Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
1) Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere za poštovanje principa zabrane proterivanja, odnosno vraćanja u skladu sa postojećim obavezama po međunarodnom pravu.

2) Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da žrtve nasilja nad ženama, kojima je potrebna zaštita, nezavisno od njihovog statusa ili boravišta, ne budu ni pod kojim uslovima vraćene ni u jednu zemlju u kojoj bi im životi bili ugroženi, odnosno gde bi mogli da budu podvrgnuti mučenju ili nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom / politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i / ili primeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primeni
4 – pitanje je u državi rešeno iznad standarda Konvencije SE
Generalna procena čl. 61 Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
Poređenje između država čl. 61 Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
PITANJA
 
a. Da li pravni sistem u vašoj zemlji priznaje princip zabrane proterivanja (non-refoulement), odnosno da država neće proterati ili vratiti azilanta ili izbeglicu u bilo koju zemlju gde jeste ili će njihov život ili sloboda biti ugroženi, uključujući i nezabranjivanje pristupa teritoriji zemalja na čijoj se granici nalazi. Navedite kriterijume za princip zabrane proterivanja prema vašem internom pravu.
Odgovor: Zakon o azilu1 i Zakon o strancima2 sadrže članove skoro identičnog sadržaja (član 6 Zakona o azilu – non-refoulement – i član 47 Zakona o strancima – Zabrana prinudnog udaljavanja), što znači da nijedno lice (stranac) ne može biti deportovano ili vraćeno na teritoriju gde bi njen/njegov život ili sloboda bili ugroženi zbog njegove ili njene rase, vere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili političkog mišljenja.3 Ova odredba se ne primenjuje na lica u odnosu na koja postoji osnovana sumnja da (je) on/ona predstavlja(la) pretnju nacionalnoj bezbednosti ili ko je osuđen za teško krivično delo pravnosnažnom sudskom presudom, zbog čega (bi) on/ona predstavlja(o/-la) opasnost za javni red.
PLUS
a. Da li pravni sistem u vašoj zemlji priznaje princip zabrane proterivanja (non-refoulement), odnosno da država neće proterati ili vratiti azilanta ili izbeglicu u bilo koju zemlju gde jeste ili će njihov život ili sloboda biti ugroženi, uključujući i nezabranjivanje pristupa teritoriji zemalja na čijoj se granici nalazi. Navedite kriterijume za princip zabrane proterivanja prema vašem internom pravu.
Odgovor: Zakon o azilu1 i Zakon o strancima2 sadrže članove skoro identičnog sadržaja (član 6 Zakona o azilu – non-refoulement – i član 47 Zakona o strancima – Zabrana prinudnog udaljavanja), što znači da nijedno lice (stranac) ne može biti deportovano ili vraćeno na teritoriju gde bi njen/njegov život ili sloboda bili ugroženi zbog njegove ili njene rase, vere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili političkog mišljenja.3 Ova odredba se ne primenjuje na lica u odnosu na koja postoji osnovana sumnja da (je) on/ona predstavlja(la) pretnju nacionalnoj bezbednosti ili ko je osuđen za teško krivično delo pravnosnažnom sudskom presudom, zbog čega (bi) on/ona predstavlja(o/-la) opasnost za javni red.
 
Od ključnog je značaja što treći stav pomenutih članova propisuje da nijedno lice ne bi trebalo da bude proterano ili protiv svoje volje vraćeno na teritoriju na kojoj postoji rizik od podvrgavanja mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, a ovaj član je na taj način u skladu sa članom 3 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i, uopšteno govoreći, korespondira sa obavezama država u pogledu prinicipa non-refoulement, čije je uporište u međunarodnom pravu ljudskih prava.4
 
Ustav Republike Srbije propisuje i da stranac može biti proteran samo na osnovu odluke nadležnog organa, u zakonom predviđenom postupku i ako mu je obezbeđeno pravo žalbe, i to samo tamo gde mu/joj ne preti progon zbog njegove/njene rase, pola, vere, nacionalne pripadnosti, državljanstva, pripadnosti određenoj društvenoj grupi, političkog mišljenja ili gde mu/joj ne preti ozbiljno kršenje prava zajamčenih ovim ustavom (član 39, stav 2).
MINUS
b. Da li su ovim principom obuhvaćene žrtve nasilja prema ženama, uključujući i slučajeve kada bi mogle biti podvrgnute mučenju ili nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju?
Odgovor: Žrtve nasilja nad ženama mogu biti obuhvaćene non-refoulement principom ako su ispunjeni uslovi propisani članom 47 Zakona o strancima (Zabrana prinudnog udaljavanja) ili članom 6 Zakona o azilu (non-refoulement).
b. Da li su ovim principom obuhvaćene žrtve nasilja prema ženama, uključujući i slučajeve kada bi mogle biti podvrgnute mučenju ili nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju?
Odgovor: Žrtve nasilja nad ženama mogu biti obuhvaćene non-refoulement principom ako su ispunjeni uslovi propisani članom 47 Zakona o strancima (Zabrana prinudnog udaljavanja) ili članom 6 Zakona o azilu (non-refoulement).
MINUS
[1] Službeni glasnik RS, br. 109/2007.
[2] Službeni glasnik RS, br. 97/2008.
[3] U pogledu zaštite izbeglica (tražilaca azila), obaveza poštovanja non-refoulement postoji bez obzira na to da li je u pitanju onemogućavanje prelaza granice za izbeglice, ili njihovo vraćanje pošto su uspeli da pređu granicu, ili čak i njihovo proterivanje nakon toga što im je bio omogućen boravak na teritoriji ili uživanje statusa.
[4] Iako je prinicip non-refoulement nastao u okviru međunarodnog izbegličkog prava, danas ustanovljen u okviru međunarodnog prava ljudskih prava, primenjuje se na udaljenja svih osoba bez obzira na njihov (imigracioni) status.

AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.