Član 18 - Opće obveze
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 18 - Opće obveze
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 18 - Opće obveze
1. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere za zaštitu svih žrtava od bilo kojih daljnjih djela nasilja.

2. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere, u skladu s unutarnjim pravom, kako bi osigurale postojanje odgovarajućih mehanizama za učinkovitu suradnju svih nadležnih državnih tijela, uključujući sudstvo, državne odvjetnike/odvjetnice, tijela nadležna za provedbu zakona, lokalna i regionalna tijela, kao i nevladine organizacije i druge nadležne organizacije i subjekte, u zaštiti i pružanju potpore žrtvama i svjedocima/svjedokinjama svih oblika nasilja obuhvaćenih područjem primjene ove Konvencije, uključujući i upućivanje na opće i specijalizirane službe za pružanje potpore kao što je navedeno u člancima 20. i 22. ove Konvencije.

3. Stranke će osigurati da mjere poduzete u skladu s ovim poglavljem:
− budu utemeljene na razumijevanju rodno utemeljenog nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i da su usredotočene na ljudska prava i sigurnost žrtve
− budu utemeljene na sveobuhvatnom pristupu koji uzima u obzir odnose između žrtava, počinitelja/počiniteljica, djece i njihova šireg društvenog okruženja
− budu usmjerene na izbjegavanje sekundarne viktimizacije
− budu usmjerene na osnaživanje i ekonomsku neovisnost žena žrtava nasilja
− omogućuju smještanje, kad je to primjereno, većeg broja službi za zaštitu i pružanje potpore u istim prostorima
− rješavaju specifične potrebe ranjivih osoba, uključujući i djecu žrtve, i da im budu dostupne.

4. Pružanje usluga ne smije ovisiti o spremnosti žrtve da podigne tužbu ili svjedoči protiv bilo kojeg počinitelja/počiniteljice.

5. Stranke će poduzeti odgovarajuće mjere za pružanje konzularne i druge zaštite i potpore svojim državljanima/državljankama i drugim žrtvama koje imaju pravo na takvu zaštitu u skladu sa svojim obvezama prema međunarodnom pravu.
INDIKATORI
 
1. Na godišnjoj razini broj istraživanja o djelotvornosti suradnje među relevantnim javnim institucijama (policija, državno odvjetništvo, pravosuđe, socijalne i zdravstvene ustanove), regionalnim i lokalnim vlastima i relevantnim nevladinim organizacijama, u cilju zaštite i podrške žrtvama za sve oblike nasilja obuhvaćenih ovom Konvencijom koje je provela: a) država i b) nevladine organizacije.
Odgovor:
1. Na godišnjoj razini broj istraživanja o djelotvornosti suradnje među relevantnim javnim institucijama (policija, državno odvjetništvo, pravosuđe, socijalne i zdravstvene ustanove), regionalnim i lokalnim vlastima i relevantnim nevladinim organizacijama, u cilju zaštite i podrške žrtvama za sve oblike nasilja obuhvaćenih ovom Konvencijom koje je provela: a) država i b) nevladine organizacije.
Odgovor:
MINUS
2. Na godišnjoj razini postotak slučajeva u kojima je obavljena sveobuhvatna procjena potreba, okolnosti i sigurnosnih rizika1, uključujući i rizik od sekundarne viktimizacije, u odnosu na ukupan broj prijavljenih slučajeva za sve oblike nasilja obuhvaćenih ovom Konvencijom.
Odgovor:
2. Na godišnjoj razini postotak slučajeva u kojima je obavljena sveobuhvatna procjena potreba, okolnosti i sigurnosnih rizika1, uključujući i rizik od sekundarne viktimizacije, u odnosu na ukupan broj prijavljenih slučajeva za sve oblike nasilja obuhvaćenih ovom Konvencijom.
Odgovor:
MINUS
3. Na godišnjoj razini postotak slučajeva iz osjetljivih grupa razvrstanih po svojstvima žrtve (žene s invaliditetom, pripadnice nacionalnih manjina, starije od 65 godina, seoske žene, korisnice novčane socijalne pomoći i druga) koje su dobile besplatne opće i specijalizirane usluge, u odnosu na ukupan broj ovih slučajeva, razvrstano za sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom.
Odgovor:
3. Na godišnjoj razini postotak slučajeva iz osjetljivih grupa razvrstanih po svojstvima žrtve (žene s invaliditetom, pripadnice nacionalnih manjina, starije od 65 godina, seoske žene, korisnice novčane socijalne pomoći i druga) koje su dobile besplatne opće i specijalizirane usluge, u odnosu na ukupan broj ovih slučajeva, razvrstano za sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom.
Odgovor:
MINUS
4. Na godišnjoj razini postotak slučajeva u kojima su žrtve dobile besplatne opće i specijalizirane usluge, a nisu htjele podnijeti tužbu ili su odbile svjedočiti protiv počinitelja u odnosu na ukupan broj ovih slučajeva, razvrstano za sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom.
Odgovor:
4. Na godišnjoj razini postotak slučajeva u kojima su žrtve dobile besplatne opće i specijalizirane usluge, a nisu htjele podnijeti tužbu ili su odbile svjedočiti protiv počinitelja u odnosu na ukupan broj ovih slučajeva, razvrstano za sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom.
Odgovor:
MINUS
[1] Indikatori za procjenu rizika od smrtnosti, ozbiljnosti situacije i rizika od ponavljanja nasilja uključeni su uz članak 51.
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.