Član 49 - Opšte obaveze
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 49 - Opšte obaveze
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 49 - Opšte obaveze – Istraga, sudski postupak, proceduralno pravo i zaštitne mjere
1. Članice će preduzeti neophodne zakonodavne odnosno druge mjere kako bi osigurale da se istrage i sudski postupci za sve vidove nasilja obuhvaćene Konvencijom provode bez neopravdanog odgađanja i pritom uzimaju u obzir prava žrtve tokom svih faza krivičnog procesa.

2. Članice će preduzeti neophodne zakonodavne odnosno druge mjere, u skladu sa osnovnim principima ljudskih prava i imajući u vidu razumijevanje nasilja iz rodne perspektive, kako bi se osigurala djelotvorna istraga i sudski postupak krivičnih djela iz ove konvencije.
 
0 - pitanja nisu regulisana zakonom / politike ili postojeće odredbe nisu u skladu sa standardima Konvencije (standardi Konvencije smatraju se minimalnim standardima);
1 - uporište u zakonima postoji, ali ne zadovoljava standarde Konvencije (normativno i / ili u primjeni);
2 - standard Konvencije dostignut u zakonima, ili je blizu dostizanja standarda;
3 - standard Konvencije dostignut i u primjeni, ili je blizu dostizanja standarda;
4 - pitanje u zemlji riješeno je na bolji način nego što je utvrđeno standardima Konvencije.
Opšta procjena čl. 49 Opšte obaveze – Istraga, sudski postupak, proceduralno pravo i zaštitne mjere
Poređenje između država čl. 49 Opšte obaveze – Istraga, sudski postupak, proceduralno pravo i zaštitne mjere
PITANJA
 
a. Preduzimaju li se mjere kako bi se osiguralo da se postupak obavi bez odlaganja, kao što je definisano u članu 49, stav 1? Da li postoje posebni rokovi (hitne mjere) koji su propisani za ove slučajeve? Ako je odgovor potvrdan, navedite vremenski okvir. Da li se ovi rokovi poštuju u praksi?
Odgovor: Odgovarajuće zakonodavne mjere su preduzete u domenu postupanja nadležnih tijela, u vezi djela nasilja regulisanih Istanbulskom konvencijom, bez neopravdanog odgađanja i razumijevanja nasilja iz rodne perspektive u unutrašnjem zakonodavstvu u BiH.
Zakon o ravnopravnosti polova u BiH (usvojen na državnom nivou, te primjenljiv na teritoriji cjelokupne države) određuje da je procesuiranje i donošenje odluka zbog krivičnih djela nasilja po osnovu pola, uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja hitne prirode i ima prioritet u radu nadležnih organa1.
PLUS
a. Preduzimaju li se mjere kako bi se osiguralo da se postupak obavi bez odlaganja, kao što je definisano u članu 49, stav 1? Da li postoje posebni rokovi (hitne mjere) koji su propisani za ove slučajeve? Ako je odgovor potvrdan, navedite vremenski okvir. Da li se ovi rokovi poštuju u praksi?
Odgovor: Odgovarajuće zakonodavne mjere su preduzete u domenu postupanja nadležnih tijela, u vezi djela nasilja regulisanih Istanbulskom konvencijom, bez neopravdanog odgađanja i razumijevanja nasilja iz rodne perspektive u unutrašnjem zakonodavstvu u BiH.
Zakon o ravnopravnosti polova u BiH (usvojen na državnom nivou, te primjenljiv na teritoriji cjelokupne države) određuje da je procesuiranje i donošenje odluka zbog krivičnih djela nasilja po osnovu pola, uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja hitne prirode i ima prioritet u radu nadležnih organa1. U domenu senzibilisanja nadležnih organa o rodnim pitanjima i rodnoj ravnopravnosti ZRP obavezuje nadležne vlasti na provođenje edukacija i kampanja podizanja svijesti (kao minimuma obaveza) radi eliminacije predrasuda, običaja i svih drugih praksi baziranih na ideji inferiornosti ili superiornosti bilo kojeg pola, kao i na stereotipnim ulogama muškaraca i žena2. U domenu brige za prava žrtve, propisana je obaveza nadležnih vlasti da poduzimaju odgovarajuće mjere radi eliminacije i sprečavanja nasilja po osnovu pola u javnoj i privatnoj sferi života, te osiguraju instrumente pružanja zaštite, pomoći i naknade žrtvama3.
Dalje, entitetski zakoni o zaštiti od nasilja u porodici sadrže odredbe koje su u skladu sa sadržinom gore navedenog standarda konvencije – u domenu djela nasilja u porodici. Zakon u RS propisuje da su nadležna javna tijela, odnosno subjekti zaštite dužni pružiti zaštitu, podršku i pomoć žrtvama nasilja u porodici bez obzira na to da li je protiv učinioca nasilja pokrenut krivični ili prekršajni postupak4. Takođe, subjekti zaštite dužni su bez odlaganja da obezbijede hitno rješavanje predmeta nasilja u porodici, vodeći računa da su interes i dobrobit žrtve prioritet u tim postupcima, a naročito ako je žrtva dijete, starije lice, lice sa invaliditetom i lice pod starateljstvom. Ovakva obaveza, s obzirom na svrhu zakona, nesumnjivo obuhvata i obavezu poštovanja prava žrtve tokom svih faza krivičnog procesa. Zakon ne definiše koji je to vremenski okvir koji se podrazumijeva pod terminom “hitno rješavanje” predmeta, a koji bi se odnosio na postupanje suda i tužilaštva. S ciljem osiguranja djelotvornog pružanja zaštite žrtvi nasilja (a u vezi sa stavom 2 člana 49. konvencije), učiniocu nasilja u porodici sud za prekršaje može izreći hitne mjere zaštite5, prije pokretanja postupka ili u toku postupka6.
Na nivou Federacije BiH, takođe se propisuje obaveza osiguranja hitnosti u rješavanju nasilja u porodici od strane nadležnih subjekata7. U pogledu osiguranja rodno senzitivnog pristupa (a u vezi sa stavom 2 člana 49 Konvencije), propisana je obaveza za nadležne subjekte da osiguraju da postupanja sa žrtvama nasilja i nasilnim osobama vrše posebno educirani/e zaposlenici/ce8. Zakonom se garantuje nesmetan pristup nadležnom sudu, bez bilo kakvih troškova za žrtve nasilja u porodici9. U vezi postupka izricanja zaštitnih mjera za pomoć žrtvi povodom nasilja u porodici, zakon u FBiH detaljno razrađuje rokove i procedure u vezi podnošenja zahtjeva i izricanja zaštitne mjere. Policijska uprava obavezna je za svaki prijavljeni slučaj nasilja u porodici podnijeti zahtjev za izricanje zaštitne mjere nadležnom sudu u roku od 12 sati od saznanja za radnje nasilja. Nadležni sud dužan je u roku od 12 sati od prijema zahtjeva za izricanje zaštitne mjere postupiti prema zahtjevu10.
Istraživanje sudske prakse u Republici Srpskoj u oblasti rodno zasnovanog nasilja otkriva prisustvo sporosti pravosudnih institucija u procesuiranju slučajeva nasilja, te isto podvodi pod jedan od glavnih problema s kojima se žene žrtve rodnog nasilja susreću u praksi rada institucija. Istraživanje navodi da postupci pred sudovima po pravilu traju predugo, ponekad više mjeseci, pa i godina11.
U skladu sa gore navedenim, obaveze koje proizilaze iz ovog standarda usklađene su na nivou domaćeg zakonodavstva u domenu regulisanja rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici. Kao što je već napomenuto, zakoni o zaštiti od nasilja u porodici zauzimaju rodno neutralan pristup povodom tretmana nasilja u porodici. Nasilje nad ženama – samo za sebe – ostaje van okvira primjene gore navedenih zakona (koji garantuju postupanje u skladu sa standardom iz člana 49). S te strane, nasilje nad ženama uživa isti tretman (i zadovoljava zahtjeve u vezi opštih obaveza garantovanih standardom) isključivo ukoliko je dio rodno zasnovanog nasilja ili nasilja u porodici. U ostalim slučajevima, nasilje nad ženama tretira se na isti način kao i druge kaznene radnje.
Na osnovu svega iznesenog, moglo bi se zaključiti da su pravni i politički dokumenti usklađeni sa članom 49 Konvencije.
MINUS
b. Da li postoje posebna pravila ili mjere koje podrazumijevaju rodno osjetljiv pristup i pristup u kojem je fokus na žrtvi, dok traje istraga ili sudski postupak? Ako postoje, navedite ih.
Odgovor:
b. Da li postoje posebna pravila ili mjere koje podrazumijevaju rodno osjetljiv pristup i pristup u kojem je fokus na žrtvi, dok traje istraga ili sudski postupak? Ako postoje, navedite ih.
Odgovor:
MINUS
c. Da li postoje posebna pravila i preporuke u vezi sa nasiljem prema ženama u cilju postizanja maksimalne djelotvornosti? Da li se slučajevi nasilja prema ženama tretiraju različito od drugih krivičnih djela?
Odgovor:
c. Da li postoje posebna pravila i preporuke u vezi sa nasiljem prema ženama u cilju postizanja maksimalne djelotvornosti? Da li se slučajevi nasilja prema ženama tretiraju različito od drugih krivičnih djela?
Odgovor:
MINUS
[1] Čl. 31 ZRP BiH.
[2] Čl. 6 ZRP BiH.
[3] Čl. 6 ZRP BiH.
[4] Čl. 9 stav 2 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici RS.
[5] Hitne mjere zaštite su: udaljenje učinioca nasilja iz stana, kuće ili drugog stambenog prostora i/ili zabrana približavanja i kontaktiranja učiniocu nasilja sa žrtvom nasilja u porodici.
[6] Čl. 13 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici RS.
[7] Čl. 4 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH.
[8] Čl. 3 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH.
[9] Čl. 5 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH.
[10] Čl. 18—19 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH.
[11] Udružene žene Banja Luka, Lara Bijeljina, Praćenje i analiza krivičnih postupaka i sudske prakse u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u Republici Srpskoj, Udružene žene Banja Luka i Lara Bijeljina, 2011, str. 16.
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.