A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 35 - Fizičko nasilje
Članice će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi obezbijedile da namjerno počinjena djela fizičkog nasilja nad drugim licem budu inkriminisana.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom/politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primjeni
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije SE
Opšta procjena čl. 35 Fizičko nasilje
Poređenje između država čl. 35 Fizičko nasilje
PITANJA
 
a. Da li je fizičko nasilje kao što je definisano u članu 35 Konvencije priznato kao krivično djelo? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne, izvore, i uporedite sa definicijom Konvencije. Molimo da date komentar ako postoje neke razlike.
Odgovor: Krivični zakonik Crne Gore inkriminiše fizičko nasilje kako u porodici tako i van porodice. Grubo nasilje prema članovima porodice ili porodične zajednice koje za posljedicu ima narušenje tjelesnog ili duševnog integriteta člana porodice ili porodične zajednice je sankcionisano kao osnovni oblik krivičnog djela nasilje u porodici. Zaprijećena kazna za ovaj oblik je novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine. Kao kvalifikovani oblik krivičnog djela Zakon uređuje izvršenje djela uz korišćenje oružje, opasnog oruđa ili drugog sredstva podobnog da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši. Propisana kazna za ovaj oblik krivičnog djela je zatvor od tri mjeseca do tri godine. Ako je usljed djela nastupila teška tjelesna povreda ili teško narušavanje zdravlja ili su učinjena prema maloljetnom licu učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. U slučaju smrti člana porodice ili porodične zajednice, predviđena je sankcija zatvora od tri do dvanaest godina.
PLUS
a. Da li je fizičko nasilje kao što je definisano u članu 35 Konvencije priznato kao krivično djelo? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne, izvore, i uporedite sa definicijom Konvencije. Molimo da date komentar ako postoje neke razlike.
Odgovor: Krivični zakonik Crne Gore inkriminiše fizičko nasilje kako u porodici tako i van porodice. Grubo nasilje prema članovima porodice ili porodične zajednice koje za posljedicu ima narušenje tjelesnog ili duševnog integriteta člana porodice ili porodične zajednice je sankcionisano kao osnovni oblik krivičnog djela nasilje u porodici. Zaprijećena kazna za ovaj oblik je novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine. Kao kvalifikovani oblik krivičnog djela Zakon uređuje izvršenje djela uz korišćenje oružje, opasnog oruđa ili drugog sredstva podobnog da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši. Propisana kazna za ovaj oblik krivičnog djela je zatvor od tri mjeseca do tri godine. Ako je usljed djela nastupila teška tjelesna povreda ili teško narušavanje zdravlja ili su učinjena prema maloljetnom licu učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. U slučaju smrti člana porodice ili porodične zajednice, predviđena je sankcija zatvora od tri do dvanaest godina.

U pogledu fizičkog nasilja prema ženama koje se ne smatraju članovima porodice, primjenjiva su krivična djela kao što su teška tjelesna povreda i laka tjelesna povreda. Krivično djelo teška tjelesna povreda čini lice koje drugog teško tjelesno povrijedi ili mu teško naruši zdravlje, a za ovaj osnovni oblik krivičnog dela zaprijećena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Ako je doveden u opasnost život povrijeđenog/e, ili je pak uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oštećen ili oslabljen neki važan dio njegovog/njenog tijela odnosno važan organ, ili je prouzrokovana trajna nesposobnost za rad povrijeđenog/-e ili trajno i teško narušenje njegovog/njenog zdravlja odnosno unakaženost – zaprijećena je kazna zatvora od jedne do osam godina. U slučaju da je nastupila smrt povrijeđenog lica, predviđena je kazna zatvora od dvije do dvanaest godine. Krivično djelo laka tjelesna povreda čini lice koje drugog lako tjelesno povrijedi ili mu zdravlje lako naruši. Zaprijećena je novčana kazna ili zatvor do jedne godine. Ako je takva povreda nanesena oružjem, opasnim oruđem ili drugim sredstvom podobnim da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.
MINUS
b. Ako jeste krivično djelo, koliko je bilo presuda u toku poslednje dvije godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o učiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor: Podaci o broju presuda za krivično djelo nasilje u porodici, najčešće izrečenim kaznama za učinioce i ostali raspoloživi podaci u vezi sa istim prikazani su u dijelu analize koji se odnosi na član 11 - prikupljanje podataka i istraživanje.
b. Ako jeste krivično djelo, koliko je bilo presuda u toku poslednje dvije godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o učiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor: Podaci o broju presuda za krivično djelo nasilje u porodici, najčešće izrečenim kaznama za učinioce i ostali raspoloživi podaci u vezi sa istim prikazani su u dijelu analize koji se odnosi na član 11 - prikupljanje podataka i istraživanje.
MINUS
c. Ako jeste krivično djelo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)?
Odgovor: Gonjenje za krivično djelo laka tjelesna povreda se preduzima po privatnoj tužbi. Za druge oblike, kao i druga navedena djela, gonjenje se preduzima po službenoj dužnosti.
c. Ako jeste krivično djelo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)?
Odgovor: Gonjenje za krivično djelo laka tjelesna povreda se preduzima po privatnoj tužbi. Za druge oblike, kao i druga navedena djela, gonjenje se preduzima po službenoj dužnosti.
MINUS
d. Da li je vaša zemlja stavila rezervu na ovaj član, i umesto toga obezbjedila građansku parnicu (npr. sudska zabrana)? Ako jeste, da li mjere ustanovljene za građanske parnice ispunjavaju kriterijume djelotvornosti, srazmjernosti i ravnopravnog tretmana?
Odgovor: Crna Gora nije stavila rezervu na ovaj član.
d. Da li je vaša zemlja stavila rezervu na ovaj član, i umesto toga obezbjedila građansku parnicu (npr. sudska zabrana)? Ako jeste, da li mjere ustanovljene za građanske parnice ispunjavaju kriterijume djelotvornosti, srazmjernosti i ravnopravnog tretmana?
Odgovor: Crna Gora nije stavila rezervu na ovaj član.
MINUS
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.