A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Članice će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi obezbijedile da svaki oblik neželjenog verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja seksualne prirode u svrhu ili uz ishod povrede dostojanstva osobe, posebno kada se stvara zastrašujuća, neprijateljska, degradirajuća, ponižavajuća ili uvrijedljiva atmosfera, bude predmet krivične ili druge pravne sankcije.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom/politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primjeni
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije SE
Opšta procjena čl. 40 Seksualno uznemiravanje
Poređenje između država čl. 40 Seksualno uznemiravanje
PITANJA
 
a. Da li je seksualno uznemiravanje kao što je definisano članom 40 Konvencije sankcionisano krivičnim, građanskim i/ili zakonom o radu ili u okviru zakonodavstva koje se odnosi na diskriminaciju? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne i izvore, i uporedite sa definicijom Konvencije. Molimo da date komentar ako postoje neke razlike.
Odgovor: Krivični zakonik Crne Gore ne inkriminše seksualno uznemiravanje kao krivično djelo. Sa druge strane, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici propisuje da seksualno uznemiravanje predstavlja jednu od radnji nasilja u porodici, ukoliko je isto učinjeno između članova/ica porodice, za koju se odgovornost učinioca utvrđuje u okviru prekršajnog postupka.
PLUS
a. Da li je seksualno uznemiravanje kao što je definisano članom 40 Konvencije sankcionisano krivičnim, građanskim i/ili zakonom o radu ili u okviru zakonodavstva koje se odnosi na diskriminaciju? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne i izvore, i uporedite sa definicijom Konvencije. Molimo da date komentar ako postoje neke razlike.
Odgovor: Krivični zakonik Crne Gore ne inkriminše seksualno uznemiravanje kao krivično djelo. Sa druge strane, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici propisuje da seksualno uznemiravanje predstavlja jednu od radnji nasilja u porodici, ukoliko je isto učinjeno između članova/ica porodice, za koju se odgovornost učinioca utvrđuje u okviru prekršajnog postupka.

Zakon o zabrani diskriminacije tretira uznemiravanje i seksualno uznemiravanje kao posebne oblike diskriminacije. Shodno čl. 7 Zakona, uznemiravanje nekog lica ili grupe lica po osnovu pola ili drugim osnovima se definiše kao neželjeno ponašanje koje ima za cilj ili čija posljedica je povreda ličnog dostojanstva, izazivanje straha, osjećaja poniženosti ili uvrijeđenosti ili stvaranje neprijateljskog ili ponižavajućeg okruženja. Diskriminacijom se smatra i svako neželjeno verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje seksualne prirode kojim se želi povrijediti dostojanstvo nekog lica ili grupe lica, odnosno kojim se postiže takav učinak, i kojim se posebno izaziva strah, stvara neprijateljsko ili ponižavajuće okruženje, i izaziva osjećaj poniženosti ili uvrijeđenosti. Zakon ne sankcioniše ovaj oblik diksriminacije ali daje mogućnost sudske zaštite, u okviru koje se može tražiti i naknada štete.

Zakon o radu1 zabranjuje uznemiravanje i seksualno uznemiravanje na radu ili u vezi sa radom, te isto tretira kao povredu radne discipline. Uznemiravanje se definiše kao neželjeno ponašanje uzrokovano, između ostalog, i po osnovu pola kao i uznemiravanje putem audio i video nadzora, koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica koje traži zaposlenje, kao i zaposlenog, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Seksualno uznemiravanje jeste svako neželjeno verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica koje traži zaposlenje, kao i zaposlenog lica u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće, neugodno, agresivno ili uvrijedljivo okruženje. Zakon o zabrani zlostavljanja na radu2 se primjenjuje i na slučajeve uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja, pa analogno nalaže obavezu poslodavcu/ki da zaposlenom obezbijedi rad na radnom mjestu i radnoj okolini pod uslovima kojima se obezbjeđuje poštovanje njegovog dostojanstva, integriteta i zdravlja, kao i da preduzme potrebne mjere da zaposlenog zaštiti od uznemiravanja. Ukoliko izostanu preventivne mjere ili ukoliko poslodavac ne upozna zaposlenog prije stupanja na rad i zaposlene koji su u radnom odnosu sa zabranom uznemiravanja, obavezama i odgovornostima u vezi sa vršenjem uznemiravanja, načinom prepoznavanja i mogućnostima zaštite od uznemiravanja, ne odredi posrednika koji će primati pritužbe i posredovati među stranama u sporu koji se odnosi na uzemiravanje, kod poslodavca kod kojeg je u radnom odnosu 30 ili više zaposlenih, postupi suprotno odredbama ovog zakona o zaštiti učesnika u postupku za zaštitu od uznemiravanja, Zakon o zabrani zlostavljanja na radu predviđa prekršajno novčano kažnjavanje od EUR 500,- do 10.000,-.3 Poslodavac odgovara i za štetu koju odgovorno lice, zaposleni ili grupa zaposlenih vršeći uznemiravanje prouzrokuje drugom zaposlenom.

Kako Konvencija zahtijeva kriminalizaciju djela seksualno uznemiravanje, to je evidentno odstupanje domaćeg pravnog okvira u ovom pogledu. S tim u vezi, trebalo bi izmijeniti Krivični zakonik, uvođenjem ovog krivičnog djela.
MINUS
b. Ako postoji statistika, koliko je bilo presuda/predmeta u toku posljednje dvije godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o učiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor: Zvanična statistika o broju presuda/predmeta za prekršajno djelo seksualno uznemiravanje ne postoji. Za potrebe ove studije Sigurna ženska kuća je uputila svim organima za prekršaje (17) zahtjev za slobodan pristup informacijama. Prema dostavljenim podacima za period od 01.01.2013.godine do 31.12.2014. godine nadležni organi za prekršaje nisu donijeli ni jedno rješenja koje se odnosi na prekršajno djelo uznemiravanje i seksualno uznemiravanje iz čl. 8. Zakona o radu u vezi sa čl. 30 Zakona o zabrani zlostavljana na radu.4
PLUS
b. Ako postoji statistika, koliko je bilo presuda/predmeta u toku posljednje dvije godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o učiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor: Zvanična statistika o broju presuda/predmeta za prekršajno djelo seksualno uznemiravanje ne postoji. Za potrebe ove studije Sigurna ženska kuća je uputila svim organima za prekršaje (17) zahtjev za slobodan pristup informacijama. Prema dostavljenim podacima za period od 01.01.2013.godine do 31.12.2014. godine nadležni organi za prekršaje nisu donijeli ni jedno rješenja koje se odnosi na prekršajno djelo uznemiravanje i seksualno uznemiravanje iz čl. 8. Zakona o radu u vezi sa čl. 30 Zakona o zabrani zlostavljana na radu.4

Područni organ za prekršaje Nikšić i područni organ za prekršaje Podgorica su u navedenom periodu donijeli po dva pravosnažna rješenja koja se odnose na prekršajno djelo seksualno uznemiravanje člana porodice iz čl. 36, stav 1, tačka 6 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Rješenja područnog organa za prekršaj Nikšić nisu dostavljena, tako da nije bilo moguće navesti podatke o visini kazne, učiniocima i žrtvama. Rješenje područnog organa za prekršaje Podgorica bilo je osuđujuće, počinilac, svekar ostećene, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana i izrečena mu je zaštitna mjera zabrana približavanja na teritoriji opštine Podgorica u trajanju od 6 mjeseci. Drugi postupak u vezi sa čl. 36, stav 1, tačka 6 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici koji je vođen pred područnim organom za prekršaj Podgorica je obustavljen, jer je nastupila apsolutna zastarjelost za vođenje prekršajnog postupka, a shodno odredbi čl. 135, stav 1, tačka 9 Zakona o prekršajima. Naime, prekršajni postupak je pokrenut po zahtjevu Uprave policije, jer je okrivljeni seksualno uznemiravao suprugu tako što je primoravao na seksualni odnos.
MINUS
c. Ako jeste krivično djelo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)?
Odgovor: Kao što je navedeno pod tačkom a, seksualno uznemiravanje nije krivično sankcionisano.
c. Ako jeste krivično djelo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)?
Odgovor: Kao što je navedeno pod tačkom a, seksualno uznemiravanje nije krivično sankcionisano.
MINUS
[1] Službeni list Crne Gore, br. 49/2008, 88/2009, 26/2009, 26/2010 , 59/2011, 66/2012, 31/2014 i 53/2014.
[2] Službeni list Crne Gore, br. 30/2012.
[3] Čl. 30 Zakona o zabrani zlostavljanja na radu.
[4] Područni organi za prekršaje u opštinama: Bijelo Polje, Herceg Novi i Rožaje nisu odgovorili na poslati zahtjev za slobodan pristup informacijma u predvidjenom zakonskom roku.
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.