Član 44 - Nadležnost
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 44 - Nadležnost
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 44 - Nadležnost
1) Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede nadležnost nad svakim krivičnim delom iz ove konvencije, kada je delo počinjeno:
a) na njihovoj teritoriji;
b) na brodu koji plovi pod njihovom zastavom;
c) u avionu registrovanom prema njihovom zakonu;
d) od strane njihovog državljanina;
e) od strane lica koje ima stalno boravište na njihovoj teritoriji.

2) Strane nastoje da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i uspostave nadležnost nad svakim krivičnim delom utvrđenim na osnovu ove konvencije kada je ono učinjeno nad nekim njihovim državljaninom ili nad licem, koje ima stalno boravište na njihovoj teritoriji.

3) Kod sudskih postupaka za krivična dela utvrđena na osnovu čl. 36, 37, 38 i 39 ove konvencije, strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da njihova nadležnost ne bude uslovljena inkriminizacijom dela na teritoriji na kojoj su počinjena.

4) Kod sudskih postupaka za krivična dela utvrđena na osnovu čl. 36, 37, 38 i 39 ove konvencije, strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da njihova nadležnost u pogledu stava 1, tač. d) i e), ovog člana ne bude uslovljena time da sudski postupak može biti pokrenut samo na osnovu prijave žrtve krivičnog dela ili dostavljanjem informacija države u kojoj je krivično delo počinjeno.

5) Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i ustanove nadležnost nad krivičnim delima utvrđenim na osnovu ove konvencije u slučajevima u kojima se navodni počinilac nalazi na njihovoj teritoriji a one ga ne isporučuju drugoj članici samo po osnovu njenog, odnosno njegovog državljanstva.

6) Kada više od jedne strane ugovornice tvrdi da ima nadležnost nad krivičnim delom utvrđenim na osnovu ove konvencije, relevantne strane se, prema potrebi, međusobno konsultuju u smislu određivanja najprikladnije nadležnosti za taj postupak.

7) Ne dovodeći u pitanje opšta pravila međunarodnog prava, ova konvencija ne isključuje ni jednu krivičnu nadležnost neke strane, koju ona sprovodi u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom / politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i / ili primeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primeni
4 – pitanje je u državi rešeno iznad standarda Konvencije SE
Generalna procena čl. 44 Nadležnost
Poređenje između država čl. 44 Nadležnost
PITANJA
 
a. Da li je vaša zemlja uspostavila teritorijalnu nadležnost nad krivičnim delima obuhvaćenim Konvencijom? Može li da se uspostavi nadležnost bez obzira na nacionalnost učinioca?
Odgovor: Krivični zakonik1 Srbije polazi od principa teritorijalnosti, te se odredbe krivičnog zakonodavstva primenjuju prema svim licima koja se nađu na njenoj teritoriji bez obzira na državljanstvo učinioca. Prema odredbama čl. 6, st. 1–3, Krivičnog zakonika, krivično zakonodavstvo Republike Srbije važi za svakoga ko na njenoj teritoriji učini krivično delo (uključujući delo učinjeno na domaćem brodu, domaćem civilnom ili vojnom vazduhoplovu, ma gde se nalazili u vreme izvršenja krivičnog dela).
PLUS
a. Da li je vaša zemlja uspostavila teritorijalnu nadležnost nad krivičnim delima obuhvaćenim Konvencijom? Može li da se uspostavi nadležnost bez obzira na nacionalnost učinioca?
Odgovor: Krivični zakonik1 Srbije polazi od principa teritorijalnosti, te se odredbe krivičnog zakonodavstva primenjuju prema svim licima koja se nađu na njenoj teritoriji bez obzira na državljanstvo učinioca. Prema odredbama čl. 6, st. 1–3, Krivičnog zakonika, krivično zakonodavstvo Republike Srbije važi za svakoga ko na njenoj teritoriji učini krivično delo (uključujući delo učinjeno na domaćem brodu, domaćem civilnom ili vojnom vazduhoplovu, ma gde se nalazili u vreme izvršenja krivičnog dela). Ako je u ovim slučajevima u stranoj državi pokrenut ili dovršen krivični postupak, krivično gonjenje u Srbiji će se preduzeti samo po odobrenju republičkog javnog tužioca. Takođe, krivično gonjenje stranaca se u ovim slučajevima, pod uslovom uzajamnosti, može ustupiti stranoj državi.
MINUS
b. Da li zakoni dozvoljavaju krivično gonjenje učinioca za krivična dela iz Konvencije učinjena na drugoj teritoriji? Da li je bilo ikakvih rezervi u vezi sa boravišnim statusom učinioca?
Odgovor: Krivični zakonik poznaje i princip nacionalnosti, koji se primenjuje u slučajevima kada je delo učinjeno u inostranstvu od strane državljanina Republike Srbije, pod uslovom da se zatekne na teritoriji Srbije ili bude izručen organima Republike Srbije (čl. 8). Nije moguće zasnovati nadležnost za lica kojima su vlasti u Srbiji odobrile legalan boravak, jer je uslov zasnivanja nadležnosti na principu nacionalnosti državljanstvo, stečeno pre ili nakon izvršenja krivičnog dela.
PLUS
b. Da li zakoni dozvoljavaju krivično gonjenje učinioca za krivična dela iz Konvencije učinjena na drugoj teritoriji? Da li je bilo ikakvih rezervi u vezi sa boravišnim statusom učinioca?
Odgovor: Krivični zakonik poznaje i princip nacionalnosti, koji se primenjuje u slučajevima kada je delo učinjeno u inostranstvu od strane državljanina Republike Srbije, pod uslovom da se zatekne na teritoriji Srbije ili bude izručen organima Republike Srbije (čl. 8). Nije moguće zasnovati nadležnost za lica kojima su vlasti u Srbiji odobrile legalan boravak, jer je uslov zasnivanja nadležnosti na principu nacionalnosti državljanstvo, stečeno pre ili nakon izvršenja krivičnog dela. Krivično gonjenje se neće preduzeti ako je učinilac potpuno izdržao kaznu na koju je osuđen u inostranstvu, ako je u inostranstvu pravnosnažnom presudom oslobođen ili mu je kazna zastarela ili oproštena, ako je prema neuračunljivom učiniocu u inostranstvu izvršena odgovarajuća mera bezbednosti, kao i ako je za krivično delo po stranom zakonu za krivično gonjenje potreban zahtev oštećenog a takav zahtev nije podnet. Krivično gonjenje će se preduzeti samo kada se za krivično delo kažnjava i po zakonu zemlje u kojoj je učinjeno, u suprotnom se gonjenje može preduzeti samo po odobrenju republičkog javnog tužioca ili kada je to predviđeno potvrđenim međunarodnim ugovorom (čl. 10).
MINUS
c. Da li zakoni dozvoljavaju krivično gonjenje za krivična dela iz Konvencije na osnovu državljanstva ili boravišnog statusa žrtve?
Odgovor: Krivični zakonik priznaje i situacije u kojima je krivično delo učinjeno prema žrtvi koja je državljanin Republike Srbije i tada je moguće zasnovati nadležnost, ukoliko se učinilac zatekne ili bude izručen Republici Srbiji i ako se učinjeno delo kažnjava i prema zakonu države na čijoj je teritoriji učinjeno (dvojni kriminalitet).
PLUS
c. Da li zakoni dozvoljavaju krivično gonjenje za krivična dela iz Konvencije na osnovu državljanstva ili boravišnog statusa žrtve?
Odgovor: Krivični zakonik priznaje i situacije u kojima je krivično delo učinjeno prema žrtvi koja je državljanin Republike Srbije i tada je moguće zasnovati nadležnost, ukoliko se učinilac zatekne ili bude izručen Republici Srbiji i ako se učinjeno delo kažnjava i prema zakonu države na čijoj je teritoriji učinjeno (dvojni kriminalitet). Ukoliko je reč o delu koje se ne kažnjava prema zakonu države u kojoj je delo učinjeno, gonjenje se može preduzeti samo po odobrenju republičkog javnog tužioca ili kada je to predviđeno potvrđenim međunarodnim ugovorom, uz važenje ostalih posebnih uslova iz člana 10 Zakonika koji su prethodno navedeni.
MINUS
d. Da li postoji pravilo koje eliminiše uslovljavanje gonjenja dvostrukim kriminalitetom (čin mora da se priznaje kao prekršaj i na teritoriji na kojoj je učinjen i u zemlji iz koje je učinilac) u slučajevima članova 36, 37, 38 i 39? Molimo vas da proverite rezerve u vezi sa ovim.
Odgovor: Kada su u pitanju dela koja je na teritoriji strane države učinio strani državljanin, prema odredbama o nadležnosti, učinilac se može goniti i u Srbiji ukoliko su zadovoljeni sledeći uslovi: da je reč o delu za koje se prema zakonima zemlje u kojoj je delo učinjeno može izreći kazna zatvora od pet i više godina, da se zatekne na teritorije Srbije i ne bude izručen stranoj državi.
PLUS
d. Da li postoji pravilo koje eliminiše uslovljavanje gonjenja dvostrukim kriminalitetom (čin mora da se priznaje kao prekršaj i na teritoriji na kojoj je učinjen i u zemlji iz koje je učinilac) u slučajevima članova 36, 37, 38 i 39? Molimo vas da proverite rezerve u vezi sa ovim.
Odgovor: Kada su u pitanju dela koja je na teritoriji strane države učinio strani državljanin, prema odredbama o nadležnosti, učinilac se može goniti i u Srbiji ukoliko su zadovoljeni sledeći uslovi: da je reč o delu za koje se prema zakonima zemlje u kojoj je delo učinjeno može izreći kazna zatvora od pet i više godina, da se zatekne na teritorije Srbije i ne bude izručen stranoj državi. Ako je u pitanju delo koje je u vreme kad je izvršeno smatrano krivičnim delom prema opštim pravnim načelima priznatim u međunarodnom pravu, gonjenje se može preduzeti u Srbiji po odobrenju republičkog javnog tužioca, bez obzira na zakon zemlje u kojoj je krivično delo učinjeno.
MINUS
e. Da li postoje dodatni zahtevi za ove članove (36–39) u vezi sa uslovima za prijavljivanje zločina od strane žrtve ili prenošenjem informacija putem državnih organa iz zemlje na čijoj teritoriji su izvršena krivična dela?
Odgovor: Zakon poznaje i dodatne uslove kada su u pitanju dela izvršena u inostranstvu, od kojih je za dela predviđena Konvencijom najznačajniji uslov da ukoliko zakonodavstvo zemlje u kojoj je delo učinjeno predviđa da se gonjenje preduzima po zahtevu oštećenog, bez ovog predloga nije moguće pokrenuti krivični postupak ni u Srbiji.
e. Da li postoje dodatni zahtevi za ove članove (36–39) u vezi sa uslovima za prijavljivanje zločina od strane žrtve ili prenošenjem informacija putem državnih organa iz zemlje na čijoj teritoriji su izvršena krivična dela?
Odgovor: Zakon poznaje i dodatne uslove kada su u pitanju dela izvršena u inostranstvu, od kojih je za dela predviđena Konvencijom najznačajniji uslov da ukoliko zakonodavstvo zemlje u kojoj je delo učinjeno predviđa da se gonjenje preduzima po zahtevu oštećenog, bez ovog predloga nije moguće pokrenuti krivični postupak ni u Srbiji.
MINUS
[1] Krivični zakonik, Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013.
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.