Član 45 - Sankcije i mere
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 45 - Sankcije i mere
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 45 - Sankcije i mere
1) Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da krivična dela utvrđena na osnovu ove konvencije budu kažnjiva sankcijama, koje su delotvorne, srazmerne i koje odvraćaju od vršenja krivičnih dela, uzimajući u obzir njihovu ozbiljnost. Te sankcije obuhvataju, prema potrebi, lišavanje slobode, što može dovesti do ekstradicije.

2) Strane mogu da donesu druge mere u odnosu na počinioce, kao što su:
– praćenje, odnosno nadzor osuđenih lica;
– ukidanje prava na roditeljstvo, ukoliko se princip najboljeg interesa za dete ne može garantovati ni na koji drugi način, a što može da obuhvati i bezbednost žrtve.1
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom / politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i / ili primeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primeni
4 – pitanje je u državi rešeno iznad standarda Konvencije SE
Generalna procena čl. 45 Sankcije i mere
Poređenje između država čl. 45 Sankcije i mere
PITANJA
 
a. Molimo vas da pružite informacije o propisanim i stvarnim sankcijama za svaki od krivičnih dela u okviru Konvencije. Molimo vas da date komentar na propisanu i stvarnu kaznenu politiku u vezi sa kriterijumima delotvornosti, srazmernosti i ravnopravnog tretmana. Da li propisane sankcije ispunjavaju kriterijume za izručenje učinioca (Konvencija o ekstradiciji broj 24 prati pravilo o kazni od godinu ili više dana zatvora i zahtev za dvostruki kriminalitet)?
Odgovor: Kada su u pitanju zaprećene kazne za dela predviđena Konvencijom, čini se da se one mogu smatrati odgovarajućim za najveći broj dela. Istovremeno, sva dela pripadaju kategoriji dela za koja se može izreći kazna zatvora od jedne ili više godina. Time je i uslov o izručenju učinilaca predviđen Konvencijom o ekstradiciji ispunjen.
PLUS
a. Molimo vas da pružite informacije o propisanim i stvarnim sankcijama za svaki od krivičnih dela u okviru Konvencije. Molimo vas da date komentar na propisanu i stvarnu kaznenu politiku u vezi sa kriterijumima delotvornosti, srazmernosti i ravnopravnog tretmana. Da li propisane sankcije ispunjavaju kriterijume za izručenje učinioca (Konvencija o ekstradiciji broj 24 prati pravilo o kazni od godinu ili više dana zatvora i zahtev za dvostruki kriminalitet)?
Odgovor: Kada su u pitanju zaprećene kazne za dela predviđena Konvencijom, čini se da se one mogu smatrati odgovarajućim za najveći broj dela. Istovremeno, sva dela pripadaju kategoriji dela za koja se može izreći kazna zatvora od jedne ili više godina. Time je i uslov o izručenju učinilaca predviđen Konvencijom o ekstradiciji ispunjen.
 
Međutim, zabrinjava činjenica o nepotpunoj statistici kriminaliteta uopšte, uključujući i dela nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Najčešće izostaju podaci o žrtvama, odnosu u kojem su oštećeni i učinilac, težini krivičnih dela. Na opštem planu najčešća izrečena krivična sankcija u Srbiji je uslovna osuda, u 2014. godini 51,8% (u prethodnih pet godina između 55 i 59% ukupno izrečenih sankcija). Na drugome mestu nalazi se kazna zatvora, čiji je udeo u ukupno izrečenim sankcijama u 2014. godini 36,8%1 (u prethodnih pet godina između od 22 do 32,6%). Najčešće izrečena kazna zatvora traje od tri do šest meseci (29%), a zatim između šest i dvanaest meseci (24,4%). Čak 72,2% zatvorskih kazni su do godinu dana.
 
Ukoliko uporedimo prosek kazni izrečenih u toku 2014. za dela nasilja prema ženama i nasilja u porodici, u odnosu na ukupni broj osuđenih lica, stiče se utisak da se – izuzev dela protiv polne slobode, u kojima je značajno veći prosek izrečenih kazni zatvora (75,6%), naročito za učinioce dela protiv braka i porodive – sud češće opredeljuje za mere uslovne osude (65,8%), uključujući i nasilje u porodici (60,8%). Takođe se čini neprimerenom mera uslovne osude za delo obljuba sa detetom, koju je sud u toku 2014. godine doneo u čak sedam slučaja (19,45), kao i za delo obljuba nad nemoćnim licem, u jednom slučaju (12,5%).
 
Ranije navođeno istraživanje pravosudne prakse (2012)2 potvrđuje navedene podatke, a autorke ovog istraživanja navode da struktura izrečenih krivičnih sankcija nije bila nezavisna od odnosa učinioca i žrtve. Naime, verovatnoća da će biti izrečene mere upozorenja, pre nego kazna, bila je najviša u slučaju viktimizacije bračne partnerke/partnera, ali znatno niža u slučaju viktimizacije bivših supruga, a naročito majki i očeva. Dakle, šansa da se za delo izrekne zatvor bila je najveća u slučaju nasilja prema roditeljima, ali se u tim slučajevima beleži i veći broj učinilaca povratnika. Kada se učinilac povratnik koji viktimizuje roditelje uporedi sa učiniocem povratnikom koji viktimizuje suprugu, veća verovatnoća da bude osuđen na kaznu zavtvora bila je kada je delo učinjeno prema roditeljima. To, prema autorkama, indirektno potvrđuje postojanje stereotipa kod predstavnikâ pravosuđa u smislu „okrivljavanja“ žena koje su izložene nasilju u braku ili u vanbračnoj zajednici. Istovremeno, to može značiti da državni organi očekuju od žrtve-partnerke da sama, u sudskom postupku ili na drugi način, reši problem nasilja, jer se ona vidi ne samo kao „kriva/odgovorna“, već i kao sposobna da samostalno, bez pomoći državnih organa, rešava probleme nasilja kojima je izložena. Moguće je da otuda potiču i prevelika očekivanja državnih organa da žrtva ostane u postupku.
MINUS
b. Da li postoje mere za nadzor i praćenje osuđenih lica? Navedite osnov, ko je za to nadležan itd.
Odgovor: Krivični zakonik3 ne predviđa mere nadzora nakon izdržane kazne za lica osuđena na zatvorsku kaznu. Istovremeno, kada je u pitanju lice prema kojem je sud izrekao uslovnu osudu, moguće je da bude izrečena i mera zaštitnog nadzora (čl. 71). Na ovaj način lice stavljeno pod zaštitni nadzor obavezuje se na izvršenje različitih obaveza, kao što su javljanje organu nadležnom za izvršenje zaštitnog nadzora, ispunjavanje obaveza izdržavanja porodice, čuvanja i vaspitanja dece i drugih porodičnih obaveza, posećivanje profesionalnih i drugih savetovališta ili ustanova i otklanjanje ili ublažavanje štete pričinjene krivičnim delom, a naročito izmirenje sa žrtvom učinjenog krivičnog dela (čl. 73).
PLUS
b. Da li postoje mere za nadzor i praćenje osuđenih lica? Navedite osnov, ko je za to nadležan itd.
Odgovor: Krivični zakonik3 ne predviđa mere nadzora nakon izdržane kazne za lica osuđena na zatvorsku kaznu. Istovremeno, kada je u pitanju lice prema kojem je sud izrekao uslovnu osudu, moguće je da bude izrečena i mera zaštitnog nadzora (čl. 71). Na ovaj način lice stavljeno pod zaštitni nadzor obavezuje se na izvršenje različitih obaveza, kao što su javljanje organu nadležnom za izvršenje zaštitnog nadzora, ispunjavanje obaveza izdržavanja porodice, čuvanja i vaspitanja dece i drugih porodičnih obaveza, posećivanje profesionalnih i drugih savetovališta ili ustanova i otklanjanje ili ublažavanje štete pričinjene krivičnim delom, a naročito izmirenje sa žrtvom učinjenog krivičnog dela (čl. 73).
 
Učiniocu kojem je izrečena uslovna osuda moguće je odrediti meru bezbednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenim (čl. 89a), u trajanju od 6 meseci do tri godine, od dana pravnosnažnosti odluke. Ovom merom sud može učiniocu krivičnog dela zabraniti približavanje oštećenom/-oj na određenoj udaljenosti, zabraniti pristup u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada oštećenog/-e te zabraniti dalje uznemiravanje oštećenog/-e, odnosno dalju komunikaciju sa oštećenim/-om, ako se opravdano može smatrati da bi dalje vršenje takvih radnji učinioca krivičnog dela bilo opasno po oštećenog/-u.
 
Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima4 propisuje posebne mere koje se mogu sprovoditi posle izdržane kazne zatvora, kao što su obavezno javljanje nadležnom organu policije i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, zabrana posećivanja mesta na kojima se okupljaju maloletnici, obaveštavanje o promeni prebivališta ili radnog mesta.
 
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija5 propisuje da Uprava za izvršenje krivičnih sankcija organizuje, sprovodi i nadzire izvršenje kazne zatvora i uslovne osude sa zaštitnim nadzorom. Ovim zakonom je predviđeno (čl. 181) i da u slučajevima kada se lice osuđeno za krivična dela protiv života i tela, protiv polne slobode ili protiv braka i porodice, otpušta sa izdržavanja kazne zatvora, odnosno uslovno otpušta, kao i u slučaju bekstva iz zatvora, zavod obaveštava žrtvu krivičnog dela, ako je ona to tražila i ako procena rizika zavoda ukazuje na potrebu preventivne zaštite žrtve.
 
Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera6 propisuje da poslove izvršenja sprovodi organizaciona jedinica nadležna za alternativne sankcije odnosno Poverenička služba, u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, koja je nadležna za praćenje izvršenja mere zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licem, kao i nadzor nad uslovno otpuštenim licem.
MINUS
c. Da li postoje odredbe koje daju za pravo odgovornom organu da utiče na odnos učinioca i žrtve, uključujući i lišenje roditeljskih prava, u procesu procene situacije nasilja prema ženama, a naročito nasilja u porodici? Da li je bezbednost žrtve neophodan deo procesa procene i, ako jeste, da li je zasnovan na određenom pravnom dokumentu ili je diskreciono pravo odgovorne institucije/osobe? Navedite uslove.
Odgovor: Prilikom izricanja kazne ili druge krivične sankcije sud će uzeti u obzir odnos učinioca i žrtve. Međutim, ne postoji jasan zakonski osnov koji bi obezbedio da se ceni rizik za bezbednost i sigurnost žrtve koji mogu nositi druge odluke, kao što je odluka o starateljstvu.

 

c. Da li postoje odredbe koje daju za pravo odgovornom organu da utiče na odnos učinioca i žrtve, uključujući i lišenje roditeljskih prava, u procesu procene situacije nasilja prema ženama, a naročito nasilja u porodici? Da li je bezbednost žrtve neophodan deo procesa procene i, ako jeste, da li je zasnovan na određenom pravnom dokumentu ili je diskreciono pravo odgovorne institucije/osobe? Navedite uslove.
Odgovor: Prilikom izricanja kazne ili druge krivične sankcije sud će uzeti u obzir odnos učinioca i žrtve. Međutim, ne postoji jasan zakonski osnov koji bi obezbedio da se ceni rizik za bezbednost i sigurnost žrtve koji mogu nositi druge odluke, kao što je odluka o starateljstvu.

 

MINUS
[1] Republički zavod za statistiku, Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji 2014.
[2] Autorke istraživanja su Slađana Jovanović i Biljana Simenunović-Patić (2012).
[3] Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013.
[4] Službeni glasnik RS, br. 32/2013.
[5] Službeni glasnik RS, br. 55/2014.
[6] Službeni glasnik RS, br. 55/2014.
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.