Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 52 - Hitne mere zaštite
U situacijama neposredne opasnosti, strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da nadležni organi imaju ovlašćenje da izdaju nalog počiniocu nasilja u porodici da napusti mesto stanovanja žrtve ili ugroženog lica u dovoljnom vremenskom periodu i da zabrane počiniocu da povredi boravište, odnosno stupi u kontakt sa žrtvom ili ugroženim licem.1
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom / politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i / ili primeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primeni
4 – pitanje je u državi rešeno iznad standarda Konvencije SE
Generalna procena čl. 52 Hitne mere zaštite
Poređenje između država čl. 52 Hitne mere zaštite
PITANJA
 
a. Da li postoje hitne mere zaštite kakve su definisane u članu 52? Mogu li one da budu izdate u roku od 24 časa od uspostavljanja neposredne opasnosti za žrtvu? Ko odlučuje o tim merama? Kakva je procedura (sudska, administrativna i njima slična)? Da li učinilac ima pravo žalbe? Kakvi kriterijumi moraju biti ispunjeni da bi se odobrile hitne mere? Koje je maksimalno vreme za to?
Odgovor: U Republici Srbiji ne postoje mere čiji je cilj sprečavanje daljeg nasilja i osiguranje bezbednosti i zaštite žrtve a koje mogu biti izrečene u roku od najduže 24 časa.
PLUS
a. Da li postoje hitne mere zaštite kakve su definisane u članu 52? Mogu li one da budu izdate u roku od 24 časa od uspostavljanja neposredne opasnosti za žrtvu? Ko odlučuje o tim merama? Kakva je procedura (sudska, administrativna i njima slična)? Da li učinilac ima pravo žalbe? Kakvi kriterijumi moraju biti ispunjeni da bi se odobrile hitne mere? Koje je maksimalno vreme za to?
Odgovor: U Republici Srbiji ne postoje mere čiji je cilj sprečavanje daljeg nasilja i osiguranje bezbednosti i zaštite žrtve a koje mogu biti izrečene u roku od najduže 24 časa.
 
Najopsežnije aktivnosti zagovaranja koje je AŽC vodio u 2015. godini u vezi sa usaglašavanjem zakona u Srbiji sa standardima Konvencije Saveta Evrope bile su usmerene na uvođenje hitnih mera zaštite. Pored brojnih ranijih apela, konkretna akcija je učinjena aprila 2015. godine kada je AŽC poslao komentare i predloge na tekst Nacrta zakona o policiji da se uvede policijsko ovlašćenje izricanje mere privremenog udaljavanja sa adrese stanovanja i privremene zabrane kontaktiranja sa određenom osobom, koje bi trajalo 14 dana2.
 
Iako je ideja o uvođenju hitnih mera zaštite dobila ogromnu podršku građana i građanki i mnogih predstavnika vlasti, poslanika i nezavisnih tela za zaštitu građana, otpor ministra unutrašnjih poslova ostao je postojan do kraja, tako da je novi Zakon o policiji usvojen bez predlaganih izmena. Zbog značaja i obima zagovaračke aktivnosti koju je sproveo AŽC, ovde će biti ukratko navedene ključne aktivnosti.
 
U postupku javne rasprave o Nacrtu Zakona o policiji, Autonomni ženski centar je dostavio Ministarstvu unutrašnjih poslova amandmane koji se odnose na uvođenje mere privremenog udaljavanja nasilnika iz stana i zabranu kontaktiranja sa žrtvom na 14 dana. Prema predlogu AŽC-a, ovu meru bi određivala policija na licu mesta ili najviše 48 sati nakon događaja. Javnim saopštenjem su građani i građanke pozvani da putem internet prezentacije Potpisujem.org3 ili potpisanih izjava4 pošalju Ministarstvu unutrašnjih poslova poruku podrške za uvođenje hitnih mera zaštite. Podršku ovom predlogu dali su predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost5, Poverenica za zaštitu prava građana6, Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine i Odbori za ravnopravnost polova i za bezbednost AP Vovodine7, poslanička grupa PUPSa, narodni poslanik Dušan Milisavljević, koji je organizovao konferenciju za novinare u Narodnoj skupštini i pozvao predstavnice AŽC-a da na njoj govore8.
 
Nakon predaje amandmana, Ministar unutrašnjih poslova, Ministar pravde i Ministar za rad i socijalna pitanja obavestili su javnost o novim predlozima za zaštitu žena od nasilja koji, između ostalog, predviđaju da se psihičko nasilje, umesto kao krivično delo, procesuira kao prekršaj. AŽC i mreža Žene protiv nasilja su tim povodom uputili otvoreno pismo ministrima u kome se navodi da predlozi ukazuju na ozbiljno nepoznavanje pojave muškog nasilja prema ženama, a posebno ubistva žena.9 Takođe je ponuđena podrška na osnovu ekspertize AŽC-a za iznalaženje najboljih mogućih zakonskih rešenja za spečavanje i borbu protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova (26. maj 2015.) svi predlozi AŽC koji su u prethodnom periodu dostavljani donosiocima odluka, usvojeni su na Odboru i upućeni svim nadležnim ministarstvima i Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije.10
 
I pored značajne podrške, ministar je odbio amandman AŽC, sa obrazloženjem da se radi o neustavnom i nezakonitom predlogu, te da će se obaviti dodatne konsultacije sa Ministarstvom pravde i Republičkim javnim tužilaštvom. AŽC je uputio dodatna razjašnjenja u vezi sa hitnim merama zaštite[11], nakon čega je usledila javna izjava ministra da će predložiti izmenu Zakonika o krivičnom postupku kako bi se „u okviru mera za nesmetano vođenje krivičnog postupka omogućilo sudijama za prethodni postupak da odmah po prijavi nasilja odrede meru udaljenja nasilnog člana porodice iz kuće ili stana“. AŽC je ocenio da MUP na ovaj način pokušava da izbegne odgovornost za postupanje policijskih službenika u slučajevima nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Tim povodom je AŽC još jednom ukazao MUP-u na štetne posledice netačnog interpretiranja tzv. „austrijskog modela zaštite“ i predloga za uvođenje “hitnih mera zaštite”[12].

Amandman koji se odnosi na policijsko ovlašćenje za izdavanje hitnih mera zaštite od nasilja u porodici je na kraju, ipak, stigao do Narodne skupštine, kao predlog za izmene i dopune postojećeg Zakon o policiji. U saradnji sa Autonomnim ženskim centrom, predao ga je narodni poslanik prof. dr Dušan Milisavljević [13]. Amandman je tri puta stavljen na glasanje i sva tri puta je odbijen ĆUTANJEM narodnih poslanika i poslanica[14].

AŽC se dopisom obratio predsednici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i potpredsednici Vlade, u vezi sa izjavama o “hitnim merama zaštite od nasilja” i najavi formiranja radne grupe za usklađivanje Krivičnog zakonika i Porodičnog zakona, koje bi trebalo da reši i pitanje izlaska nasilnika iz stana/kuće.[15] Odgovor dobijen od predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, potvrđuje i nerazumevanje problema i nespremnost da se situacija promeni, što je u suprotnosti sa merama koje predviđa nova Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost, a u vezi sa uspostavljanjem mehanizama saradnje sa udruženjima [16].

Krajem godine su najavljene izmene zakona u cilju usklađivanja sa standardima Konvencije Saveta Evrope, koje bi trebalo da se dese u prvom kvartalu 2016. godine, što je predviđeno i u Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23[17]. Ostaje da vidimo da li će i na koji način Ministarstvo pravde rešiti problem uvođenja „hitnih mera zaštite“ koje odgovaraju duhu Konvencije – predstavljaju odgovor na neposrednu opasnost, a ne isključivo meru uz učinjeno krivično delo, odnosno pokrenut krivični postupak.
MINUS
b. Koliko je hitnih mera izdato u poslednje dve godine; navedite, ako je moguće, podatke na godišnjem nivou. Kome je naređeno da napusti kuću (žrtvi ili učiniocu)?
Odgovor: Pitanje pod b. nije primenljivo.
b. Koliko je hitnih mera izdato u poslednje dve godine; navedite, ako je moguće, podatke na godišnjem nivou. Kome je naređeno da napusti kuću (žrtvi ili učiniocu)?
Odgovor: Pitanje pod b. nije primenljivo.
MINUS
[1] U originalu na engleskom ovaj član glasi: „Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the competent authorities are granted the power to order, in situations of immediate danger, a perpetrator of domestic violence to vacate the residence of the victim or person at risk for a sufficient period of time and to prohibit the perpetrator from entering the residence of or contacting the victim or person at risk. Measures taken pursuant to this article shall give priority to the safety of victims or persons at risk.“ (Poslednja rečenica je u potpunosti izostavljena iz zvaničnog prevoda Konvencije.) Ovo se prevodi: „Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da u situacijama neposredne opasnosti nadležni organi imaju ovlašćenje da izdaju nalog učiniocu nasilja u porodici da napusti mesto stanovanja žrtve ili ugroženog lica u dovoljnom vremenskom periodu i da zabrane učiniocu da pristupi boravištu, odnosno stupi u kontakt sa žrtvom ili ugroženim licem. Mere koje se preduzimaju u skladu sa ovim članom daće prioritet sigurnosti žrtve ili osobama izloženim riziku.“ (prevod Vanje Macanović)
[2] http://www.potpisujem.org/doc/5229c5b07af4d1a559d2ae2262bd576c.pdf
[3] http://www.potpisujem.org/srb/1223/potpisi-podrske-za-uvodenje-hitnih-mera-zastite-u-zakon-o-policiji
[4] http://www.potpisujem.org/srb/1364/potpise-podrske-gradana-za-usvajanje-hitnih-mera-zastite-azc-uputio-narodnim-poslanicima
[5] http://www.potpisujem.org/doc/ceba076c0a5d7223d09d617b932d251e.pdf
[6] http://www.potpisujem.org/srb/1363/poverenica-podrzava-uvodenje-hitnih-mera-zastite-od-nasilja-u-porodici
[7] http://www.potpisujem.org/srb/1147/skupstinski-odbori-podrzali-predlog-azca-za-uvodenje-hitnih-mera-zastite
[8] https://www.youtube.com/watch?v=XWZFuJv20r4
[9] http://www.womenngo.org.rs/vesti/397-otvoreno-pismo-ministrima-selakovicu-stefanovicu-i-vulinu
[10] http://www.potpisujem.org/doc/eb78d95b38b3b9fe58b8446a3904bb05.pdf
[11] http://www.womenngo.org.rs/images/vesti-15/Odgovor_AZCa_ministru_Stefanovicu_o_hitnim_merama_zastite.pdf
[12] http://www.womenngo.org.rs/images/vesti-15/Demant_kabinetu_MUP-a_15_10_2015.pdf
[13] http://www.womenngo.org.rs/vesti/418-amandmani-predati-amandmani-za-uvodenje-hitnih-mera-zastite-u-zakon-o-policiji
[14] http://www.womenngo.org.rs/vesti/421-odbijen-amandman-cutanjem-odbijen-anamdman-za-udaljavanje-nasilna-iz-kuce-stanahttp://www.womenngo.org.rs/vesti/423-amandmani-minut-cutanja-za-ubijene-zene-uz-amandmane-za-hitne-mere-zastitehttp://www.womenngo.org.rs/vesti/425-amandmani-treci-put-glasanje-za-hitne-mere-zastite-od-nasilja
[15] http://www.womenngo.org.rs/vesti/424-nedostatak-koordinacije-zabrinutost-zbog-nedostatka-koordinacije-u-najavljenim-izmenama-zakona
[16] http://www.womenngo.org.rs/images/vesti-15/Odgovor_predsednice_KOO_tela_Zorane_Mihajlovic_AZCu.pdf
[17] http://www.mpravde.gov.rs/tekst/7079/akcioni-plan-za-poglavlje-23.php
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.