A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
PDF     PDF    
Podgorica, 10/06/2015
INICIJATIVA
PDF     PDF    
Podgorica, 10/06/2015
INICIJATIVA
Sigurna ženska kuća, Centar za ženska prava i SOS telefon Nikšić su dostavili poslanicama u crnogorskom parlamentu predloge amandmana na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku i Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore.

Predlozene izmjene obuhvataju uvodjenje hitnih mjera zaštite za žrtve krivičnog djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i krivičnih djela protiv života i tijela do pravosnažnosti sudske odluke.

Neophodno je izmjeniti i dopuniti Krivični zakonik uvodjenjem novog krivičnog djela - proganjanje i predvidjeti oštrije sankcije za krivična djela koja uključuju nasilje u porodici nego za slična krivična djela učinjena van porodičnog konteksta.
Predložene izmjene predstavljaju prvi korak ka usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa Konvencijom Savjeta Evrope o spriječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koja obavezuje Crnu Goru  da preduzme  neophodne zakonodavne i druge mjere kako bi unaprijedila prava žena žrtava nasilja u porodici.

Predlozi za izmjene i dopune su dostupni u prilogu.
Sigurna ženska kuća, Centar za ženska prava i SOS telefon Nikšić su dostavili poslanicama u crnogorskom parlamentu predloge amandmana na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku i Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore.

Predlozene izmjene obuhvataju uvodjenje hitnih mjera zaštite za žrtve krivičnog djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i krivičnih djela protiv života i tijela do pravosnažnosti sudske odluke.

Neophodno je izmjeniti i dopuniti Krivični zakonik uvodjenjem novog krivičnog djela - proganjanje i predvidjeti oštrije sankcije za krivična djela koja uključuju nasilje u porodici nego za slična krivična djela učinjena van porodičnog konteksta. Predložene izmjene predstavljaju prvi korak ka usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa Konvencijom Savjeta Evrope o spriječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koja obavezuje Crnu Goru  da preduzme  neophodne zakonodavne i druge mjere kako bi unaprijedila prava žena žrtava nasilja u porodici.

Predlozi za izmjene i dopune su dostupni u prilogu.
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.