A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 33 - Psihičko nasilje
Članice će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi obezbijedile da namjerno ponašanje koje ozbiljno narušava psihički integritet nekog lica prinudom ili prijetnjama bude inkriminisano.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom/politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primjeni
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije SE
Opšta procjena čl. 33 Psihičko nasilje
Poređenje između država čl. 33 Psihičko nasilje
PITANJA
 
a. Da li je psihičko nasilje kao što je definisano u članu 33 Konvencije prepoznato kao krivično djelo? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne, izvor i uporedite sa definicijom Konvencije. Molimo vas da date komentar da li postoji razlika između situacije kada je to jedan jedini incident, ili je potrebno da to bude obrazac ponašanja.
Odgovor: Krivično zakonodavstvo Crne Gore reguliše osnovni oblik krivičnog djela nasilja u porodici, prema kojem da bi došlo do nasilja u porodici treba da postoji primjena grubog nasilja, koje dovodi do narušavanja tjelesnog ili duševnog integriteta drugog člana porodice ili porodične zajednice. Za osnovni oblik ovog djela predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine. Dakle, čini se da je jedino grubo fizičko nasilje radnja izvršenja krivičnog djela nasilje u porodici, te da svako drugo bezobzirno i uvrijedljivo ponašanje koje dovodi do narušavanja duševnog integriteta nije sankcionisano.
PLUS
a. Da li je psihičko nasilje kao što je definisano u članu 33 Konvencije prepoznato kao krivično djelo? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne, izvor i uporedite sa definicijom Konvencije. Molimo vas da date komentar da li postoji razlika između situacije kada je to jedan jedini incident, ili je potrebno da to bude obrazac ponašanja.
Odgovor: Krivično zakonodavstvo Crne Gore reguliše osnovni oblik krivičnog djela nasilja u porodici, prema kojem da bi došlo do nasilja u porodici treba da postoji primjena grubog nasilja, koje dovodi do narušavanja tjelesnog ili duševnog integriteta drugog člana porodice ili porodične zajednice. Za osnovni oblik ovog djela predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine. Dakle, čini se da je jedino grubo fizičko nasilje radnja izvršenja krivičnog djela nasilje u porodici, te da svako drugo bezobzirno i uvrijedljivo ponašanje koje dovodi do narušavanja duševnog integriteta nije sankcionisano.

Krivični zakonik sankcioniše i druga krivična djela koja se neposredno mogu dovesti u vezu sa vršenjem psihičkog nasilja u konstekstu nasilja u porodici, kao što je prinuda i ugrožavanje sigurnosti. U oba slučaja Krivični zakonik definiše prijetnju, kao radnju izvršenja djela koje za posljedicu ima u prvom slučaju (neželjeno) činjenje, nečinjenje ili trpljenje, a u drugom ugrožavanje sigurnosti. Dok je kod ugrožavanja sigurnosti neophodna prijetnja napadom na život ili tijelo, za djelo prinude dovoljno je da je psihičko nasilje, ma kakve prirode bilo, dovelo do željenog cilja, tj. ostvarenja posljedice djela. Za osnovni oblik krivičnog djela prinuda propisana je kazna od tri mjeseca do tri godine zatvora. Za osnovni oblik krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti propisana je novčana kazna ili zatvor do jedne godine.

To što su neki aspekti psihičkog nasilja prepoznati gore navedenim krivičnim djelima ne podrazumijeva usklađenost sa standardom iz čl. 33 Konvencije, pa je preporuka da se uvede krivično djelo psihičko nasilje za slučajeve ozbiljnog narušavanja psihičkog integriteta.
MINUS
b. Ako jeste krivično djelo, koliko je bilo presuda u toku posljednje dvije godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o učiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor: Podaci o broju presuda za krivično djelo nasilje u porodici, najčešće izrečenim kaznama za učinioce i ostali raspoloživi podaci u vezi sa istim prikazani su u dijelu analize koji se odnosi na član 11 - prikupljanje podataka i istraživanje.

Prema podacima iz Statističkog godišnjaka1 u 2014. godini za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti (opšte sigurnosti ljudi i imovine) bilo je prijavljeno 81 lice, od čega 6 osoba ženskog pola. Ukupno je podignuto 75 optužnica, a osuđeno je 26 punoljetnih lica, od toga su 2 osobe ženskog pola.
b. Ako jeste krivično djelo, koliko je bilo presuda u toku posljednje dvije godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o učiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor: Podaci o broju presuda za krivično djelo nasilje u porodici, najčešće izrečenim kaznama za učinioce i ostali raspoloživi podaci u vezi sa istim prikazani su u dijelu analize koji se odnosi na član 11 - prikupljanje podataka i istraživanje.

Prema podacima iz Statističkog godišnjaka1 u 2014. godini za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti (opšte sigurnosti ljudi i imovine) bilo je prijavljeno 81 lice, od čega 6 osoba ženskog pola. Ukupno je podignuto 75 optužnica, a osuđeno je 26 punoljetnih lica, od toga su 2 osobe ženskog pola.
MINUS
c. Ako jeste krivično djelo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)?
Odgovor: Ako jeste krivično djelo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)?
c. Ako jeste krivično djelo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)?
Odgovor: Ako jeste krivično djelo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)?
MINUS
d. Da li je vaša zemlja stavila rezervu na ovaj član, i umjesto toga obezbijedila građansku parnicu? Ako jeste, da li mjere ustanovljene za građanske parnice ispunjavaju kriterijume djelotvornosti, srazmjernosti i ravnopravnog tretmana?
Odgovor: Crna Gora nije stavila rezervu na ovaj član.
d. Da li je vaša zemlja stavila rezervu na ovaj član, i umjesto toga obezbijedila građansku parnicu? Ako jeste, da li mjere ustanovljene za građanske parnice ispunjavaju kriterijume djelotvornosti, srazmjernosti i ravnopravnog tretmana?
Odgovor: Crna Gora nije stavila rezervu na ovaj član.
MINUS
[1] Statistički godišnjak iz 2014 godine, Zavod za statistiku, MONSTAT, dostupno na http://www.monstat.org/userfiles/file/ publikacije/godisnjak%202014/GODISNJAK%202014.pdf
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.