Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
1) Strane obezbeđuju da istrage, odnosno sudski postupci za krivična dela utvrđena na osnovu čl. 35, 36, 37, 38 i 39 ove konvencije ne zavise u potpunosti od prijave ili žalbe, koju podnosi žrtva za krivično delo, koje je u potpunosti ili delimično počinjeno na teritoriji strane ugovornice, i da se postupak može nastaviti i ako žrtva povuče svoju izjavu, odnosno prijavu.

2) U skladu sa uslovima, koje propisuje njihovo nacionalno zakonodavstvo, strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede mogućnost vladinim i nevladinim organizacijama i savetnicima, odnosno savetnicama u oblasti nasilja u porodici da pomognu i, odnosno ili daju podršku žrtvama, na njihov zahtev, tokom istrage i sudskog postupka u vezi sa krivičnim delima utvrđenim na osnovu ove konvencije.
INDIKATORI
 
1. Stepen ugrađenosti mera/odredbi kojima se obezbeđuje da istrage, odnosno sudski postupci za krivična dela utvrđena na osnovu članova 35, 36, 37, 38. i 39. ove Konvencije ne zavise u potpunosti od krivične prijave ili žalbe koju je podnela žrtva za krivično delo, koje je u potpunosti ili delimično učinjeno na njenoj teritoriji, i da se postupci mogu nastaviti čak i ako žrtva povuče svoju izjavu, odnosno prijavu, u relevantne zakone/ podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
1. Stepen ugrađenosti mera/odredbi kojima se obezbeđuje da istrage, odnosno sudski postupci za krivična dela utvrđena na osnovu članova 35, 36, 37, 38. i 39. ove Konvencije ne zavise u potpunosti od krivične prijave ili žalbe koju je podnela žrtva za krivično delo, koje je u potpunosti ili delimično učinjeno na njenoj teritoriji, i da se postupci mogu nastaviti čak i ako žrtva povuče svoju izjavu, odnosno prijavu, u relevantne zakone/ podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
MINUS
2. Stepen ugrađenosti mera/odredbi kojima se obezbeđuje da vladine institucije i nevladine organizacije, kao i savetnice u oblasti nasilja u porodici mogu da (u skladu sa uslovima koje propisuje nacionalno zakonodavstvo) pružaju pomoć i/ili podršku žrtvama, na njihov zahtev, tokom istraga i sudskih postupaka u vezi sa krivičnim delima utvrđenim na osnovu ove Konvencije, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
2. Stepen ugrađenosti mera/odredbi kojima se obezbeđuje da vladine institucije i nevladine organizacije, kao i savetnice u oblasti nasilja u porodici mogu da (u skladu sa uslovima koje propisuje nacionalno zakonodavstvo) pružaju pomoć i/ili podršku žrtvama, na njihov zahtev, tokom istraga i sudskih postupaka u vezi sa krivičnim delima utvrđenim na osnovu ove Konvencije, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
MINUS
3. Procenat postupaka koje je javni tužilac nastavio po službenoj dužnosti i nakon što je žrtva povukla svoju izjavu ili prijavu, u odnosu na ukupni broj pokrenutih postupaka, razvrstano po oblicima nasilja obuhvaćenih ovom Konvencijom, na godišnjem nivou.
Odgovor:
3. Procenat postupaka koje je javni tužilac nastavio po službenoj dužnosti i nakon što je žrtva povukla svoju izjavu ili prijavu, u odnosu na ukupni broj pokrenutih postupaka, razvrstano po oblicima nasilja obuhvaćenih ovom Konvencijom, na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
4. Procenat slučajeva u kojima su nevladine organizacije i savetnice u slučajevima nasilja u porodici pružile pomoć i/ili podršku žrtvama, na njihov zahtev, tokom istraga i sudskih postupaka, u odnosu na ukupni broj slučajeva, razvrstano po oblicima nasilja obuhvaćenih ovom Konvencijom, na godišnjem nivou.
Odgovor:
4. Procenat slučajeva u kojima su nevladine organizacije i savetnice u slučajevima nasilja u porodici pružile pomoć i/ili podršku žrtvama, na njihov zahtev, tokom istraga i sudskih postupaka, u odnosu na ukupni broj slučajeva, razvrstano po oblicima nasilja obuhvaćenih ovom Konvencijom, na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.