A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Članice će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi obezbijedile da se inkriminišu sljedeće namjerne radnje:
a. abortus žene bez njenog informisanog pristanka;
b. operacija u svrhu odnosno uz ishod onemogućavanja prirodne reprodukcije kod žene bez njenog informisanog pristanka i razumijevanja procedure.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom/politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primjeni
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije SE
Opšta procjena čl. 39 Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Poređenje između država čl. 39 Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
PITANJA
 
a. Da li su prinudni abortus i prinudna sterilizacija kao što je definisano u članu 39 Konvencije priznati kao krivična djela? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne, izvore, i uporédite sa definicijom Konvencije. Molimo da date komentar ako postoje neke razlike.
Odgovor: Djelo prinudnog abortusa inkriminisano je kao krivično djelo nedozvoljen prekid trudnoće1. Radnja izvršenja krivičnog djela se sastoji u vršenju pobačaja bremenitoj ženi sa njenim pristankom, započinjanju sa vršenjem pobačaja ili pomoganju da izvrši pobačaj, protivno propisima o vršenju prekida trudnoće (stav 1). Zaprijećena je kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine. Ko bremenitoj ženi bez njenog pristanka, a ako je mlađa od osamnaest godina bez njenog pristanka i bez pisane saglasnosti njenog roditelja, usvojioca ili staraoca, izvrši ili započne da vrši pobačaj, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina (stav 2).
PLUS
a. Da li su prinudni abortus i prinudna sterilizacija kao što je definisano u članu 39 Konvencije priznati kao krivična djela? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne, izvore, i uporédite sa definicijom Konvencije. Molimo da date komentar ako postoje neke razlike.
Odgovor: Djelo prinudnog abortusa inkriminisano je kao krivično djelo nedozvoljen prekid trudnoće1. Radnja izvršenja krivičnog djela se sastoji u vršenju pobačaja bremenitoj ženi sa njenim pristankom, započinjanju sa vršenjem pobačaja ili pomoganju da izvrši pobačaj, protivno propisima o vršenju prekida trudnoće (stav 1). Zaprijećena je kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine. Ko bremenitoj ženi bez njenog pristanka, a ako je mlađa od osamnaest godina bez njenog pristanka i bez pisane saglasnosti njenog roditelja, usvojioca ili staraoca, izvrši ili započne da vrši pobačaj, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina (stav 2).

Ako je usljed djela nastupila smrt, teško narušavanje zdravlja ili druga teška tjelesna povreda žene nad kojom je vršen prekid trudnoće, učinilac će se kazniti u slučaju stava 1 od šest mjeseci do šest godina, odnosno u slučaju stava 2 zatvorom od dvije do dvanaest godina.

Prisilna sterilizacija, iako nije predviđena kao posebno krivično delo, može se podvesti pod krivično djelo teška tjelesna povreda.
MINUS
b. Ako jeste krivično djelo, koliko je bilo presuda u toku posljednje dvije godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o učiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor: Ne postoje zvanični podaci o broju prinudnih abortusa i broju prinudnih sterilizacija. Smatra se da su države koje imaju odnos više od 108 muških na 100 ženskih novorodjenčadi, one u kojima se široko primjenjuje prenatalni odabir pola i selektivni abortusi. Crna Gora je prema relevantnim istraživanjima među četiri države u svijetu sa najvećim poremećajem u odnosu novorođene muške i ženske djece. Crnoj Gori nedostaje tri hiljade žena u reproduktivnom periodu, a razlog je primjena selektivnog abortusa koji je trend zadnjih 15 godina. 1,4 hiljade abortusa godišnje se izvrši u Crnoj Gori, a taj broj je daleko veći ako se doda broj neregistrovanih prekida trudnoće.2
PLUS
b. Ako jeste krivično djelo, koliko je bilo presuda u toku posljednje dvije godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o učiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor: Ne postoje zvanični podaci o broju prinudnih abortusa i broju prinudnih sterilizacija. Smatra se da su države koje imaju odnos više od 108 muških na 100 ženskih novorodjenčadi, one u kojima se široko primjenjuje prenatalni odabir pola i selektivni abortusi. Crna Gora je prema relevantnim istraživanjima među četiri države u svijetu sa najvećim poremećajem u odnosu novorođene muške i ženske djece. Crnoj Gori nedostaje tri hiljade žena u reproduktivnom periodu, a razlog je primjena selektivnog abortusa koji je trend zadnjih 15 godina. 1,4 hiljade abortusa godišnje se izvrši u Crnoj Gori, a taj broj je daleko veći ako se doda broj neregistrovanih prekida trudnoće.2 Savjet Evrope je tražio informaciju od Crne Gore o prenatalnom odabiru pola jer su istraživanja Populacionog fonda UN (UNFPA: Sex imbalances at Birth), pokazala da se u nekim evropskim zemljama vrši prenatalna selekcija pola fetusa u korist muške populacije. Prema tom istraživanju Crna Gora je uz Albaniju, Azerbejdžan, Jermeniju zemlja sa najvećim disbalansom među djecom muškog i ženskog pola.3 Broj novorođenih dječaka proporcionalno raste, 2003. godine rođeno je 103 dječaka na 100 djevojčica, 2011.godine rođeno je 108 dječaka na 100 djevojčica, a 2013.godine čak 110 dječaka na 100 djevojčica.4
MINUS
c. Ako jeste krivično djelo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)?
Odgovor: Gonjenje se preduzima po službenoj dužnosti.
c. Ako jeste krivično djelo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)?
Odgovor: Gonjenje se preduzima po službenoj dužnosti.
MINUS
[1] Čl. 150 Krivičnog zakonika.
[2] “Miljanović:selektivni abortusi su veliki problem”, Vijesti, 16.9.2014, dostupno na http://www.vijesti.me/vijesti/miljanovic-selektivni-abortusi-su-veliki-problem-796109
[3] “Vlasti potvrdile selektivne abortuse zbog pola djece”, Olivera Nikolić, Radio slobodna Evropa, 13.12.2013, dostupno na http://www. slobodnaevropa.org/content/vlasti-potvrdile-zloupotrebe-u-prenatalnom-odabiru-pola-djece/25199877.html
[4] “Nek je živo, zdravo - i muško”, Katarina Đorđević, Politika Online, 23.1.2014, dostupno na http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Nek-je-zivo-zdravo-i-musko.lt.html
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.