Član 47 - Presude treće članice
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 47 - Presude treće članice
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 47 - Presude treće članice
Članice će preduzeti neophodne zakonodavne odnosno druge mjere kako bi prilikom određivanja kazne uzele u obzir konačne presude trećih članica za krivična djela iz ove konvencije.
 
0 - pitanja nisu regulisana zakonom / politike ili postojeće odredbe nisu u skladu sa standardima Konvencije (standardi Konvencije smatraju se minimalnim standardima);
1 - uporište u zakonima postoji, ali ne zadovoljava standarde Konvencije (normativno i / ili u primjeni);
2 - standard Konvencije dostignut u zakonima, ili je blizu dostizanja standarda;
3 - standard Konvencije dostignut i u primjeni, ili je blizu dostizanja standarda;
4 - pitanje u zemlji riješeno je na bolji način nego što je utvrđeno standardima Konvencije.
Opšta procjena čl. 47 Presude treće članice
Poređenje između država čl. 47 Presude treće članice
PITANJA
 
a. Da li pravni okvir predviđa mogućnost da se uzme u obzir konačna kazna izrečena od strane druge zemlje, kao što je definisano u članu 47?
Odgovor: Krivičnopravni zakonski okvir u BiH ne omogućava da prilikom određivanja i odmjeravanja kazne za krivična djela, sud u obzir uzme i konačne presude inostranih sudova država članica Istanbulske konvencije. Suštinu ovog standarda predstavlja postavka da bi uzimanje u obzir inostranih osuda u kontekstu nasilja nad ženama i nasilja u porodici omogućilo ocjenu činjenice postojanja “međunarodnog recidivizma” u činjenju nasilja kao potencijalno otežavajuće okolnosti koju bi sud mogao cijeniti samostalno i u kumulativnom kapacitetu sa drugima činjenicama slučaja1.
PLUS
a. Da li pravni okvir predviđa mogućnost da se uzme u obzir konačna kazna izrečena od strane druge zemlje, kao što je definisano u članu 47?
Odgovor: Krivičnopravni zakonski okvir u BiH ne omogućava da prilikom određivanja i odmjeravanja kazne za krivična djela, sud u obzir uzme i konačne presude inostranih sudova država članica Istanbulske konvencije. Suštinu ovog standarda predstavlja postavka da bi uzimanje u obzir inostranih osuda u kontekstu nasilja nad ženama i nasilja u porodici omogućilo ocjenu činjenice postojanja “međunarodnog recidivizma” u činjenju nasilja kao potencijalno otežavajuće okolnosti koju bi sud mogao cijeniti samostalno i u kumulativnom kapacitetu sa drugima činjenicama slučaja1. Ovakvu mogućnost krivični zakoni na svim nivoima vlasti u BiH ne prepoznaju, s obzirom na to da se ranija osuđivanost (kao otežavajuća okolnost) odnosi samo na odluke domaćih sudova. S tim u vezi, može se zaključiti kako zakonodavstvo u BiH u ovom segmentu nije u skladu sa standardom koji sadrži Istanbulska konvencija s obzirom na to da nije omogućeno da se prilikom donošenja presuda domaćih sudova uzmu u obzir konačne presude drugih država članica konvencije. Ovdje je bitno napomenuti da je Bosna i Hercegovina ratifikovala Evropsku konvenciju o međusobnoj pomoći u krivičnim pitanjima2, na osnovu koje pravosudni organi države članice mogu od druge države članice zahtjevati izvode i informacije vezane za pravosudnu evidenciju, ukoliko je to potrebno za krivični postupak.
S druge strane, iako nije direktno vezano uz ovaj standard, korisno je napomenuti da domaći krivični zakoni omogućavaju uračunavanje pritvora, lišenja slobode u toku ekstradicionog postupka i kazne koju je učinilac izdržao po presudi inostranog suda, u kaznu koju izriče domaći sud za isto krivično djelo, a ako kazne nisu iste vrste uračunavanje sud vrši po sopstvenoj ocijeni3. Ova mogućnost isključivo se odnosi na situaciju kada se pred domaćim sudom vodi postupak za istovjetno krivično djelo po kojem su inostrani nadležni organi postupali u gore navedenom kapacitetu (tj. pritvor, lišenje slobode tokom izručenja, izdržana kazna). Krivični zakoni takođe zabranjuju izvršenje krivične presude inostranog suda u domenu izrečene sankcije, sem ako isto nije predviđeno međunarodnim ugovorom i ako sankciju izrekne i domaći sud prema važećem krivičnom zakonodavstvu4.
U skladu sa gore navedenim, moglo bi se zaključiti da pravni i politički dokumenti nisu usklađeni sa članom 47 Konvencije.
MINUS
[1] Vidi Obrazloženje Istanbulske konvencije, paragraf 247—249.
[2] Evropska konvencija o međusobnoj pomoći u krivičnim pitanjima (ETS br. 30); BiH ratifikovala 25.04.2005. Izvor: http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=030&CM=8&DF=24/09/2013&CL=ENG.
[3] Član 58 ZKP FBiH, čl. 124 ZKP RS, čl. 58 ZKP BD.
[4] Član 431 ZKP FBiH, čl. 438 ZKP RS, čl. 410 ZKP BD.
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.