Član 59 - Boravišni status
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 59 - Boravišni status
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 59 - Boravišni status
1) U slučaju razvoda braka, odnosno veze i u smislu posebno teških okolnosti, strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da žrtve, čiji boravišni status zavisi od supružnika, odnosno partnera u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom, po zahtevu dobiju nezavisnu dozvolu boravka bez obzira na dužinu trajanja braka odnosno veze. Uslovi, koji se odnose na dodelu i trajanje nezavisne dozvole boravka utvrđuju se nacionalnim zakonodavstvom.

2) Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da žrtve mogu da dobiju obustavu postupka proterivanja pokrenutog u vezi boravišnog statusa, koji zavisi od supružnika, odnosno partnera u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, i omoguće im da podnesu zahtev za samostalnu dozvolu boravka.

3) Strane se obavezuju da izdaju dozvolu boravka sa mogućnošću produženja žrtvama u jednoj od dve naredne situacije, odnosno u obe:
a) kada nadležni organ smatra da je njihov ostanak neophodan zbog njihove lične situacije;
b) kada nadležni organ smatra da je njihov ostanak neophodan u svrhu njihove saradnje sa nadležnim organima u istrazi odnosno krivičnom postupku.

4) Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da žrtve prinudnog braka dovedene u drugu zemlju u svrhu venčanja, a koje su zbog toga izgubile boravišni status u zemlji u kojoj inače borave, mogu ponovo da ostvare taj status.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom / politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i / ili primeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primeni
4 – pitanje je u državi rešeno iznad standarda Konvencije SE
Generalna procena čl. 59 Boravišni status
Poređenje između država čl. 59 Boravišni status
PITANJA
 
a. Može li žrtva nasilja da traži i dobije boravišnu dozvolu nezavisno i autonomno u slučajevima kada je njen prethodni status zavisio od statusa partnera, kao što je navedeno u stavu 1 člana 59 – slučaj posebno teške situacije, bez obzira na trajanje braka ili partnerstva?
Odgovor: U skladu sa odredbama Zakona o strancima,1 pod boravkom stranaca se smatraju boravak do 90 dana, privremeni boravak i stalno nastanjenje.
Jedan od osnova za privremeni boravak jeste i spajanje porodice. Privremeni boravak može da se odobri u trajanju do jedne godine i može da se produži na isti period, ako ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije određeno drugačije. Zahtev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak radi spajanja porodice, podnosi stranac – član uže porodice državljanina Republike Srbije ili stranac kojem je odobren stalni ili privremeni boravak.
PLUS
a. Može li žrtva nasilja da traži i dobije boravišnu dozvolu nezavisno i autonomno u slučajevima kada je njen prethodni status zavisio od statusa partnera, kao što je navedeno u stavu 1 člana 59 – slučaj posebno teške situacije, bez obzira na trajanje braka ili partnerstva?
Odgovor: U skladu sa odredbama Zakona o strancima,1 pod boravkom stranaca se smatraju boravak do 90 dana, privremeni boravak i stalno nastanjenje.
Jedan od osnova za privremeni boravak jeste i spajanje porodice. Privremeni boravak može da se odobri u trajanju do jedne godine i može da se produži na isti period, ako ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije određeno drugačije. Zahtev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak radi spajanja porodice, podnosi stranac – član uže porodice državljanina Republike Srbije ili stranac kojem je odobren stalni ili privremeni boravak. Užom porodicom, u smislu ovog zakona, smatraju se supružnici, njihova maloletna deca rođena u braku ili van braka, maloletna usvojena deca ili maloletna pastorčad. Izuzetno, članom uže porodice može se smatrati i drugi rođak, ako postoje naročito važni lični ili humanitarni razlozi za spajanje porodice u Republici Srbiji (uzimaju se u obzir porodične, zdravstvene, socijalne, materijalne ili druge slične prilike koje ukazuju na postojanje tih razloga).2
Strancu – članu uže porodice državljanina Republike Srbije – može se produžiti privremeni boravak na vreme do tri godine ili do ispunjenja uslova za izdavanje odobrenja za stalno nastanjenje. Strancu, članu uže porodice državljanina Republike Srbije, privremeni boravak se može produžiti i u slučaju kad je taj državljanin Republike Srbije umro, kao i u slučaju prestanka braka sa državljaninom Republike Srbije koji je u Republici Srbiji trajao najmanje tri godine. Prema tumačenju MUP-a, članovi porodice nemaju nezavisni status, čak i kada lice koje ih izdržava umre ili kada su izloženi nasilju do strane tog lica. Umesto toga, oni moraju da se kvalifikuju za stalni boravak ili drugu vrstu dozvole (npr. za rad, studiranje, ili brak sa licem koje ima državljanstvo Srbije).
Iako Ustav RS3 u članu 62, stav 5, načelno garantuje izjednačavanje bračne i vanbračne zajednice,4 isto kao i Porodični zakon RS5 (član 4), propisi koji se odnose na strance u Republici Srbiji ne izjednačavaju bračne i vanbračne partnere, odnosno propisi poznaju samo kategoriju supružnika, ali ne i partnera, kao što to propisuje član 59, stav 1, Konvencije. Neusaglašenost sa Konvencijom ogleda se i u propisivanju obaveze ispunjavanja uslovâ u pogledu „dužine trajanja braka, od najmanje tri godine“, dok predmetni član Konvencije propisuje standard „bez obzira na dužinu boravka“.
U 2013. godini izdato je 6.696 odobrenja za privremeni boravak. U odnosu na polnu strukturu tražilaca, strancima u Republici Srbiji muškog pola dominantno je odobren boravak po osnovu rada i školovanja, dok najveći broj žena (63,3%) boravi po osnovu spajanja porodice.6
Stalno nastanjenje može da se odobri strancu koji je do dana podnošenja zahteva za stalno nastanjenje u Republici Srbiji, između ostalog, boravio neprekidno duže od pet godina na osnovu odobrenja za privremeni boravak; strancu koji je najmanje tri godine u braku sa državljaninom Republike Srbije, ili strancem koji ima stalno nastanjenje (pri čemu brak podrazumeva bračnu zajednicu života na teritoriji Republike Srbije); kao i maloletniku na privremenom boravku u Republici Srbiji ako je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac koji ima odobreno stalno nastanjenje, uz saglasnost drugog roditelja (čl. 37). Izuzetno od odredbe stava 1 ovog člana, stalno nastanjenje se može odobriti i drugom strancu koji ima odobren privremeni boravak, ako to nalažu razlozi humanosti ili to predstavlja interes za Republiku Srbiju. U Zakonu o strancima i u Pravilniku o bližim uslovima za odobrenje stalnog nastanjenja7 nema odredbi koje bliže uređuju šta se ima smatrati „razlozima humanosti“.
MINUS
b. Postoje li garancije za žrtve nasilja prema ženama da budu zaštićene od proterivanja u slučajevima gde nasilnom partneru nije dodeljen status ili je proteran? Ako postoje, navedite kriterijume koje žrtva treba da ispuni kako bi tražila i eventualno dobila boravište ili humanitarni status?
Odgovor: Ne postoje specifične garancije za žrtve nasilja prema ženama da budu zaštićene od proterivanja u slučajevima gde nasilnom partneru nije dodeljen status ili je proteran. Proterivanje žrtve nasilja prema ženama može se sprečiti samo ako su ispunjeni uslovi propisani članom 47 Zakona o strancima (Zabrana prinudnog udaljavanja). Stranac ne sme biti prinudno udaljen sa teritorije gde može da bude progonjen zbog svoje rase, pola, nacionalne ili verske pripadnosti, državljanstva, pripadnosti određenim društvenim grupama ili zbog političkog mišljenja (stav 1).
PLUS
b. Postoje li garancije za žrtve nasilja prema ženama da budu zaštićene od proterivanja u slučajevima gde nasilnom partneru nije dodeljen status ili je proteran? Ako postoje, navedite kriterijume koje žrtva treba da ispuni kako bi tražila i eventualno dobila boravište ili humanitarni status?
Odgovor: Ne postoje specifične garancije za žrtve nasilja prema ženama da budu zaštićene od proterivanja u slučajevima gde nasilnom partneru nije dodeljen status ili je proteran. Proterivanje žrtve nasilja prema ženama može se sprečiti samo ako su ispunjeni uslovi propisani članom 47 Zakona o strancima (Zabrana prinudnog udaljavanja). Stranac ne sme biti prinudno udaljen sa teritorije gde može da bude progonjen zbog svoje rase, pola, nacionalne ili verske pripadnosti, državljanstva, pripadnosti određenim društvenim grupama ili zbog političkog mišljenja (stav 1). Odredba stava 1 ovog člana ne primenjuje se na stranca za kojeg se opravdano smatra da ugrožava bezbednost Republike Srbije ili koji je pravnosnažnom sudskom presudom osuđen za krivično delo, te se zato smatra opasnim za javni red (stav 2). Bez obzira na odredbe stava 2 ovog člana, stranac ne sme biti prinudno proteran na teritoriju na kojoj postoji rizik da će biti mučen, ili tretiran na neljudski ili ponižavajući način ili kažnjavan (stav 3).
MINUS
c. Koji su zahtevi za obnovljive boravišta? Da li su usklađeni sa onima definisanim u Konvenciji, član 59, stav 3?
Odgovor: Vrste viza su: 1) aerodromska tranzitna viza (viza A); 2) tranzitna viza (viza B) izdaje se strancu za jedno, dva ili više putovanja preko teritorije Republike Srbije. Tranzitna viza se izdaje sa rokom važenja do šest meseci, a vreme boravka za jedan tranzit ne može biti duži od pet dana. 3) Viza za kraći boravak (viza C) izdaje se za turistička, poslovna i druga putovanja za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju. Kontinuirani boravak, odnosno ukupno trajanje uzastopnih boravaka sa vizom za kraći boravak, ne može biti duži od 90 dana u rasponu od šest meseci, počev od datuma prvog ulaska u Srbiju. 4) Viza za privremeni boravak (viza D) izdaje se strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana, po uslovima propisanim Zakonom o strancima.
Uopšteno govoreći, važenje vize ne može se produžiti. Izuzetno, rok važenja vize se može produžiti ako je to propisano humanitarnim, profesionalnim ili ličnim razlozima i višom silom. Uslovi, obrasci zahteva i način produžavanja roka važenja vize je propisan u Pravilniku o bližim uslovima, obrascu zahteva i načinu produžavanja roka važenja vize.8 Prema članu 2, stav 1, navedenog pravilnika, u izuzetnim slučajevima, ukoliko je potrebno produženje vize iz humanitarnih, profesionalnih ili ličnih razloga više sile, rok važenja može se produžiti na zahtev stranca. Pored obrasca zahteva za produženje vize, stranac mora da podnese dokaze o postojanju razloga iz stava 1 iz ovog člana, u koje spadaju: hitna medicinska pomoć ili intervencija; njihov boravak je nužan iz njihovih ličnih, profesionalnih ili drugih sličnih razloga. Važenje vize se može produžiti za period od najviše 90 dana.
Kao što je navedeno pod tačkom a, privremeni boravak može da se odobri u trajanju do jedne godine i može da se produži na isti period, ako ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije određeno drugačije. Strancu – članu uže porodice državljanina Republike Srbije – može se produžiti privremeni boravak na vreme do tri godine ili do ispunjenja uslova za izdavanje odobrenja za stalno nastanjenje. Strancu – članu uže porodice državljanina Republike Srbije – privremeni boravak se može produžiti i u slučaju kad je taj državljanin Republike Srbije umro, kao i u slučaju prestanka braka sa državljaninom Republike Srbije koji je u Republici Srbiji trajao najmanje tri godine.
Strancu može biti odobren privremeni boravak, ako on/ona uz zahtev priloži sledeće dokaze: da poseduje dovoljno sredstava da se izdržava; zdravstveno osiguranje; opravdanost zahteva za privremeni boravak u skladu sa svrhom privremenog boravka. Izuzetno, ako je to u interesu vođenja krivičnog postupka za krivično delo trgovine ljudima, strancu koji je žrtva tog krivičnog dela, odobriće se privremeni boravak u Republici Srbiji, osim kada postoje: razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana, i postoji osnovana sumnja da on/ona neće koristiti njegov/njen boravak za predviđenu namenu.
Što se tiče žrtava trgovine ljudima, postoji Uputstvo za sprovođenje Zakona o strancima9 u vezi sa privremenim boravkom za žrtve trgovine ljudima. Žrtvi trgovine ljudima može se odobriti privremeni boravak iz humanitarnih razloga u periodu od tri meseca u cilju pružanja zaštite i pomoći u oporavku i povratku u zemlju porekla ili u zemlju prethodnog prebivališta; za period od šest meseci ako ona/on sarađuje sa vlastima u istrazi krivičnih dela ili učinilaca; za period od jedne godine, ako ona/on aktivno učestvuje u sudskom postupku kao svedok, kao i kada je to neophodno iz razloga njene/njegove lične bezbednosti.
c. Koji su zahtevi za obnovljive boravišta? Da li su usklađeni sa onima definisanim u Konvenciji, član 59, stav 3?
Odgovor: Vrste viza su: 1) aerodromska tranzitna viza (viza A); 2) tranzitna viza (viza B) izdaje se strancu za jedno, dva ili više putovanja preko teritorije Republike Srbije. Tranzitna viza se izdaje sa rokom važenja do šest meseci, a vreme boravka za jedan tranzit ne može biti duži od pet dana. 3) Viza za kraći boravak (viza C) izdaje se za turistička, poslovna i druga putovanja za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju. Kontinuirani boravak, odnosno ukupno trajanje uzastopnih boravaka sa vizom za kraći boravak, ne može biti duži od 90 dana u rasponu od šest meseci, počev od datuma prvog ulaska u Srbiju. 4) Viza za privremeni boravak (viza D) izdaje se strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana, po uslovima propisanim Zakonom o strancima.
Uopšteno govoreći, važenje vize ne može se produžiti. Izuzetno, rok važenja vize se može produžiti ako je to propisano humanitarnim, profesionalnim ili ličnim razlozima i višom silom. Uslovi, obrasci zahteva i način produžavanja roka važenja vize je propisan u Pravilniku o bližim uslovima, obrascu zahteva i načinu produžavanja roka važenja vize.8 Prema članu 2, stav 1, navedenog pravilnika, u izuzetnim slučajevima, ukoliko je potrebno produženje vize iz humanitarnih, profesionalnih ili ličnih razloga više sile, rok važenja može se produžiti na zahtev stranca. Pored obrasca zahteva za produženje vize, stranac mora da podnese dokaze o postojanju razloga iz stava 1 iz ovog člana, u koje spadaju: hitna medicinska pomoć ili intervencija; njihov boravak je nužan iz njihovih ličnih, profesionalnih ili drugih sličnih razloga. Važenje vize se može produžiti za period od najviše 90 dana.
Kao što je navedeno pod tačkom a, privremeni boravak može da se odobri u trajanju do jedne godine i može da se produži na isti period, ako ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije određeno drugačije. Strancu – članu uže porodice državljanina Republike Srbije – može se produžiti privremeni boravak na vreme do tri godine ili do ispunjenja uslova za izdavanje odobrenja za stalno nastanjenje. Strancu – članu uže porodice državljanina Republike Srbije – privremeni boravak se može produžiti i u slučaju kad je taj državljanin Republike Srbije umro, kao i u slučaju prestanka braka sa državljaninom Republike Srbije koji je u Republici Srbiji trajao najmanje tri godine.
Strancu može biti odobren privremeni boravak, ako on/ona uz zahtev priloži sledeće dokaze: da poseduje dovoljno sredstava da se izdržava; zdravstveno osiguranje; opravdanost zahteva za privremeni boravak u skladu sa svrhom privremenog boravka. Izuzetno, ako je to u interesu vođenja krivičnog postupka za krivično delo trgovine ljudima, strancu koji je žrtva tog krivičnog dela, odobriće se privremeni boravak u Republici Srbiji, osim kada postoje: razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana, i postoji osnovana sumnja da on/ona neće koristiti njegov/njen boravak za predviđenu namenu.
Što se tiče žrtava trgovine ljudima, postoji Uputstvo za sprovođenje Zakona o strancima9 u vezi sa privremenim boravkom za žrtve trgovine ljudima. Žrtvi trgovine ljudima može se odobriti privremeni boravak iz humanitarnih razloga u periodu od tri meseca u cilju pružanja zaštite i pomoći u oporavku i povratku u zemlju porekla ili u zemlju prethodnog prebivališta; za period od šest meseci ako ona/on sarađuje sa vlastima u istrazi krivičnih dela ili učinilaca; za period od jedne godine, ako ona/on aktivno učestvuje u sudskom postupku kao svedok, kao i kada je to neophodno iz razloga njene/njegove lične bezbednosti.
MINUS
d. Kakav je status žrtava prinudnog braka koje su dovedene u drugu zemlju da se udaju? Mogu li one da povrate status u vašoj zemlji ako imaju stalno boravište?
Odgovor: Njihov status u Srbiji ostaje isti, osim ako su promenile državljanstvo, bez obzira na to da li su prisilno ili dobrovoljno promenile svoj bračni status. Što se tiče žrtava trgovine ljudima, nije bilo ovakvih slučajeva registrovanih u praksi.
d. Kakav je status žrtava prinudnog braka koje su dovedene u drugu zemlju da se udaju? Mogu li one da povrate status u vašoj zemlji ako imaju stalno boravište?
Odgovor: Njihov status u Srbiji ostaje isti, osim ako su promenile državljanstvo, bez obzira na to da li su prisilno ili dobrovoljno promenile svoj bračni status. Što se tiče žrtava trgovine ljudima, nije bilo ovakvih slučajeva registrovanih u praksi.
MINUS
e. Da li je vaša zemlja stavila rezerve na ovaj član? Ako jeste, navedite razloge. Postoje li garancije da će žrtve nasilja nad ženama biti zaštićene od proterivanja u slučajevima gde nasilnom partneru nije odobren status ili je proteran? Ako jeste, navedite kriterijume koje žrtva treba da ispuni kako bi tražila i eventualno dobila prebivalište ili humanitarni status?
Odgovor: Srbija nije stavila rezervu na primenu člana 59.
e. Da li je vaša zemlja stavila rezerve na ovaj član? Ako jeste, navedite razloge. Postoje li garancije da će žrtve nasilja nad ženama biti zaštićene od proterivanja u slučajevima gde nasilnom partneru nije odobren status ili je proteran? Ako jeste, navedite kriterijume koje žrtva treba da ispuni kako bi tražila i eventualno dobila prebivalište ili humanitarni status?
Odgovor: Srbija nije stavila rezervu na primenu člana 59.
MINUS
[1] Zakon o strancima, Službeni glasnik RS, br. 97/2008.
[2] Pravilnik o ispunjenosti uslova za odobravanje privremenog boravka stranca radi spajanja porodice, Službeni glasnik RS, broj 59/2009, čl. 3.
[3] Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik RS, 83/2006.
[4] Dodatno, Ustav (član 17) garantuje strancima u Republici Srbiji sva prava zajemčena Ustavom i zakonom, izuzev prava koja po Ustavu i zakonu imaju samo državljani Republike Srbije (izborno pravo, Ustav RS član 52, st. 1).
[5] Službeni glasnik Republike Srbije, br. 18/2005 i 72/2011.
[6] Migracioni profil Republike Srbije za 2013. godinu.
[7] Pravilnik o bližim uslovima za odobrenje stalnog nastanjenja i izgledu, sadržini i načinu unošenja odobrenja za stalno nastanjenje u stranu putnu ispravu i ličnu kartu za stranca i obrascu izjave o odricanju od prava na stalno nastanjenje, Službeni glasnik RS, br. 59/2009.
[8] Pravilnik o bližim uslovima, obrascu zahteva i načinu produžavanja roka važenja vize, Službeni glasnik RS, br. 97/2008.
[9] Pravilnik o bližim uslovima, obrascu zahteva i načinu produžavanja roka važenja vize, Službeni glasnik RS, br. 97/2008.
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.