A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
Član 19 - Informisanje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 19 - Informisanje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 19 - Informisanje
Članice će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi obezbijedile da žrtve dobiju odgovarajuće i blagovremene informacije o raspoloživim uslugama podrške i zakonskim mjerama na jeziku koji razumiju.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom/politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primjeni
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije SE
Opšta procjena čl. 19 Informisanje
Poređenje između država čl. 19 Informisanje
PITANJA
 
a. Da li žrtve svih oblika nasilja obuhvaćenih Konvencijom imaju pravo da budu informisane o raspoloživim uslugama i procedurama kako bi dobile pomoć i podršku? Ako je odgovor potvrdan, navedite da li je to priznato u pravnom dokumentima i/ili politikama (zakonodavstvo, državni/regionalni/lokalni strateški dokumenti, interna pravila, memorandum o razumjevanju). Molimo vas da navedete posebno pravilo o pružanju informacija i da date svoj komentar. Na kojim jezicima se mogu obezbjediti informacije? Ako stranci imaju pravo na usluge, da li bi bio obezbijeđen prevod na njihov jezik ili bi to bio prevod na neki od široko korišćenih jezika?
Odgovor: U oblasti građanskopravne zaštite Zakon o parničnom postupku propisuje da će sud stranku koja nema kvalifikovanog punomoćnika i koja se iz neznanja ne koristi pravima koja joj pripadaju po ovom zakonu, da upozori koje parnične radnje može preduzeti. Izuzev ove dužnosti, Zakon ne predviđa posebnu obavezu suda da žrtve u postupku informiše o njihovim pravima i položaju. Stranke imaju pravo da upotrebljavaju svoj jezik ili jezik koji razumiju. Ako se postupak ne vodi na jeziku koji stranka odnosno drugi učesnici u postupku razumiju, obezbijediće im se, na njihov zahtjev, usmeno prevođenje na jezik koji razumiju, svih podnesaka I dokaza kao i onoga što se iznosi na ročištu. O ovom pravu će stranke i drugi učesnici u postupku biti poučeni.
PLUS
a. Da li žrtve svih oblika nasilja obuhvaćenih Konvencijom imaju pravo da budu informisane o raspoloživim uslugama i procedurama kako bi dobile pomoć i podršku? Ako je odgovor potvrdan, navedite da li je to priznato u pravnom dokumentima i/ili politikama (zakonodavstvo, državni/regionalni/lokalni strateški dokumenti, interna pravila, memorandum o razumjevanju). Molimo vas da navedete posebno pravilo o pružanju informacija i da date svoj komentar. Na kojim jezicima se mogu obezbjediti informacije? Ako stranci imaju pravo na usluge, da li bi bio obezbijeđen prevod na njihov jezik ili bi to bio prevod na neki od široko korišćenih jezika?
Odgovor: U oblasti građanskopravne zaštite Zakon o parničnom postupku propisuje da će sud stranku koja nema kvalifikovanog punomoćnika i koja se iz neznanja ne koristi pravima koja joj pripadaju po ovom zakonu, da upozori koje parnične radnje može preduzeti. Izuzev ove dužnosti, Zakon ne predviđa posebnu obavezu suda da žrtve u postupku informiše o njihovim pravima i položaju. Stranke imaju pravo da upotrebljavaju svoj jezik ili jezik koji razumiju. Ako se postupak ne vodi na jeziku koji stranka odnosno drugi učesnici u postupku razumiju, obezbijediće im se, na njihov zahtjev, usmeno prevođenje na jezik koji razumiju, svih podnesaka I dokaza kao i onoga što se iznosi na ročištu. O ovom pravu će stranke i drugi učesnici u postupku biti poučeni.

Prema odredbama Zakonika o krivičnom postupku, sud, državni tužilac i drugi državni organi koji učestvuju u postupku u obavezi su da okrivljenog i druge učesnike u postupku pouče o pravima koja im pripadaju i o posljedicama propuštanja radnje. Ista odredba sadžana je i u Zakonu o prekršajima. Oštećeno lice ima pravo da bude obaviješteno o odbacivanju krivične prijave i odustanku državnog tužioca od krivičnog gonjenja, poučeno o mogućnosti da zastupa optužbu i pre(d)uzme krivično gonjenje, obaviješteno o ishodu postupka i da mu se dostavi pravnosnažna krivična presuda. Oštеćeni/a prilikom saslušanja ima pravo i da bude upozoren/a da ne mora da svjedoči, u zakonom propisanim situacijama.

U skladu sa Protokolom o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja, policija, centar za socijalni rad i pravosuđe su dužni žrtvu poučiti o njenim pravima (izbor povjerljivog lica, besplatna pravna pomoć, sklonište...).

Stranke, svjedoci i druga lica koja učestvuju u postupku, uključujući oštećena lica, imaju pravo da u postupku upotrebljavaju svoj jezik ili jezik koji razumiju. Ako se postupak ne vodi na jeziku nekog od tih lica, obezbijediće se prevođenje iskaza, isprava i drugog pisanog dokaznog materijala. Prevođenje pada na teret budžetskih troškova.

Zaštitnik/ca ljudskih prava i sloboda Crne Gore podnosiocu/teljki pritužbe koji/a smatra da je diskriminisan/a od strane organa, privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika i fizičkog lica daje potrebna obavještenja o njegovim/njenim pravima i obavezama, kao i mogućnostima sudske i druge zaštite.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava štampalo je liflet na crnogorskom, romskom i albanskom jeziku sa adresarom institucija, kojima se može obratiti žrtva nasilja. Saradnja Centra za ženska prava sa Političkim klubom žena u Skupštini Crne Gore, rezultirala je publikovanjem brošure za žrtve porodičnog nasilja pod nazivom “Moja prava”. U opštini Tivat izrađen je informator o mehanizmima zaštite koji je dostupan svim institucijama „Informator o postupanju u slučaju nasilja“. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor publikacijom “NASILJE NE”.

Ipak, praksa nevladinih organizacija  pokazuje da nadležne instutucije nedovoljno informišu žrtve o njihovim pravima i dostupnim mjerama zaštite.
MINUS
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.