Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Strane obezbeđuju da žrtve imaju informacije i pristup važećim regionalnim i međunarodnim mehanizmima za individualne, odnosno kolektivne žalbe. Strane se obavezuju da promovišu pružanje pomoći osetljive i saznajne prirode usmerene ka žrtvama prilikom njihovog ulaganja takvih žalbi.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom / politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i / ili primeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primeni
4 – pitanje je u državi rešeno iznad standarda Konvencije SE
Generalna procena čl. 21 Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Poređenje između država čl. 21 Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
PITANJA
 
a. Da li je vaša zemlja potpisala ili ratifikovala relevantne međudržavne instrumente u pogledu ljudskih prava i prava žena (Konvencija Saveta Evrope o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, CEDAW, Evropska socijalna povelja, Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Evropska konvencija o obeštećenju za žrtve nasilnih zločina)? Navedite status. Da li su stavljene rezerve na specifične članove? Navedite koje su.
Odgovor: Republika Srbija je potpisala i ratifikovala Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda 2003. godine (prilikom predaje ratifikacionog instrumenta stavljene su rezerve na nekoliko članova Konvencije, ali su naknadnim izmenama zakona o ratifikaciji Konvencije te rezerve povučene); Konvenciju o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena 1981. godine (nisu stavljene rezerve); Revidiranu evropsku socijalnu povelju 2009. godine (prilikom predaje ratifikacionog instrumenta stavljene su rezerve na sledeće delove Povelje: deo II, član 2, tačka 4); deo II, član 6, tačka 4) – osim u odnosu na profesionalne pripadnike Vojske Srbije; deo II, član 10, tačka 5); deo II, član 17, tačka 1), podtačka a); član 19, tačke 11) i 12); deo II, član 27; deo II, član 31; kao i rezerve na Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici 2013. godine (prilikom deponovanja instrumenata za potvrđivanje stavljena je rezerva sledeće sadržine: „Republika Srbija zadržava pravo da ne primenjuje odredbe člana 30, stav 2, i člana 44, stav 1, tačka e), i st. 3 i 4, Konvencije, dok ne izvrši usaglašavanje unutrašnjeg krivičnog zakonodavstva sa navedenim odredbama Konvencije“).
PLUS
a. Da li je vaša zemlja potpisala ili ratifikovala relevantne međudržavne instrumente u pogledu ljudskih prava i prava žena (Konvencija Saveta Evrope o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, CEDAW, Evropska socijalna povelja, Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Evropska konvencija o obeštećenju za žrtve nasilnih zločina)? Navedite status. Da li su stavljene rezerve na specifične članove? Navedite koje su.
Odgovor: Republika Srbija je potpisala i ratifikovala Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda 2003. godine (prilikom predaje ratifikacionog instrumenta stavljene su rezerve na nekoliko članova Konvencije, ali su naknadnim izmenama zakona o ratifikaciji Konvencije te rezerve povučene); Konvenciju o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena 1981. godine (nisu stavljene rezerve); Revidiranu evropsku socijalnu povelju 2009. godine (prilikom predaje ratifikacionog instrumenta stavljene su rezerve na sledeće delove Povelje: deo II, član 2, tačka 4); deo II, član 6, tačka 4) – osim u odnosu na profesionalne pripadnike Vojske Srbije; deo II, član 10, tačka 5); deo II, član 17, tačka 1), podtačka a); član 19, tačke 11) i 12); deo II, član 27; deo II, član 31; kao i rezerve na Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici 2013. godine (prilikom deponovanja instrumenata za potvrđivanje stavljena je rezerva sledeće sadržine: „Republika Srbija zadržava pravo da ne primenjuje odredbe člana 30, stav 2, i člana 44, stav 1, tačka e), i st. 3 i 4, Konvencije, dok ne izvrši usaglašavanje unutrašnjeg krivičnog zakonodavstva sa navedenim odredbama Konvencije“).
Republika Srbija je potpisala Evropsku konvenciju o naknadi štete žrtvama krivičnih dela 2010. godine, ali ona još nije ratifikovana.
MINUS
b. Je li država dužna da pruži informacije o međudržavnim organima kojima žrtve mogu da se obrate pošto iscrpu sve državne pravne lekove? Ako postoji, da li ova informacija obuhvata informacije o pravilima prihvatljivosti i proceduralnim zahtevima u vezi sa važećim žalbama? Ko je odgovoran da obezbedi takvu informaciju po državnom zakonu? Da li je to besplatno? Koji organ prati njihov rad i ko se stara o tome da žrtve dobiju stručne savete?
Odgovor:
b. Je li država dužna da pruži informacije o međudržavnim organima kojima žrtve mogu da se obrate pošto iscrpu sve državne pravne lekove? Ako postoji, da li ova informacija obuhvata informacije o pravilima prihvatljivosti i proceduralnim zahtevima u vezi sa važećim žalbama? Ko je odgovoran da obezbedi takvu informaciju po državnom zakonu? Da li je to besplatno? Koji organ prati njihov rad i ko se stara o tome da žrtve dobiju stručne savete?
Odgovor:
MINUS
c. Da li državni organi (na primer, policija, tužilaštvo itd.), advokatske komore, opštinske kancelarije za pružanje pravne pomoći, NVO, ili drugi akteri pružaju pomoć i/ili daju pravne savete o žalbenim mehanizmima? Navedite. Da li je to besplatno? Ko prati njihov rad i ko se stara o tome da žrtve dobiju stručne savete?
Odgovor: Neposredna primena ljudskih i manjinskih prava zajemčenih opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonima garantuje se Ustavom Republike Srbije,1 kao i pravo građana da se obrate međunarodnim institucijama radi zaštite svojih sloboda i prava zajemčenih Ustavom.
PLUS
c. Da li državni organi (na primer, policija, tužilaštvo itd.), advokatske komore, opštinske kancelarije za pružanje pravne pomoći, NVO, ili drugi akteri pružaju pomoć i/ili daju pravne savete o žalbenim mehanizmima? Navedite. Da li je to besplatno? Ko prati njihov rad i ko se stara o tome da žrtve dobiju stručne savete?
Odgovor: Neposredna primena ljudskih i manjinskih prava zajemčenih opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonima garantuje se Ustavom Republike Srbije,1 kao i pravo građana da se obrate međunarodnim institucijama radi zaštite svojih sloboda i prava zajemčenih Ustavom. Odredbama Ustava zajemčeno je svakome, pod uslovima određenim zakonom, pravo na pravnu pomoć, koju pružaju advokatura i službe pravne pomoći koje se osnivaju u jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa zakonom. Zakonom se određuje kada je pravna pomoć besplatna. Do donošenja zakona koji bi regulisao pružanje besplatne pravne pomoći, pružanje ove vrste pomoći i u ovoj oblasti ostaje neregulisano. Osnovne informacije o uslovima za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava građanima su dostupne na internet-stranici Ministarstva pravde – Sektor za zastupanje RS pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Broj udruženja koja se bave pružanjem besplatne pravne pomoći građanima u pojedinim sektorima prava, prema Strategiji razvoja sistema besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji (2010), nije veliki. Najveći broj udruženja pruža besplatnu pravnu pomoć samo određenoj kategoriji građana (izbeglicama, raseljenim licima, žrtvama nasilja u porodici i drugim osobama), tako da ostalim građanima nije dostupan ovaj oblik organizovane besplatne pravne pomoći. Prema podacima iz istraživanja o radu opštinskih službi pravne pomoći u Srbiji, u periodu 2001–2006. godine službe pravne pomoći organizovane su u 1/4 od ukupnog broja opština na teritoriji Republike Srbije.
MINUS
[1] Ustav RS, Službeni glasnik RS, br. 98/2006.
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.