Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Ukoliko već ne predstavljaju elemente krivičnog dela u skladu sa odgovarajućim odredbama nacionalnog zakonodavstva, strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da se sledeće okolnosti mogu uzeti u obzir za otežavajuće okolnosti prilikom određivanja kazne u vezi sa krivičnim delima utvrđenim na osnovu ove konvencije:
a) krivično delo počinjeno nad bivšom ili sadašnjom supružnicom ili partnerkom u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom od strane člana porodice ili lica koje živi zajedno sa žrtvom odnosno lica koje je zloupotrebilo svoj autoritet;
b) ponovljeno krivično delo, odnosno srodno delo;
c) krivično delo počinjeno nad licem koje je postalo ugroženo usled određenih okolnosti;
d) krivično delo počinjeno nad detetom ili u prisustvu deteta;
e) krivično delo počinjeno od strane dvoje ili više udruženih lica
f) krivično delo kome je prethodilo ili ga je pratilo ekstremno nasilje;
g) krivično delo počinjeno uz upotrebu oružja ili uz pretnju oružjem;
h) krivično delo sa ozbiljnim fizičkim, odnosno psihičkim posledicama za žrtvu;
i) da je počinilac prethodno osuđivan za krivična dela slične prirode.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom / politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i / ili primeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primeni
4 – pitanje je u državi rešeno iznad standarda Konvencije SE
Generalna procena čl. 46 Otežavajuće okolnosti
Poređenje između država čl. 46 Otežavajuće okolnosti
PITANJA
 
a. Molimo vas da pružite informacije o tome da li je neka od navedenih okolnosti deo konstitutivnog elementa krivičnog dela. Navedite, ukoliko je to moguće, redovne otežavajuće/olakšavajuće okolnosti predviđene zakonom ili drugim pravnim aktom (pravila i propisi, protokoli itd.). Da li su ove okolnosti deo prethodne procene ozbiljnosti dela koju su obavili policija, pravosuđe itd.?
Odgovor: Opšta pravila o odmeravanju kazne sa listom olakšavajućih/otežavajućih okolnosti regulisana su Krivičnim zakonikom čl. 54 i 54a. U skladu sa ovim opštim pravilima, sud u svakom konkretnom slučaju ceni primenu olakšavajućih i otežavajućih okolnosti prilikom odmeravanja kazne. Iako nije zakonom specifično navedena, činjenica ranije osuđivanosti, naročito za istorodno krivično delo, ceni se u svakom konkretnom slučaju i predstavlja otežavajuću okolnost. Okolnosti koje su navedene u članu 47, stav 1, Konvencije, u najvećem broju inkriminisanih krivičnih dela predstavljaju elemente težih oblika krivičnih dela.
a. Molimo vas da pružite informacije o tome da li je neka od navedenih okolnosti deo konstitutivnog elementa krivičnog dela. Navedite, ukoliko je to moguće, redovne otežavajuće/olakšavajuće okolnosti predviđene zakonom ili drugim pravnim aktom (pravila i propisi, protokoli itd.). Da li su ove okolnosti deo prethodne procene ozbiljnosti dela koju su obavili policija, pravosuđe itd.?
Odgovor: Opšta pravila o odmeravanju kazne sa listom olakšavajućih/otežavajućih okolnosti regulisana su Krivičnim zakonikom čl. 54 i 54a. U skladu sa ovim opštim pravilima, sud u svakom konkretnom slučaju ceni primenu olakšavajućih i otežavajućih okolnosti prilikom odmeravanja kazne. Iako nije zakonom specifično navedena, činjenica ranije osuđivanosti, naročito za istorodno krivično delo, ceni se u svakom konkretnom slučaju i predstavlja otežavajuću okolnost. Okolnosti koje su navedene u članu 47, stav 1, Konvencije, u najvećem broju inkriminisanih krivičnih dela predstavljaju elemente težih oblika krivičnih dela.
MINUS
b. Da li je bilo istraživanja koja bi identifikovala najčešće otežavajuće okolnosti u sudskoj praksi? Ako je odgovor potvrdan, navedite ključne zaključke i preporuke.
Odgovor: U navođenom istraživanju krivičnopravnog odgovora na nasilje u porodici1 kaže se da sud (koji je sudio u prvom stepenu) u najvećem broju slučajeva nije naveo otežavajuće okolnosti (68%), a kada ih je bilo, načešće se radilo o: ranijoj osuđivanosti (24%), društvenoj opasnosti dela (3%), okolnostima i pobudama iz kojih je delo izvršeno (1,9%), a u jednom delu i činjenica da se optuženi nalazi u zatvoru. S druge strane, prvostepeni sud nije našao olakšavajuće okolnosti samo u 9,9% slučajeva. One su brojne (u proseku po dve po učiniocu) i raznolike, a preovladavaju: ranija neosuđivanost (23,7%), roditeljstvo (21,4%), priznanje krivičnog dela (12,8%), korektno držanje optuženog pred sudom (10,7%). U manjem broju zastupljene su i sledeće okolnosti: nepridruživanje oštećene krivičnom gonjenju, mladost optuženog, činjenica da je optuženi bez imovine, nezaposlenost, bračno stanje, iskreno držanje optuženog, pomirenje optuženog i oštećene, starost optuženog i druga obeležja. Činjenica da se među olakšavajućim okolnostima, između ostalog, navodi roditeljstvo – u suprotnosti je sa članom 46, tačka d), ove Konvencije, imajući u vidu da se deca smatraju žrtvama nasilja i onda kada mu nisu direktno izložena.
 
Nedavno sprovedeno istraživanje o ubistvima žena u partnerskom odnosu, ukazuje na činjenicu da se ni u jednom od istraživanih slučajeva (14) tužilaštvo nije opredelilo za teži oblik krivičnog dela ubistva predviđenog u članu 114, tačka 10 (ubistvo člana porodice). Ovo istraživanje ukazuje na automatizam u postupanju suda kada je reč o utvrđivanju olakšavajućih okolnosti, kao što su kajanje, roditeljstvo, priznanje dela, dok se otežavajuće okolnosti (proganjanje žrtve, ranije zlostavljanje) ne cene dovoljno.2
 
Autonomni ženski centar je predložio dopunu Krivičnog zakonika koja se odnosi na krivična dela učinjena u prisustvu maloletnog lica.3
 
b. Da li je bilo istraživanja koja bi identifikovala najčešće otežavajuće okolnosti u sudskoj praksi? Ako je odgovor potvrdan, navedite ključne zaključke i preporuke.
Odgovor: U navođenom istraživanju krivičnopravnog odgovora na nasilje u porodici1 kaže se da sud (koji je sudio u prvom stepenu) u najvećem broju slučajeva nije naveo otežavajuće okolnosti (68%), a kada ih je bilo, načešće se radilo o: ranijoj osuđivanosti (24%), društvenoj opasnosti dela (3%), okolnostima i pobudama iz kojih je delo izvršeno (1,9%), a u jednom delu i činjenica da se optuženi nalazi u zatvoru. S druge strane, prvostepeni sud nije našao olakšavajuće okolnosti samo u 9,9% slučajeva. One su brojne (u proseku po dve po učiniocu) i raznolike, a preovladavaju: ranija neosuđivanost (23,7%), roditeljstvo (21,4%), priznanje krivičnog dela (12,8%), korektno držanje optuženog pred sudom (10,7%). U manjem broju zastupljene su i sledeće okolnosti: nepridruživanje oštećene krivičnom gonjenju, mladost optuženog, činjenica da je optuženi bez imovine, nezaposlenost, bračno stanje, iskreno držanje optuženog, pomirenje optuženog i oštećene, starost optuženog i druga obeležja. Činjenica da se među olakšavajućim okolnostima, između ostalog, navodi roditeljstvo – u suprotnosti je sa članom 46, tačka d), ove Konvencije, imajući u vidu da se deca smatraju žrtvama nasilja i onda kada mu nisu direktno izložena.
 
Nedavno sprovedeno istraživanje o ubistvima žena u partnerskom odnosu, ukazuje na činjenicu da se ni u jednom od istraživanih slučajeva (14) tužilaštvo nije opredelilo za teži oblik krivičnog dela ubistva predviđenog u članu 114, tačka 10 (ubistvo člana porodice). Ovo istraživanje ukazuje na automatizam u postupanju suda kada je reč o utvrđivanju olakšavajućih okolnosti, kao što su kajanje, roditeljstvo, priznanje dela, dok se otežavajuće okolnosti (proganjanje žrtve, ranije zlostavljanje) ne cene dovoljno.2
 
Autonomni ženski centar je predložio dopunu Krivičnog zakonika koja se odnosi na krivična dela učinjena u prisustvu maloletnog lica.3
 
MINUS
[1] Autorke izveštaja su Slađana Jovanović i Biljana Simeunović-Patić (2012).
[2] Autorka istraživanja je Slađana Jovanovic (2013).
[3] Predloge je u ime AŽC-a sastavila advokatica Vanja Macanović. Kompletno obrazloženje predloga videti u Prilogu br. 1.

AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.