A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Članice će obezbijediti da žrtve imaju informacije i pristup važećim regionalnim i međunarodnim mehanizmima za individualne/ kolektivne žalbe. Članice će promovisati pružanje senzitivne i informisane pomoći žrtvama prilikom ulaganja takvih žalbi.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom/politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primjeni
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije SE
Opšta procjena čl. 21 Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Poređenje između država čl. 21 Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
PITANJA
 
a. Da li je vaša zemlja potpisala ili ratifikovala relevantne međudržavne instrumente u pogledu ljudskih prava i prava žena (Konvencija Savjeta Evrope o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, CEDAW, Evropska socijalna povelja, Konvencija o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Evropska konvencija o obeštećenju za žrtve nasilnih zločina)? Navedite status. Da li su stavljene rezerve na specifične članove? Navedite koje su.
Odgovor: Crna Gora ratifikovala je sve pobrojane međudržavne instrumente. Crna Gora je stavila rezerve samo na nekoliko članova Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i to u pogledu čl. 5, st. 1, t. c i čl. 6. st 1 i 3 i u odnosu na čl. 30, st. 2 Konvencije o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
a. Da li je vaša zemlja potpisala ili ratifikovala relevantne međudržavne instrumente u pogledu ljudskih prava i prava žena (Konvencija Savjeta Evrope o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, CEDAW, Evropska socijalna povelja, Konvencija o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Evropska konvencija o obeštećenju za žrtve nasilnih zločina)? Navedite status. Da li su stavljene rezerve na specifične članove? Navedite koje su.
Odgovor: Crna Gora ratifikovala je sve pobrojane međudržavne instrumente. Crna Gora je stavila rezerve samo na nekoliko članova Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i to u pogledu čl. 5, st. 1, t. c i čl. 6. st 1 i 3 i u odnosu na čl. 30, st. 2 Konvencije o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
MINUS
b. Da li je država dužna da pruži informacije o međudržavnim organima kojima žrtve mogu da se obrate pošto iscrpe sve državne pravne lekove? Ako postoji, da li ova informacija obuhvata informacije o pravilima prihvatljivosti i proceduralnim zahtjevima u vezi sa važećim žalbama? Ko je odgovoran da obezbjedi takvu informaciju po državnom zakonu? Da li je to besplatno? Koji organ prati njihov rad i ko se stara o tome da žrtve dobiju stručne savjete?
Odgovor: Shodno važećem zakonodavstvu, samo jedan zakon propisuje ovu vrstu obaveze, a to je Zakon o zabrani diskriminacije. Prema Zakonu, Zaštitnik/ca za ljudska prava, kao centralna institucija nadležna za zaštitu od diskriminacije, u okviru svoje nadležnosti podnosiocu/teljki pritužbe koji/a smatra da je diskriminisan/a od strane organa, privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika i fizičkog lica daje potrebna obavještenja o njegovim/njenim pravima i obavezama, kao i mogućnostima sudske i druge zaštite.
PLUS
b. Da li je država dužna da pruži informacije o međudržavnim organima kojima žrtve mogu da se obrate pošto iscrpe sve državne pravne lekove? Ako postoji, da li ova informacija obuhvata informacije o pravilima prihvatljivosti i proceduralnim zahtjevima u vezi sa važećim žalbama? Ko je odgovoran da obezbjedi takvu informaciju po državnom zakonu? Da li je to besplatno? Koji organ prati njihov rad i ko se stara o tome da žrtve dobiju stručne savjete?
Odgovor: Shodno važećem zakonodavstvu, samo jedan zakon propisuje ovu vrstu obaveze, a to je Zakon o zabrani diskriminacije. Prema Zakonu, Zaštitnik/ca za ljudska prava, kao centralna institucija nadležna za zaštitu od diskriminacije, u okviru svoje nadležnosti podnosiocu/teljki pritužbe koji/a smatra da je diskriminisan/a od strane organa, privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika i fizičkog lica daje potrebna obavještenja o njegovim/njenim pravima i obavezama, kao i mogućnostima sudske i druge zaštite. S obzirom na to da Zakon o rodnoj ravnopravnosti propisuje da nasilje po osnovu pola može predstavljati oblik diskriminacije žena, Zaštitnik/ca bi bio/bila u obavezi da pruži gore navedenu pomoć i potrebna obavještenja strankama koje se žale na rodno zasnovano nasilje. Zaštitnik/ca pruža obavještenja strankama besplatno.

Iako je Zaštitnik/ca shodno Ustavu nezavisna institucija, nadzor nad njenim radom ostvaruje Skupština putem godišnjih izvještaja, koje Zaštitnik/ca njoj upućuje. Takođe, rad Zaštitnika/ce je nadziran i od strane Odbora za ljudska prava i slobode, na način što Odbor postupa po predstavkama građana, ukoliko podnosilac predstavke nije zadovoljan načinom na koji je postupila institucija Zaštitnika/ce.
MINUS
c. Da li državni organi (na primer, policija, tužilaštvo itd.), advokatske komore, opštinske kancelarije za pružanje pravne pomoći, NVO, ili drugi akteri pružaju pomoć i/ili daju pravne savjete o žalbenim mehanizmima? Navedite. Da li je to besplatno? Ko prati njihov rad i ko se stara o tome da žrtve dobiju stručne savjete?
Odgovor: Pripadnici/ce policije, tužilaštva i suda, centra za socijalni rad nemaju u okviru svojih dužnosti propisanu obavezu da pružaju bilo kakvu pomoć povodom mogućnosti žrtve da podnese žalbu ili drugu predstavku određenoj međunarodnoj instituciji. Poučavanje o pravima se zakonski svodi na mogućnosti i prava žrtve u okviru domaćeg pravnog poretka. U pogledu stručno pravne pomoći, odredbama Ustava zajemčeno je svakome pravo na pravnu pomoć, koju pružaju advokatura i druge službe, u skladu sa zakonom. Zajmečeno je pravo i na besplatnu pravnu pomoć u skladu sa posebnim zakonom.
PLUS
c. Da li državni organi (na primer, policija, tužilaštvo itd.), advokatske komore, opštinske kancelarije za pružanje pravne pomoći, NVO, ili drugi akteri pružaju pomoć i/ili daju pravne savjete o žalbenim mehanizmima? Navedite. Da li je to besplatno? Ko prati njihov rad i ko se stara o tome da žrtve dobiju stručne savjete?
Odgovor: Pripadnici/ce policije, tužilaštva i suda, centra za socijalni rad nemaju u okviru svojih dužnosti propisanu obavezu da pružaju bilo kakvu pomoć povodom mogućnosti žrtve da podnese žalbu ili drugu predstavku određenoj međunarodnoj instituciji. Poučavanje o pravima se zakonski svodi na mogućnosti i prava žrtve u okviru domaćeg pravnog poretka. U pogledu stručno pravne pomoći, odredbama Ustava zajemčeno je svakome pravo na pravnu pomoć, koju pružaju advokatura i druge službe, u skladu sa zakonom. Zajmečeno je pravo i na besplatnu pravnu pomoć u skladu sa posebnim zakonom.

Stoga, u segmentu obezbjeđenja pravne pomoći fizičkim licima o međunarodnim žalbenim mehanizmima svakako najrelevantnija jeste oblast pružanja besplatne pravne pomoći koju pružaju advokati. Iako Zakon о besplatnoj pravnoj pomoći1 ne predviđa eksplicitno savjetovanje u pogledu međunarodnih žalbenih mehanizama, isto nije isključeno i može se podvesti pod oblik besplatne pravne pomoći - pružanje pravnih savjeta i obavještenja - a posebno ako se ima u vidu to da pravna pomoć u sastavljanju pismena podrazumijeva i sastavljanje akta kojim se inicira postupak zaštite pred Evropskim sudom za ljudska prava. 2

Nadzor nad kvalitetom pružanja besplаtne pravne pomoći vrši organ pred kojim se vodi postupak u kojem je odobrena besplatna pravna pomoć, s tim što je ovo u konkretnom slučaju neprimjenjivo na ženske NVO koje pružaju besplatnu pravnu pomoć žrtvama nasilja. Pitanje besplatne pravne pomoći je detaljnije obrađeno u okviru čl. 57 Konvencije.
MINUS
[1] Službeni list Crne Gore, br. 20/2011-21.
[2] Čl. 23 Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.