A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 20/05/2015
SOS TELEFON

Podgorica, 20/05/2015
SOS TELEFON

Nevladine organizacije "Sigurna ženska kuća" iz Podgorice „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Podgorica“, „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Nikšić“, „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Bijelo Polje“, „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Berane“, „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Plav“, „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Ulcinj“ i Otvoreni centar „Bona Fide“ iz Pljevalja potpisale su Memorandum o razumijevanju sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.

U Crnoj Gori ne postoji besplatna nacionalna SOS linija iako se država obavezala na njeno uspostavljanje do kraja 2014. kroz dva svoja strateška dokumenta: Strategija zaštite od nasilja u porodici i Akcioni plan za poglavlje 23 Pravosuđe i temeljna prava donesen u procesu pregovora za pristupanje Evropskoj uniji, kao i kroz ratifikaciju Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.


Usluge SOS linije pružaju nevladine lokalne organizacije SOS telefoni za žene i djecu žrtve nasilja i Sigurna ženska kuća Podgorica. Usluge koje žrtve mogu da dobiju putem sos linije su: obezbjeđivanje informacija žrtvama o daljem načinu postupanja kada je u pitanju porodično nasilje, povjerljivi razgovori sa žrtvom kao vid emocionalnog osnaživanja, psihološka podrška, urgentne intervencije po pozivu, povezivanje sa drugim sistemima koje mogu pomoći žrtvi, pravno savjetovanje.

Memorandum. izmedju ostalog, predviđa promovisanje procedura za pomoć ženama i djeci žrtvama nasilja nezavisno od geografskog područja ili regiona u kojem žive, kao i jezika kojim govore i aktivno uključivanje nevladinih organizacija koje na lokalnim nivoima pružaju servise podrške ženama i djeci žrtvama nasilja i čije osoblje posjeduje iskustvo i specijalizovana znanja za rad sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

Nevladine organizacije "Sigurna ženska kuća" iz Podgorice „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Podgorica“, „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Nikšić“, „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Bijelo Polje“, „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Berane“, „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Plav“, „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Ulcinj“ i Otvoreni centar „Bona Fide“ iz Pljevalja potpisale su Memorandum o razumijevanju sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.

U Crnoj Gori ne postoji besplatna nacionalna SOS linija iako se država obavezala na njeno uspostavljanje do kraja 2014. kroz dva svoja strateška dokumenta: Strategija zaštite od nasilja u porodici i Akcioni plan za poglavlje 23 Pravosuđe i temeljna prava donesen u procesu pregovora za pristupanje Evropskoj uniji, kao i kroz ratifikaciju Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
Usluge SOS linije pružaju nevladine lokalne organizacije SOS telefoni za žene i djecu žrtve nasilja i Sigurna ženska kuća Podgorica. Usluge koje žrtve mogu da dobiju putem sos linije su: obezbjeđivanje informacija žrtvama o daljem načinu postupanja kada je u pitanju porodično nasilje, povjerljivi razgovori sa žrtvom kao vid emocionalnog osnaživanja, psihološka podrška, urgentne intervencije po pozivu, povezivanje sa drugim sistemima koje mogu pomoći žrtvi, pravno savjetovanje.

Memorandum. izmedju ostalog, predviđa promovisanje procedura za pomoć ženama i djeci žrtvama nasilja nezavisno od geografskog područja ili regiona u kojem žive, kao i jezika kojim govore i aktivno uključivanje nevladinih organizacija koje na lokalnim nivoima pružaju servise podrške ženama i djeci žrtvama nasilja i čije osoblje posjeduje iskustvo i specijalizovana znanja za rad sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.