Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da se inkriminišu sledeće namerne radnje:
a) abortus žene bez njenog prethodnog i informativnog1 pristanka;
b) operacija u svrhu ili uz ishod onemogućavanja prirodne reprodukcije kod žene bez njenog informativnog pristanka ili razumevanja procedure.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom / politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i / ili primeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primeni
4 – pitanje je u državi rešeno iznad standarda Konvencije SE
Generalna procena čl. 39 Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Poređenje između država čl. 39 Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
PITANJA
 
a. Da li su prinudni abortus i prinudna sterilizacija kao što je definisano u članu 39 Konvencije priznati kao krivična dela? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne, izvore, i uporédite sa definicijom Konvencije. Molimo da date komentar ako postoje neke razlike.
Odgovor: Delo prinudnog abortusa inkriminisano je odredbom člana 120 Krivičnog zakonika2 kao krivično delo nedozvoljen prekid trudnoće. Prema zakonskoj definiciji, krivično delo vrši onaj ko protivno propisima o vršenju prekida trudnoće bremenitoj ženi sa njenim pristankom izvrši pobačaj, započne da vrši pobačaj ili joj pomogne da izvrši pobačaj, uz zaprećenu kaznu zatvora od tri meseca do tri godine (stav 1). Ko se bavi vršenjem dela iz stava 1, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina (stav 2).
PLUS
a. Da li su prinudni abortus i prinudna sterilizacija kao što je definisano u članu 39 Konvencije priznati kao krivična dela? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne, izvore, i uporédite sa definicijom Konvencije. Molimo da date komentar ako postoje neke razlike.
Odgovor: Delo prinudnog abortusa inkriminisano je odredbom člana 120 Krivičnog zakonika2 kao krivično delo nedozvoljen prekid trudnoće. Prema zakonskoj definiciji, krivično delo vrši onaj ko protivno propisima o vršenju prekida trudnoće bremenitoj ženi sa njenim pristankom izvrši pobačaj, započne da vrši pobačaj ili joj pomogne da izvrši pobačaj, uz zaprećenu kaznu zatvora od tri meseca do tri godine (stav 1). Ko se bavi vršenjem dela iz stava 1, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina (stav 2).
Ko bremenitoj ženi bez njenog pristanka, a ako je mlađa od šesnaest godina, bez njenog pristanka i bez pisane saglasnosti njenog roditelja, usvojioca ili staraoca, izvrši ili započne da vrši pobačaj, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina (stav 3). Ako je usled dela iz stavova 1 do 3 nastupila smrt, teško narušavanje zdravlja ili druga teška telesna povreda žene nad kojom je vršen prekid trudnoće, učinilac će se kazniti za delo iz stavova 1 i 2 zatvorom od jedne do sedam godina, a za delo iz stava 3 zatvorom od dve do dvanaest godina.
Krivični zakonik definiše radnju izvršenja dela kao povredu propisa o prekidu trudnoće, tj. uslova propisanih u Zakonu o postupku o prekidu trudnoće u zdravstvenim ustanovama.3 Zakon o postupku prekida trudnoće dozvoljava abortus do navršenih 10 nedelja trudnoće, bez posebnih uslova, osim pismenog zahteva punoletne trudnice. Ukoliko je reč o bremenitoj devojci koja nije navršila 16 godina, abortus će se izvršiti uz pismenu saglasnost njenih roditelja, staratelja, a u njihovom odsustvu, organa starateljstva (čl. 2). Nakon podnetog zahteva, lekar specijalista će utvrditi da li postoji opasnost da se ženino zdravlje naruši postupkom prekida trudnoće i pružiće informacije trudnici o mogućim posledicama izvršenog abortusa. Na taj način su ispunjena oba kriterijuma informisanog i dobrovoljnog pristanka na prekid trudnoće definisanog Konvencijom u članu 39, st. 1, tač. 2.
Naime, prema tumačenju odredbi Zakona o prekidu trudnoće, za abortus do 10. nedelje trudnoće neophodno je da je trudnica zahtevala prekid i da ju je lekar specijalista informisao o posledicama prekida trudnoće. Ukoliko jedan od ova dva uslova nije ispunjen, učinjeno je delo nedozvoljenog prekida trudnoće iz člana 120 Krivičnog zakonika. Zakon o prekidu trudnoće navodi dodatne uslove u kojima je moguće izvršiti abortus nakon navršene 10. nedelje – kada se ne može na drugi način spasti život ili otkloniti teško narušavanje zdravlja žene; kada se na osnovu naučno-medicinskih saznanja može očekivati da će se dete roditi sa teškim telesnim ili duševnim nedostacima; kada je do začeća došlo izvršenjem krivičnog dela silovanje, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba nad maloletnim licem, obljuba zloupotrebom položaja, zavođenje i rodoskrnavljenje. U ovim slučajevima odlučuje konzilijum zdravstvene ustanove. Posle navršene 20. nedelje trudnoće, o prekidu odlučuje etički odbor nadležne institucije.
Kada je u pitanju prisilna sterilizacija, ovo delo nije predviđeno kao posebno krivično delo ali bi moglo biti obuhvaćeno krivičnim delom teška telesna povreda (čl. 121, st. 2, Krivičnog zakonika), koje čini onaj ko drugog teško telesno povredi ili mu zdravlje naruši tako teško da je usled toga doveden u opasnost život povređenog, ili je uništen ili trajno i u znatnoj meri oštećen ili oslabljen neki važan deo njegovog tela odnosno važan organ, ili je prouzrokovana trajna nesposobnost za rad povređenog ili trajno i teško narušenje njegovog zdravlja odnosno unakaženost, uz zaprećenu kaznu zatvora od jedne do osam godina. Prinudna sterilizacija bi mogla biti obuhvaćena delom koji se odnosi na trajno i u znatnoj meri oštećen ili oslabljen neki važan deo tela ili važan organ.
MINUS
b. Ako jeste krivično delo, koliko je bilo presuda u toku poslednje dve godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o učiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor: U toku 2011. godine, za krivično delo nedozvoljeni prekid trudnoće, prijavljeno je jedno lice muškog pola, optužena su bila četiri (od toga tri ženskog pola), dok su dve osobe bile osuđene (jedna muškog i jedna ženskog pola). Za jedno lice sud je izrekao uslovnu osudu. S obzirom na to da statistika ne prati dela prema oblicima, nije moguće ustanoviti koliko je učinilaca prijavljeno, optuženo ili osuđeno za teško narušavanje zdravlja prema delu teška telesna povreda.
PLUS
b. Ako jeste krivično delo, koliko je bilo presuda u toku poslednje dve godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o učiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor: U toku 2011. godine, za krivično delo nedozvoljeni prekid trudnoće, prijavljeno je jedno lice muškog pola, optužena su bila četiri (od toga tri ženskog pola), dok su dve osobe bile osuđene (jedna muškog i jedna ženskog pola). Za jedno lice sud je izrekao uslovnu osudu. S obzirom na to da statistika ne prati dela prema oblicima, nije moguće ustanoviti koliko je učinilaca prijavljeno, optuženo ili osuđeno za teško narušavanje zdravlja prema delu teška telesna povreda. Dostupna statistika za delo teška telesna povreda prikazana je u prethodnim odeljcima. U 2012. godini ukupno 10 lica je prijavljeno za delo nedozvoljen prekid trudnoće, od kojih je samo jedno bilo osuđeno, i to na kaznu zatvora.
MINUS
c. Ako jeste krivično delo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)?
Odgovor: Sva pobrojana dela se gone po službenoj dužnosti.
c. Ako jeste krivično delo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)?
Odgovor: Sva pobrojana dela se gone po službenoj dužnosti.
MINUS
[1] Trebalo bi da piše informisanog pristanka (informed consent), u smislu da je osoba obaveštena o elementima i implikacijama ove operacije.
[2] Krivični zakonik, Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013.
[3] Zakon o postupku prekida trudnoće u zdravstvenim ustanovama, Službeni glasnik RS, br. 16/1995 i 101/2005.
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.