A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 10 - Koordinaciono tijelo
1. Članice će odrediti ili uspostaviti jedno ili više zvaničnih tijela nadležnih za koordinaciju, sprovođenje, praćenje I procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih ovom Konvencijom. Ova tijela će koordinisano prikupljati podatke u skladu sa članom 11, vršiti analizu i objavljivati rezultate.

2. Članice će obezbijediti da određena odnosno uspostavljena tijela u skladu sa ovim članom dobiju opšte podatke o mjerama preduzetim u skladu sa glavom VIII.

3. Članice će obezbijediti da određena odnosno uspostavljena tijela u skladu sa ovim članom imaju kapacitet za neposrednu komunikaciju i održavanje veza sa odgovarajućim tijelima drugih članica.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom/politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primjeni
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije SE
Opšta procjena čl. 10 Koordinaciono tijelo
Poređenje između država čl. 10 Koordinaciono tijelo
PITANJA
 
a. Da li postoji jedno ili više koordinacionih tijela kao što je definisano u članu 10, stav 1? Da li su na državnom, regionalnom i/ili lokalnom nivou? Navedite njihove uloge i odgovornosti (koordinacija, implementacija i druge aktivnosti), uključujući ulogu izvještavanja. Ako su odgovorna za izvještavanje, navedite kome izvještavaju.
Odgovor:
a. Da li postoji jedno ili više koordinacionih tijela kao što je definisano u članu 10, stav 1? Da li su na državnom, regionalnom i/ili lokalnom nivou? Navedite njihove uloge i odgovornosti (koordinacija, implementacija i druge aktivnosti), uključujući ulogu izvještavanja. Ako su odgovorna za izvještavanje, navedite kome izvještavaju.
Odgovor:
MINUS
b. Imaju li mandat da prikupljaju podatke o svim oblicima nasilja obuhvaćenih Konvencijom iz relevantnih izvora, da ih analiziraju i/ili distribuiraju rezultate? Da li ovo tijelo ili ova tijela javno obavljaju aktivnosti u okviru svog mandata, prikupljaju, analiziraju i distribuiraju svoje rezultate?
Odgovor:
b. Imaju li mandat da prikupljaju podatke o svim oblicima nasilja obuhvaćenih Konvencijom iz relevantnih izvora, da ih analiziraju i/ili distribuiraju rezultate? Da li ovo tijelo ili ova tijela javno obavljaju aktivnosti u okviru svog mandata, prikupljaju, analiziraju i distribuiraju svoje rezultate?
Odgovor:
MINUS
c. Da li ovo tijelo/tijela ima(ju) pristup opštim informacijama (ne uključujući specifične informacije o zaštiti podataka koji se ne odnose na pojedinačne slučajeve) o međudržavnim aktivnostima saradnje, uključujući i uzajamnu pravnu pomoć u građanskim i krivičnim postupcima?
Odgovor:
c. Da li ovo tijelo/tijela ima(ju) pristup opštim informacijama (ne uključujući specifične informacije o zaštiti podataka koji se ne odnose na pojedinačne slučajeve) o međudržavnim aktivnostima saradnje, uključujući i uzajamnu pravnu pomoć u građanskim i krivičnim postupcima?
Odgovor:
MINUS
d. Ima li ovo tijelo mandat da direktno komunicira i razmjenjuje iskustva i znanja sa kolegama iz drugih zemalja, posebno sa potpisnicama Konvencije?
Odgovor: Kao što je navedeno , Vlada Crne Gore je u aprilu 2012. godine formirala Komisiju koja će pratiti implementaciju Strategije zaštite od nasilja u porodici. Komisiju, osim predstavnika/ce nadležnih ministarstava, čine i 3 predstavnika/ce NVO sektora. Izvještaj o sprovođenju aktivnosti predviđenih Strategijom, koji sačini Komisija za koordinaciju, primjenu, praćenje i procjenu, Ministarstvo rada i socijalnog staranja se dostavljaVladi Crne Gore, jednom godišnje. Na osnovu rezultata sprovedenog monitoringa Komisija može predložiti izradu akcionog plana na godišnjem nivou.Međutim, Komisija nije postupala u skladu sa svojim nadležnostima, pa je njena uloga više formalna, bez konkretnih rezultata. Do završetka ovog izvještaja nije objavljen izvještaj Komisije   za 2014. godinu.
PLUS
d. Ima li ovo tijelo mandat da direktno komunicira i razmjenjuje iskustva i znanja sa kolegama iz drugih zemalja, posebno sa potpisnicama Konvencije?
Odgovor: Kao što je navedeno , Vlada Crne Gore je u aprilu 2012. godine formirala Komisiju koja će pratiti implementaciju Strategije zaštite od nasilja u porodici. Komisiju, osim predstavnika/ce nadležnih ministarstava, čine i 3 predstavnika/ce NVO sektora. Izvještaj o sprovođenju aktivnosti predviđenih Strategijom, koji sačini Komisija za koordinaciju, primjenu, praćenje i procjenu, Ministarstvo rada i socijalnog staranja se dostavljaVladi Crne Gore, jednom godišnje. Na osnovu rezultata sprovedenog monitoringa Komisija može predložiti izradu akcionog plana na godišnjem nivou.Međutim, Komisija nije postupala u skladu sa svojim nadležnostima, pa je njena uloga više formalna, bez konkretnih rezultata. Do završetka ovog izvještaja nije objavljen izvještaj Komisije   za 2014. godinu.

Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore osnovan je 11. jula 2001. godine. On
- razmatra predloge zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na ostvarivanje načela rodne ravnopravnosti,
- pratiprimjenuovihpravakrozsprovođenjezakonaiunaprjeđivanjeprinciparodneravnopravnosti, posebno u oblasti prava djeteta, porodičnih odnosa, zapošljavanja, preduzetništva, procesa odlučivanja, obrazovanja, zdravstva, socijalne politike i informisanja;
- učestvuje u pripremi, izradi i usaglašavanju zakona i drugih akata sa standardima evropskog zakonodavstva i programima Evropske unije koji se odnose na rodnu ravnopravnost;
- afirmiše potpisivanje međunarodnih dokumenata koji tretiraju ovo pitanje i prati njihovu primjenu;
- sarađuje sa odgovarajućim radnim tijelima drugih parlamenata i nevladnim organizacijama iz ove oblasti.

Takođe, Odbor prati i ocjenjuje usklađenost zakona Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije i, na osnovu izvještaja Vlade, prati i ocjenjuje primjenu zakona, posebno zakona iz kojih proizilaze obaveze usaglašene sa pravnom tekovinom EU.

Efektivnost Odbora je ograničena činjenicom da u Crnoj Gori nema rodnog budžetiranja ni na nivou Vlade ni na nivou drugih državnih organa na nacionalnom i lokalnim nivoima. Ograničen mu je mandat u korist Odbora za ljudska prava i slobode, nema mogućnost predlaganja ratifikacije međunarodnih dokumenata, a suženost dometa najbolje ilustruje podatak da nije bio matični odbor za raspravu Zakona o rodnoj ravnopravnosti. U jednom trenutku je u Skupštini bila pokrenuta i inicijativa za ukudanje Odbora što upućuje na zaključak da su rodne politike u Crnoj Gori na društvenoj margini, a rodno zasnovano nasilje se minimalizuje.

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore:
- razmatra predloge zakona, drugih propisa i opštih akata i druga pitanja koja se odnose na: slobode i prava čovjeka i građanina, sa posebnim osvrtom na manjinska prava, primjenu potvrđenih međunarodnih akata koji se odnose na ostvarivanje, zaštitu i unaprjeđivanje ovih prava;
- razmatra i zauzima stavove po predstavkama građana i pravnih lica koje se odnose na ostvarivanje prava građana;
- prati ostvarivanje dokumenata, mjera i aktivnosti za unaprjeđivanje nacionalne, etničke i druge ravnopravnosti, posebno u oblasti obrazovanja, zdravstva, informisanja, socijalne politike, zapošljavanja, preduzetništva, procesa odlučivanja i sl.;
- učestvuje u pripremi i izradi dokumenata i usaglašavanju zakonodavstva u ovoj oblasti sa standardima u evropskom zakonodavstvu;
- sarađuje sa odgovarajućim radnim tijelima drugih parlamenata i nevladinim organizacijama iz ove oblasti.
Odbor u okviru svoje nadležnosti prati i ocjenjuje usklađenost zakona Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske Unije i, na osnovu izvještaja Vlade, prati i ocjenjuje primjenu zakona, posebno zakona iz kojih proizilaze obaveze usaglašene sa pravom Evropske Unije.

Odjeljenje za rodnu ravnopravnost određeno je kao nadležno tijelo pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava za poslove u pogledu ostvarivanja rodne ravnopravnosti. Odjeljenje:
- koordinira aktivnosti koje imaju za cilj uspostavljanje rodne ravnopravnosti i učestvuje u pripremi i donošenju akcionih planova za uspostavljanje rodne ravnopravnosti na svim nivoima;
- prati primjenu međunarodnih dokumenata i konvencija, kao i usvojenih međunarodnih standarda iz oblasti rodne ravnopravnosti, preduzima mjere za njihovu implementaciju u pravni sistem Crne Gore i kreira kvalitetan monitoring poštovanja tih dokumenata;
- priprema Plan aktivnosti, predlaže njegovo usvajanje i prati njegovo sprovođenje;
- priprema programe za sprovođenje Plana aktivnosti na osnovu izvještaja organa za oblasti iz njihove nadležnosti;
- organizuje istraživanja i analize o stanju rodne ravnopravnosti i analize potrebne za sprovođenje Plana aktivnosti, kao i sakupljanje podataka u okviru saradnje na nacionalnom i međunarodnom nivou;
- priprema izvještaje o ispunjavanju međunarodnih obaveza od strane Crne Gore u oblasti rodne ravnopravnosti;
- sarađuje sa lokalnom samoupravom i pruža podršku za osnivanje mehanizama za uspostavljanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou;
- uspostavlja saradnju sa nevladinim organizacijama;
- preduzima i podstiče aktivnosti na edukaciji o rodnoj ravnopravnosti i organizuje izdavanje prigodnih publikacija čiji je cilj promovisanje rodne ravnopravnosti;
- postupa po predstavkama građana/ki u kojima se ukazuje na posrednu ili neposrednu diskriminaciju po osnovu pola, zauzima stavove i daje mišljenja i preporuke, a po potrebi obavještava Zaštitnika ljudskih prava i sloboda o postojanju diskriminacije po osnovu pola;
- dostavlja Vladi godišnji izvještaj o ostvarivanju Plana aktivnosti;
- obavlja i druge poslove u vezi ostvarivanja rodne ravnopravnosti, u skladu sa ovim zakonom.

Dodatno, formirana je Komisija za praćenje sprovođenja Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2013-2017. Zadatak Komisije je da koordinira aktivnosti na sprovođenju Plana, da utvrđuje i sprovodi periodične-godišnje aktivnosti predviđene Programom sprovođenja, vrši nadzor nad sprovođenjem Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti, ocjenjuje postignute rezultate i predlaže mjere za otklanjanje uočenih nedostataka u primjeni Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti i izrađuje izvještaje za Vladu Crne Gore o sprovođenju Plana aktivnosti. Relevantnost izvještaja koje Komisija priprema je upitna jer dio članova/ica Komisije istovremeno koordinira u resornim ministarstvima sprovođenje PAPRR što ih ograničava u objektivnoj i nepristrasnoj evaluaciji realizovanog.

Osim toga, i Zaštitnik/ca ljudskih prava i sloboda je dužan/na da dostavlja  Skupštini godišnji izvještaj o svom radu koji sadrži opšti prikaz predmeta po kojima je postupao, statistički prikaz ocjene o stanju ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, preporuke i mjere koje Zaštitnik/ca predlaže za unaprjeđenje ljudskih prava i otklanjanje uočenih propusta, kao i ocjenu stanja u oblasti diskriminacije. Predviđeno je da Zaštitnik ima jednog savjetnika/cu koji će se baviti diskriminacijom po osnovu pola, ali on/ona još uvijek nije imenovan. Generalno posmatrajući manje od trećine pritužbi Zaštitniku upućuju žene i taj procenat je iz godine u godinu isti što upućuje na stagnaciju i neprepoznavanje njegove uloge u zaštiti prava žena. U izvještajima je konstatovano da žene, koje se Zaštitniku obraćaju zbog porodičnog nasilja često povlače podnesene pritužbe, jer se zbog različitih pritisaka kojima su izložene vraćaju nasilniku.

Osim institucionalnih mehanizama na nacionalnom nivou, uspostavljeni su mehanizmi i na lokalnom nivou. Potpisano je 16 Memoranduma o saradnji u oblasti rodne ravnoprvnosti sa 16. opština u Crnoj Gori. U 11 opština formirani su Savjeti za rodnu ravnopravnost, a u 20 opština imenovani su koordinatori/ke za rodnu ravnopravnost. Formirano je 5 kancelarija za rodnu ravnopravnost u 5 opština, dok su u 9 opština usvojeni Lokalni akcioni planovi.

Prema dostupnim informacijama, nijednom od postojećih tijela još uvijek nije dodijeljen posebni mandat za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprečavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih ovom Konvencijom. Potrebno je hitno formirati tijelo  koje će biti zaduženo za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i evaluaciju politika i mjera u skladu sa Konvencijom.
MINUS
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.