nasilja? Ako može, molimo vas, objasnite.
Odgovor: Prema Zakonu o azilu i Konvenciji o izbjeglicama, progon mora da bude povezan sa nekim od predviđenih osnova. Ukoliko se rodno zasnovano nasilje u praksi može tumačiti u okviru parametra “pripadnost određenoj društvenoj grupi”, utoliko su navedeni kriterijumi primjenjivi. Zakon o azilu ne pruža definiciju kriterijuma „osnovan strah od progona“ ili „nanijeta patnja“ iz Konvencije o izbeglicama, što znači da ih tumače nadležni organi u kontekstu datih okolnosti.
c. Prema internom zakonu, da li kriterijumi „osnovani strah od progona“ ili „nanijeta patnja“ iz Konvencije o izbjeglicama mogu tumačiti/primjeniti na situaciju rodno zasnovanog nasilja? Ako može, molimo vas, objasnite.
Odgovor: Prema Zakonu o azilu i Konvenciji o izbjeglicama, progon mora da bude povezan sa nekim od predviđenih osnova. Ukoliko se rodno zasnovano nasilje u praksi može tumačiti u okviru parametra “pripadnost određenoj društvenoj grupi”, utoliko su navedeni kriterijumi primjenjivi. Zakon o azilu ne pruža definiciju kriterijuma „osnovan strah od progona“ ili „nanijeta patnja“ iz Konvencije o izbeglicama, što znači da ih tumače nadležni organi u kontekstu datih okolnosti.
MINUS
d. Da li su procedure za prijem azilanata rodno osjetljive? Na primjer, da li postoje usvojeni pokazatelji za identifikovanje slučajeva nasilja prema ženama u ranoj fazi, da li su muškarci i žene odvojeni, ili da li sobe mogu da se zaključavaju itd.? Da li je postupak utvrđivanja azila rodno osjetljiv? Da li postoje usluge podrške, kao što su psiho-socijalni centri ili savjetovališta, medicinska njega itd.? Da li su usvojene neke rodno osjetljive smjernice ili mjere za postupanje sa azilantima?
Odgovor: Prema licu koje traži azil, u svim fazama postupka, postupa se na način koji uvažava njegov pol. Lice koje traži azil ima pravo na komunikaciju sa službenim licem i prevodiocem istog pola. Lice ženskog pola, koje je u pratnji lica muškog pola, obavještava se o pravu na podnošenje ličnog zahtjeva za dobijanje azila. U postupku davanja azila zabranjena je diskriminacija po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, boje, pola, nacionalnosti, društvenog porijekla ili rođenja, vjere, političkih ili drugih mišljenja, države porijekla, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.
PLUS
d. Da li su procedure za prijem azilanata rodno osjetljive? Na primjer, da li postoje usvojeni pokazatelji za identifikovanje slučajeva nasilja prema ženama u ranoj fazi, da li su muškarci i žene odvojeni, ili da li sobe mogu da se zaključavaju itd.? Da li je postupak utvrđivanja azila rodno osjetljiv? Da li postoje usluge podrške, kao što su psiho-socijalni centri ili savjetovališta, medicinska njega itd.? Da li su usvojene neke rodno osjetljive smjernice ili mjere za postupanje sa azilantima?
Odgovor: Prema licu koje traži azil, u svim fazama postupka, postupa se na način koji uvažava njegov pol. Lice koje traži azil ima pravo na komunikaciju sa službenim licem i prevodiocem istog pola. Lice ženskog pola, koje je u pratnji lica muškog pola, obavještava se o pravu na podnošenje ličnog zahtjeva za dobijanje azila. U postupku davanja azila zabranjena je diskriminacija po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, boje, pola, nacionalnosti, društvenog porijekla ili rođenja, vjere, političkih ili drugih mišljenja, države porijekla, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

U postupku davanja azila vodiće se računa o posebnim potrebama lica koja su bila izložena mučenju, silovanju ili drugim teškim oblicima psihičkog, fizičkog ili seksualnog nasilja i drugih ugroženih lica. Licu sa posebnim potrebama obezbjeđuje se poseban smještaj i zbrinjavanje. Visoki komesarijat, Crveni krst Crne Gore i druge organizacije koje se bave zaštitom izbjeglica, mogu u Centru organizovati vaspitne, obrazovne i druge programe i pružati pravnu i drugu pomoć, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa.

Izuzev odredaba propisanih Zakonom o azilu, nisu usvojene rodno osetljive smjernice ili mjere za postupanje sa azilantima.
MINUS
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.